January-2017

January

ข่าวประจำวันที่ 30 มกราคม 2560                                ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนมกราคม ฉบับวันที่ |9 ม.ค.
[seed_social] ข่าวการศึกษา

 ศธ.คัดติวเตอร์บันทึกการสอนลงซีดีแจกเด็ก
 การหารือกับสมาคมติวเตอร์ เพื่อจัดทำซีดีและเอกสารประกอบการสอนจากติวเตอร์ที่มีเทคนิคการสอนดีเพื่อส่งไปให้โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลได้มีความรู้เช่นเดียวกับเด็กในเมือง ขณะนี้ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะต้องเฟ้นหาติวเตอร์ที่ดีที่สุด และไม่ผูกขาดกับคนใดคนหนึ่ง และจะจัดทำทุกวิชา ทุกชั้นปี เบื้องต้นเริ่มจาก คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  ศธ.คัดติวเตอร์บันทึกการสอนลงซีดีแจกเด็ก.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/548717.  30 มกราคม 2560.
 สอศ.จัดหนักติวเข้มอังกฤษครู-นักเรียน
จากนโยบายให้ส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้เข้มข้น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ได้ดำเนินการใน 3 เรื่อง คือ
1.จัดอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นให้แก่นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 3 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปีที่ 2 และระดับปริญญาตรีที่กำลังจะจบการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2559
2. จัดทำแอพพลิเคชันภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนอาชีวศึกษา Echo English Vocational หรือ Echo V บรรจุคำศัพท์และประโยคที่ใช้ในการทำงานในแต่ละสาขา
3. พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของครู โดยได้ส่งครูเข้าร่วมอบรมภาษาผ่านบูธแคมป์เพื่อเรียนรู้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ในปี 2560 วางแผนขยายผลทุกสาขาวิชา
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สอศ.จัดหนักติวเข้มอังกฤษครู-นักเรียน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/549298.  30 มกราคม 2560.
 สกศ. เคาะ 7 ยุทธศาสตร์พัฒนาปฐมวัย
สภาการศึกษา (สกศ.) อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ.2560-2564 โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาแห่งชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีเป้าหมายที่ 4 คือ การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย 7 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนด้านพัฒนาเด็กปฐมวัย คือ การจัดการให้เด็กเข้าถึงบริการ 2. การพัฒนาพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู 3. พัฒนาคุณภาพการให้บริการ 4. การจัดระบบข้อมูลและตัวชี้วัด เน้นให้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5. การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย 6. การศึกษา การจัดการความรู้ 7. การบริหารจัดการติดตามประเมินผล ในช่วงมกราคม-กุมภาพันธ์ จะส่งนักวิชาการลงพื้นที่ 4 ภูมิภาครับฟังความเห็นและเสนอพิจารณาอีกครั้ง
ที่มา :
เดลินิวส์. 2560. สกศ. เคาะ 7 ยุทธศาสตร์พัฒนาปฐมวัย. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/549289. 30 มกราคม 2560.
 สศร.จัดโชว์ผลงานศิลปะล้ำค่า
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ได้รับมอบผลงานศิลปะจาก ครอบครัวจุลดุลย์ ของสะสมของนายเทพ จุลดุลย์ นักสะสมผลงานศิลปะไทย ในปี 2558 สศร.เห็นว่าผลงานทั้งหมดเป็นฝีมือการสร้างสรรค์ของศิลปินที่มีชื่อเสียง และเป็นปูชนียบุคคลในวงการศิลปะไทย พร้อมได้มีการบันทึกเรื่องราวที่น่าสนใจ จึงนำผลงานทั้งหมดมาจัดนิทรรศการเผยแพร่ ที่ หอศิลป์ ร่วมสมัย ราชดำเนิน ระหว่างวันที่ 27 ม.ค. – 10 ก.ย.2560 เพื่อให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สศร.จัดโชว์ผลงานศิลปะล้ำค่า.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/549377.  30 มกราคม 2560.
 ครม.ไฟเขียวแผนแม่บทกระตุ้นคนไทยรักการอ่าน
ในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 17 ม.ค.ที่ประชุมมีมติเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ของไทยระยะ 5 ปี (2560-2564 ) ตามที่กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.)เสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดวิสัยทัศน์ให้คนทุกช่วงวัยในสังคมไทยมีวัฒนธรรมการอ่านที่เข้มแข็ง และมีทักษะการอ่านที่มีคุณภาพสามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ได้ เพื่อนำสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยตั้งเป้าว่า ภายใน 5 ปี คนไทยจะใช้เวลาในการอ่านที่มีคุณภาพมากขึ้น เฉลี่ย 90 นาทีต่อวัน จาก 66 นาทีต่อวัน
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  ครม.ไฟเขียวแผนแม่บทกระตุ้นคนไทยรักการอ่าน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/549600.  30 มกราคม 2560.
สอศ.ยกระดับวิทยาลัยฐานวิทย์
ขณะนี้ได้มีการตั้งคณะทำงานยกระดับวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ 5 แห่งทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าว่าจะดึงเด็กหัวกะทิมาพัฒนาเป็นครูสายอาชีพของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งเบื้องต้นจะเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง ปวส. ให้เด็กกลุ่มนี้ได้ศึกษาต่อเป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากปวช. 5 ปี พร้อมอุดหนุนเพิ่มเงินรายหัว และมีทุนการศึกษาให้ด้วย
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สอศ.ยกระดับวิทยาลัยฐานวิทย์.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/549617.  30 มกราคม 2560.
 สอศ.จับมือ ขนส่ง ฝึกทักษะเด็กช่าง
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ร่วมกับกรมการขนส่งทางบก จัดชุดปฎิบัติงานตรวจความพร้อมของรถโดยสารประจำทาง และพนักงานขับรถที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร และจุดจอดรถตามที่ต่างๆ กรมการขนส่งกำหนดทั่วประเทศ เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการขนส่งด้วยรถโดยสารสาธารณะ ระหว่างวันที่ 24-31 ม.ค. 2560 ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาช่างยนต์ได้ฝึกประสบการณ์การทำงานในสถานที่จริง
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สอศ.จับมือ ขนส่ง ฝึกทักษะเด็กช่าง.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/551218.  30 มกราคม 2560.
 สพฐ.เริ่มวางเส้นทางชีวิติเด็กตั้งแต่ป.6
ตามข้อสั่งการของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดูแลและสอนให้เด็กรู้เส้นทางทางการศึกษา เพื่อรู้เส้นทางชีวิตของตนเอง ว่าเรียนแล้วจะเลือกประกอบอาชีพอะไร ตนเองถนัดด้านใด มีศักยภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งมีความเห็นตรงกันในกระทรวงศึกษาธิการว่า ครูประจำชั้นจะมีบทบาทสำคัญเพราะใกล้ชิดเด็ก โดยจะสังเกตพฤติกรรมเด็กผ่านกิจกรรมต่างๆที่ให้เด็กได้ทดลองทำ ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)จะตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุด เพื่อทำหน้าที่ในการกำหนดแผน วิธีการปฏิบัติงานและคู่มือสำหรับครู และตั้งเป้าหมายว่าจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นต้นไป
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สพฐ.เริ่มวางเส้นทางชีวิติเด็กตั้งแต่ป.6.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/551252.  30 มกราคม 2560.
 ซีดีติวเตอร์เฟสแรกเติมเต็มเด็กอ่อน
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.)ได้ประชุมกับผู้บริหารสถาบันกวดวิชาและติวเตอร์ชื่อดัง เช่น นายอนุสรณ์ ศิวะกุล นายกสมาคมโรงเรียนกวดวิชา นายคริสโตเฟอร์ ไรท์ และนายแอนดรูว์ บิ๊กส์ ติวเตอร์สอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อจัดทำซีดีประกอบการสอน ซึ่งได้ข้อสรุปเบื้องต้นว่า จะมีการจัดทำซีดีใน 4 กลุ่มสาระเรียนรู้ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 ถึง ม. 6 โดยแบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม  คือ กลุ่มเด็กที่เรียนอ่อน กลุ่มปานกลาง และกลุ่มเก่ง ในระยะเร่งด่วนจะเริ่มทำซีดีของกลุ่มเด็กเรียนอ่อนก่อน และจะกลับมาหารือร่วมกันอีกครั้งไม่เกิน 10 ก.พ. ระยะแรกเป้าหมายของโครงการ คือ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แะยังคงบทบาทสำคัญของครูในการจัดการเรียนการสอน ซีดีเป็นเพียงสื่อการสอนหนึ่งเท่านั้น
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  ซีดีติวเตอร์เฟสแรกเติมเต็มเด็กอ่อน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/551294.  30 มกราคม 2560.
 สพฐ.คลอดปฎิทินสอบครูผู้ช่วย ปี 60
กำหนดการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)  พ.ศ.2560 จะประกาศรับสมัครสอบแข่งขันภายในวันที่ 21 มี.ค. 2560 สอบข้อเขียนภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 29 เม.ย. 2560 ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง วันที่ 30 เม.ย. 2560 สอบสัมภาษณ์ ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ วันที่ 1 พ.ค. 2560 และประกาศผลสอบแข่งขัน ภายในวันที่ 9 พ.ค. 2560
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สพฐ.คลอดปฎิทินสอบครูผู้ช่วย ปี 60.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/551433.  30 มกราคม 2560.
 ปั้นเด็กเจน Z ตอบโจทย์เศรษฐกิจยุคดิจิทัล
งาน “Flagship for Innovative Wisdom” หัวข้อ “อนาคตและทิศทางการศึกษาด้านธุรกิจ” กล่าวถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจและภาคการศึกษาเข้ามาช่วยกันวิเคราะห์และคาดการณ์ถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น การศึกษาต้องเป็นแบบ Co-Creation คือภาคธุรกิจและภาคการศึกษาร่วมกัน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการศึกษา สร้างบัณฑิตให้มีทักษะความรู้ รองรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สอดคล้องกับพฤติกรรมของนักศึกษาเจเนอเรชั่น Z เช่น การให้รุ่นพี่แนะนำรุ่นน้องเรื่องการงาน และการใช้ชีวิต การทำงานในองค์ธุรกิจตลอด 4 ปีการศึกษา เป็นต้น เด็กต้องมีความโดดเด่นใน 3 เรื่อง คือ A Attitude ทัศนคติที่ดี กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่, S Skill ทักษะสำคัญ และ K Knowledge ความรู้ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดให้ใช้งานกับสถานการณ์จริง
ที่มา : เดลินิวส์. 2560. ปั้นเด็กเจน Z ตอบโจทย์เศรษฐกิจยุคดิจิทัล. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/551331. 30 มกราคม 2560.
 จี้ปลูกฝังทักษะไอทีคนไทยตั้งแต่เด็ก
การเสวนาสภาการศึกษา ครั้งที่ 14 เรื่อง การพัฒนากำลังคนเพื่อสนองความต้องการของประเทศยุคไทยแลนด์ 4.0 กล่าวถึงแนวโน้มในการทำงานภาคธุรกิจขณะนี้ บริษัทจะจ้างพนักงานประจำลดลง โดยไปเพิ่มสัดส่วนจ้างพนักงานมืออาชีพที่ไร้สังกัด หรือ ฟรีแลนซ์มากขึ้น เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ค่อยชอบทำงานประจำ ดังนั้นระบบการศึกษาต้องมองแนวโน้มนี้ให้ออก และเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อม สำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงการรับคนเข้าทำงาน โดยไม่มุ่งเน้นที่ใบปริญญา หรือ ผลการเรียน แต่จะดูจากทักษะด้านไอทีและความสามารถด้านภาษา โดยให้มีการถ่ายคลิปแนะนำตัวสั้นๆ แทนการส่งใบสมัคร เพราะฉะนั้นระบบการศึกษาจะต้องปรับตัวและการจะก้าวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้ โดยมีทักษะด้านไอทีเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่เล็ก
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  จี้ปลูกฝังทักษะไอทีคนไทยตั้งแต่เด็ก.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/549639.  30 มกราคม 2560.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 ไอบีเอ็มเผย 5 นวัตกรรม ที่จะเปลี่ยนชีวิตคนในอีก 5 ปีข้างหน้า
รายงาน “ไอบีเอ็ม ไฟว์ อิน ไฟว์” เผย 5 นวัตกรรมที่จะส่งผลกับชีวิตของคนเราในอีก 5 ปีข้างหน้า ได้แก่
1. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ จะช่วยให้เราสามารถทราบสุขภาพจิตของแต่ละคนได้จากรูปแบบถ้อยคำที่ใช้
2.เทคโนโลยีไฮเปอร์อิมเมจจิงและปัญญาประดิษฐ์จะช่วยให้เราเห็นในสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ เช่น สภาพท้องถนนที่ฝนตกหรือหมอกลงจัด ขนาดวัตถุเส้นทางข้างหน้า เป็นต้น
3. มาโครสโคป ช่วยให้เกษตรกรในอนาคตสามารถพยากรณ์การเพาะปลูกได้ จากข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศ
4. ห้องแล็บที่ “อยู่ในชิป” ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบตัวเองได้จากของเหลวจากร่างกาย เช่น การวิเคราะห์โรค คุณภาพการนอนหลับ เป็นต้น
5. สมาร์ทเซ็นเซอร์จะสามารถตรวจจับมลพิษทางสิ่งแวดล้อมได้ในระดับความเร็วแสง ช่วยลดมลภาวะและเหตุร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ไอบีเอ็มเผย 5 นวัตกรรม ที่จะเปลี่ยนชีวิตคนในอีก 5 ปีข้างหน้า.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/422000.  30 มกราคม 2560.
 นาซาเปิดตัวต้นแบบ บ้าน “บนดาวอังคาร”

home

ศูนย์วิจัยแลงก์ลีย์ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (นาซา) เปิดตัว “มาร์ส ไอซ์ โฮม” บ้านน้ำแข็งที่เชื่อว่าสามารถใช้เป็นที่พักปลอดภัยของมนุษย์อวกาศบนพื้นผิวของดาวอังคารได้เป็นเวลานาน โดยออกแบบให้มีพื้นที่เก็บเสบียงมากพอที่จะเลี้ยงชีพอยู่ได้นานหลายเดือน มีพื้นที่ในการใช้ชีวิตขยายต่อจากที่พักอาศัยทั่วไป ใช้น้ำแข็งเพราะง่ายต่อการขนย้ายจากโลก โครงสร้างภายในเป็นวัสดุที่พองลมได้ ทำจากวัสดุที่มีอยู่แล้วไม่ต้องขนไปจากโลกนั่นคือน้ำ

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  นาซาเปิดตัวต้นแบบ บ้าน “บนดาวอังคาร”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/425312.  30 มกราคม 2560.
 ไดเมนชั่น ดาต้า เผยคาดการณ์ด้านไอทีปี 2560 ดิจิทัลยังคงเป็นแนวโน้มหลักในอุตสาหกรรมไอทีไปอีก 12 เดือน
ไดเมนชั่น ดาต้า เผยผลคาดการณ์ไอทีประจำปี 2560 ว่า ดิจิทัลยังคงเป็นแนวโน้มหลักสำหรับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไปอีก 12 เดือน ตั้งข้อสังเกตไว้ ได้แก่
– ระบบอัจฉริยะ จะรับรองความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบคาดการณ์ล่วงหน้าได้มากขึ้น
– เครื่องมือทั้งหลายฝังตัว (embeded) เพื่อรองรับพื้นที่การทำงานสำหรับอนาคต เทคโนโลยีเสมือนจริงรองรับรูปแบบพื้นที่การทำงาน
– การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตกับทุกสิ่งหรือ อินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (IoT) คือ สัญญาการส่งผ่านข้อมูลขนาดใหญ่ หรือ บิ๊กดาต้า
– เทคโนโลยีการจัดเก็บ หรือ คอนเทนเนอร์จะเป็นความยุ่งยากใหม่สำหรับศูนย์ข้อมูล และเป็นตัวช่วยกระตุ้นที่สำคัญสำหรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแบบไฮบริด (Hybrid IT)
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ไดเมนชั่น ดาต้า เผยคาดการณ์ด้านไอทีปี 2560 ดิจิทัลยังคงเป็นแนวโน้มหลักในอุตสาหกรรมไอทีไปอีก 12 เดือน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/428435.  30 มกราคม 2560. 
 คุณพระช่วย!! อีก 5 ปีจะมีดาวชนกัน ชี้หลังชนจะหลอมเป็นดวงเดียวส่องแสงจ้าร่วมครึ่งปี ไทยเห็นชัดเจน
ศาสตราจารย์ด้านดาราศาสตร์เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ.2565 ดาวคู่หนึ่งในกลุ่มดาวหงส์จะชนกันและหลอมรวมเป็นดาวดวงเดียวกันเกิดแสงเจิดจ้าเป็นระยะเวลาร่วมครึ่งปี ดาวที่มีชื่อว่า เคไอซี 9832227 (KIC 9832227) เป็นดาวฤกษ์สองดวงที่โคจรรอบกันเองด้วยระยะใกล้มากจนผิวดาวสัมผัสกันเมื่อนำกราฟความสว่างมาเทียบนักวิทยาศาสตร์จึงมั่นใจว่า ดาวจะชนและหลอมรวมกันในปี 2565 ซึ่งการระเบิดที่จะเกิดขึ้นนี้ไม่รุนแรงมากนักเรียกว่า โนวาแดง และประเทศไทยก็จะสามารถมองเห็นปรากฏการณ์นี้ได้
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  คุณพระช่วย!! อีก 5 ปีจะมีดาวชนกัน ชี้หลังชนจะหลอมเป็นดวงเดียวส่องแสงจ้าร่วมครึ่งปี ไทยเห็นชัดเจน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/432656.  30 มกราคม 2560. 
 ร้อนจริงจัง! อุณหภูมิโลกปี’59ทำลายสถิติต่อเนื่องเป็นปีที่3
ข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิโลกที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐ หรือนาซา บ่งชี้นั้น พบว่า ปี 2559 ที่เพิ่งผ่านพ้นไปเป็นปีที่อุณหภูมิโลกร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีจากการเก็บสถิติปี 2423 เป็นต้นมา และนาซาระบุว่าอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นจนทำลายสถิติต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 3 แล้ว
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ร้อนจริงจัง! อุณหภูมิโลกปี’59ทำลายสถิติต่อเนื่องเป็นปีที่3.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/432689.  30 มกราคม 2560. 
 นักวิจัยญี่ปุ่นทดลองชี้ “แกนโลกชั้นใน” น่าจะมี “ซิลิกอน”

55

นักธรณีฟิสิกส์เออิจิ โอทานิ (Eiji Ohtani) จากมหาวิทยาลัยโทโฮกุกับทีมวิจัย ทำการทดลองที่ชี้ว่า ซิลิกอนน่าจะเป็นธาตุลึกลับในแกนกลางของโลก โดยจำลองโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล ผสมกับซิลิกอน และจำลองสภาพโลหะผสมเหล่านั้นภายในห้องปฏิบัติการ ให้มีอุณหภูมิสูงและมีความดันเหมือนกับแกนโลก โททานิกล่าวว่า การค้นพบครั้งนี้ช่วยให้เข้าใจว่าทำไม พื้นผิวโลกในยุคก่อกำเนิดนั้นจึงอุดมด้วยออกซิเจนก่อนการสังเคราะห์แสงจะเริ่มขึ้น ในขณะที่ออกซิเจนก็อาจจะเป็นอีกธาตุลึกลับที่พบในแกนกลางของโลก งานวิจัยนี้จะเสนอในการประชุมของสหพันธ์ธรณีฟิสิกส์อเมริกัน (American Geophysical Union) ซานฟรานซิสโก และเตรียมตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์

ที่มา : MGR Online . 2560.
นักวิจัยญี่ปุ่นทดลองชี้ “แกนโลกชั้นใน” น่าจะมี “ซิลิกอน”. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000004662. 30 มกราคม 2560. 
 Robots could help solve social care crisis, say academics
An international team is working on a £2m project to develop versatile robots to help look after older people in care homes or sheltered accommodation. The robots will offer support with everyday tasks, like taking tablets, as well as offering companionship. They could alleviate pressures on care homes and hospitals. Researchers from Middlesex University and the University of Bedfordshire will assist in building personal social robots, known as Pepper Robots, which can be pre-programmed to suit the person they are helping. Pepper Robots are manufactured by Softbank Robotics and already used in thousands of homes in Japan.
ที่มา : Hannah Richardson.  2017.  Robots could help solve social care crisis, say academics.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/education-38770516.  January 30, 2017.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 พ่อแม่”อ้วน” กระทบถึงพัฒนาการ”ลูก”
สถาบันพัฒนามนุษย์และสุขภาพเด็กแห่งชาติ ยูนีซ เคนเนดี้ ชรีเวอร์ (เอ็นไอซี เอชดี) ในสังกัดสถาบันสุขภาพแห่งชาติ (เอ็นไอเอช) ของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐอเมริกา เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยล่าสุดของคณะนักวิทยาศาสตร์ประจำสถาบัน นำโดย เอ็ดวินา เยือง ซึ่งพบว่าพ่อและแม่ที่มีปัญหาน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนจะส่งผลกระทบถึงพัฒนาการของเด็กทารกในครรภ์ งานวิจัยมีสตรีมากกว่า 5,000 คนเข้าร่วม และเมื่อนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับแม่ที่มีน้ำหนักปกติ กับแม่ที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วน พบว่าเด็กที่มีแม่น้ำหนักเกินนั้นไม่ผ่านการทดสอบทักษะของกล้ามเนื้อเล็กสูงกว่าเกือบ 70% และไม่ผ่านการทดสอบบุคคล-สังคม สูงกว่า 75% ซึ่งเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าบุคคลว่าสามารถเชื่อมโยงหรือมีปฏิกิริยากับผู้อื่นในสังคมได้ดีหรือไม่หลังอายุ 3 ขวบแล้ว
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  พ่อแม่”อ้วน” กระทบถึงพัฒนาการ”ลูก”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/429755.  30 มกราคม 2560. 
 ไขปริศนาคาใจ ทำไมคนส่วนใหญ่’ถนัดขวา’ ?
ศาสตราจารย์ แคโรลีน สปราย ให้คำอธิบายที่เป็นการไขปริศนาว่า เพราะเหตุใดมนุษย์ราวๆ 90 เปอร์เซ็นต์ถึงได้ “ถนัดขวา” เนื่องจากการขุดค้นพบเครื่องมือหินที่เก่าแก่ ซึ่งการทำเครื่องมือยุคนั้นต้องใช้ความชำนาญระดับสูง ผ่านกระบวนการควบคุมสมองซีกซ้ายที่รับผิดชอบการคิดวางแผนและดำเนินการ ซึ่งสมองซีกซ้ายจะควบคุมการเคลื่อนไหวด้านขวา ทำให้วิเคราะห์ได้ว่า มนุษย์ยุคนั้นส่วนใหญ่ถนัดขวา นอกจากนี้ยังพบการศึกษากระดูกกรามบนของบรรพชนยุคก่อนเมื่อ 1.8 ล้านปีก่อน พบว่า ริ้วรอยที่เกิดขึ้นเกือบ 50 เปอร์เซ็นต์เป็นรอยเอียงขวา สันนิษฐานว่าเกิดจากกิจกรรมที่เป็นกระบวนการทางปัญญาทั้งสิ้น ดังนั้นจึงเชื่อว่ามนุษย์มีพัฒนาการที่ถนัดขวามาแต่ยุคก่อนแล้ว
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ไขปริศนาคาใจ ทำไมคนส่วนใหญ่’ถนัดขวา’ ?.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/432149.  30 มกราคม 2560. 
 อย่าด่วนตัดสิน “กัญชา” ให้คุณ (หรือโทษ)
คณะกรรมการที่ปรึกษาของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ (Federal Advisory Committee) ปล่อยรายงานที่ไม่อาจสรุปได้ชัดว่า กัญชานั้นให้คุณหรือให้โทษ แต่จำเป็นต้องมีการศึกษาให้กว้างขึ้นและแก้ข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการวิจัย การทวนวิจัยที่ผ่านมาพบว่า มีหลักฐานแน่นอนว่า กัญชาสามารถบำบัดความเจ็บปวดเรื้อรังในผู้ใหญ่ได้ ช่วยบำบัดอาการคลื่นไส้สำหรับผู้รับเคมีบำบัดได้ และอื่นๆ แต่ยังไม่มีงานวิจัยมากพอที่จะกล่าวได้ว่า กัญชามีผลต่อการรักษาโรคมะเร็ง โรคลำไส้แปรปรวน โรคลมชักหรืออาการจากโรคพาร์กินสัน หรือแม้แต่การช่วยคนต่อสู้กับอาการเสพติด คาดว่าจะมีหลักฐานมากขึ้นในเวลาอันใกล้นี้ เนื่องจากมีงานวิจัยในโคโลราโดที่กำลังศึกษาประโยชน์ของกัญชาเพื่อบำบัดโรคเครียดจากเหตุการณ์ร้ายแรงแก่ทหารผ่านศึก
ที่มา : MGR Online .  2560.  อย่าด่วนตัดสิน “กัญชา” ให้คุณ (หรือโทษ).  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000004661.  30 มกราคม 2560. 
 ไข่ไดโนเสาร์บางตัวใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะฟัก (และอาจเป็นเหตุให้สูญพันธุ์)
วารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences รายงานว่าไดโนเสาร์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว (nonavian dinosaur) นั้นฟักไข่นานเหมือนสัตว์เลื้อยคลาน ซึ่งการกกไข่เป็นเวลานานนั้นส่งผลกระทบต่อความสามารถของไดโนเสาร์ในการแข่งขันกับประชากรสัตว์อื่นๆ ที่มีช่วงเวลาขยายพันธุ์ที่เร็วกว่า โดยใช้เวลา 3-6 เดือนกว่าจะฟัก ซึ่งระยะเวลาที่นานนี้อาจช่วยอธิบายการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ของไดโนเสาร์เมื่อ 65 ล้านปีก่อนได้ แม้ว่านกจะมีวิวิฒนาการมาจากไดโนเสาร์แต่อัตราการฟักไข่ที่เร็วกว่าทำให้นักได้เปรียบในการรอดชีวิตจากนักล่า รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่เต็มไปด้วยภัยพิบัติ
ที่มา : MGR Online .  2560.  ไข่ไดโนเสาร์บางตัวใช้เวลาหลายเดือนกว่าจะฟัก (และอาจเป็นเหตุให้สูญพันธุ์).  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000004663.  30 มกราคม 2560. 
 Free soda: France bans unlimited sugary drink refills
According The World Health Organization (WHO) recommends taxing sugary drinks, linking them to obesity and diabetes. The number of overweight or obese people in EU aged 18 and over 15.9%. Highest obesity in Malta and third in France 15.3%. In France, it is now illegal to sell unlimited soft drinks at a fixed price or offer them unlimited for free. The aim of the law is to “limit, especially among the young, the risks of obesity, overweight and diabetes” in line with WHO recommendations.
ที่มา : BBC.  2017.  Free soda: France bans unlimited sugary drink refills.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/world-europe-38767941.  January 30, 2017.

ข่าวทั่วไป

 Miss France crowned Miss Universe
Iris Mittenaere 23-year-old dental student from France has won the Miss Universe crown in the annual pageant held this year in the Philippines. Miss Haiti, Raquel Pelissier was first runner up and Miss Colombia, Andrea Tovar, was second runner up. About Miss Thailand ,Chalita “Namtan” Suansane, reached the semi-finals of the pageant, the last six women. It was the highest placing for a Thai in many years.
ที่มา : AP.  2017.  Miss France crowned Miss Universe.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/world/1189541/miss-france-crowned-miss-universe.  January 30, 2017.
 พบ “ผ้าไหม 8,500 ปี” เก่าแก่ที่สุดในโลกที่จีน
ทีมขุดค้นทางโบราณคดีของจีนตรวจสอบพบร่องรอยที่เป็นหลักฐานแสดงให้เห็นว่า ผ้าไหมมีใช้กันในจีนตั้งแต่เมื่อ 8,500 ปีก่อนในยุคหินใหม่ (นีโอลิธิค) จากแหล่งขุดค้นเจียหู ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีเก่าแก่ที่มีการค้นพบสิ่งของล้ำค่าทางโบราณคดีเป็นจำนวนมาก รวมทั้ง-ขลุ่ยทำจากกระดูกปีกนกกระสา ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้งานได้ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยมีการค้นพบกันมาในโลก รวมถึงอักขระจีนยุคเริ่มแรก และไหที่บรรจุไวน์ ซึ่งหมักจากข้าวผสมกับน้ำผึ้งและผลไม้ ที่ถือกันว่าเป็นไวน์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเช่นเดียวกัน
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  พบ “ผ้าไหม 8,500 ปี” เก่าแก่ที่สุดในโลกที่จีน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/432502.  30 มกราคม 2560. 
 สมเด็จพระเทพฯทอดพระเนตรพื้นที่จัดสร้างพระเมรุมาศ
ในวันที่ 20 มกราคม ที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรพื้นที่การจัดสร้างพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ ในความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศนั้น ในวันที่ 9 ก.พ. จะมีการจัดสร้างสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ และพระยานมาศ นอกจากนี้ยังได้มีการจำลองโครงการพระราชดำริในการออกแบบภูมิทัศน์ด้วย
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สมเด็จพระเทพฯทอดพระเนตรพื้นที่จัดสร้างพระเมรุมาศ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/550308.  30 มกราคม 2560.
 เดินหน้าทำแผนฯพัฒนาอุทยานฯสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร ระยะ20ปี
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการและควบคุมการดำเนินงานโครงการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย และอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ครั้งที่1 รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ยึดหลักให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับโบราณสถานได้ รวมทั้งเน้นการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นให้โดดเด่น เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในเบื้องต้นที่ประชุมเห็นตรงกันว่าแผนแม่บทควรครอบคลุมการดำเนินงานใน 8 แผนงาน ได้แก่ การใช้ประโยชน์ที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง, แผนงานโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน, แผนพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการหลัก, พัฒนาและปรับปรุงชุมชนในเขตอุทยานประวัติศาสตร์, พัฒนากำลังคนอุทยานประวัติศาสตร์, แผนงานบริการวิชาการ การท่องเที่ยวและการประชาสัมพันธ์, แผนงานส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม และแผนมาตรการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  เดินหน้าทำแผนฯพัฒนาอุทยานฯสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร ระยะ20ปี.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/550062.  30 มกราคม 2560.
 วธ.เปิดตัวหนังสือ178 เทศกาล-ประเพณีสำคัญทั่วไทย
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้รวบรวมกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม จำนวน 178 รายการ จัดทำเป็น “หนังสือเทศกาล การแสดง ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทั่วไทย 2560” โดยมีเนื้อหาและรายละเอียดโดยย่อ และภาพกิจกรรม รวม 12 เดือน พร้อมเบอร์ติดต่อหน่วยงานที่ดูแลจัดกิจกรรม ซึ่งจัดทำเป็นอีบุ๊ค เพื่อความสะดวกในการสืบค้นข้อมูล สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของวธ. http://www.m-culture.go.th/th/ebook/CulturalFestival
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  วธ.เปิดตัวหนังสือ178 เทศกาล-ประเพณีสำคัญทั่วไทย.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/551291.  30 มกราคม 2560.
 ผลสำรวจเฟสบุ้กธุรกิจขนาดเล็กไทย ใช้เครื่องมือออนไลน์ค้าขายต่างประเทศ
Facebook ร่วมมือกับองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) และธนาคารโลก จัดทำแบบสำรวจ Future of Business แหล่งข้อมูลใหม่สำหรับธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งผลสำรวจโดยสรุป พบว่า ภาพรวมธุรกิจเอสเอ็มอีของไทยจะเป็นไปในทางที่ดี มีการจ้างพนักงานเพิ่ม มีธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้เครื่องมือออนไลน์ต่างๆ ในการนำเสนอสินค้าและบริการ มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก มีแนวโน้มที่จะเพิ่มจำนวนพนักงานในช่วง 6 เดือนข้างหน้ามากกว่าธุรกิจที่ไม่ได้ติดต่อข้ามประเทศ
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  ผลสำรวจเฟสบุ้กธุรกิจขนาดเล็กไทย ใช้เครื่องมือออนไลน์ค้าขายต่างประเทศ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/it/549980.  30 มกราคม 2560.
 รวมพลังถ่ายทอดบทเพลงคลาสสิกสุดพิเศษถวาย ร.9
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ด้านดนตรีสากล และสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย จัดการแสดง“บทเพลงภาวนาถวายอาลัยพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันที่ 31 ม.ค.2560 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรีของพระองค์ โดยเปิดให้เข้าชมฟรี
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  รวมพลังถ่ายทอดบทเพลงคลาสสิกสุดพิเศษถวาย ร.9.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/551279.  30 มกราคม 2560.
 Top online travel searches: Loei, Japan
Skyscanner.co.th is the finding website, which is a leading search engine website in the categories of air tickets, hotel reservations and car rentals. According data of searching revealed the northeastern provice of Loei was the most searched domestic destination, followed by Ubon Ratchathani and Udon Thani. And Japan the most searched country by prospective Thai travellers last year. The Japanese cities of Fukuoka, Nagoya, Sapporo and Osaka were destinations for which Thais most frequently searched for air tickets.
ที่มา : Bangkok Post.  2017.  Top online travel searches: Loei, Japan.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/general/1189153/top-online-travel-searches-loei-japan.  January 30, 2017.

ข่าวประจำวันที่ 9 มกราคม 2560       

ข่าวการศึกษา

 มทส.ติดอันดับ 2 ของไทยสองปีซ้อนในการจัดอันดับ ม.สีเขียวโลก
UI Green Metric World University Ranking เป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก จัดทำโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (University of Indonesia : UI) ในปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ได้รับการจัดอันดับที่ 102 ของโลก และเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทย อันดับ 1 คือ มหาวิทยาลัยมหิดล อันดับ 3, 4, และ 5 ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ ที่ตั้งและโครงสร้าง, การจัดการพลังงานและสภาพภูมิอากาศ, การจัดการของเสีย, การจัดการน้ำ, การขนส่ง และความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  มทส.ติดอันดับ 2 ของไทยสองปีซ้อนในการจัดอันดับ ม.สีเขียวโลก.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/414971.  9 มกราคม 2560.
 ราชภัฏโคราชคว้าชมเชย ‘หนังสั้น’
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มรภ.นครราชสีมา ได้ส่งผลงานนักศึกษาเข้าร่วมประกวดหนังสั้นภายใต้โครงการจัดกิจกรรมประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในชื่อทีม TUMDOO NRRU สมาชิกในทีมประกอบด้วย นายพีรดนย์ ขันชัยภูมิ นายวีระพล ขลุ่ยกระโทก และน.ส.อารีย์ รวยกระบือ ทีมที่ได้รับรางวัลมีทั้งหมด 5 ทีม ผลงานนักศึกษามรภ.นครราชสีมา สามารถคว้ารางวัลชมเชย
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ราชภัฏโคราชคว้าชมเชย ‘หนังสั้น’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/415922.  9 มกราคม 2560.  
 ศธ.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 60 ชูแนวคิด “ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา”
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 ภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้ว่า “เด็กไทย ใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง” กิจกรรมจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่  14 มกราคม ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการจะจัดพิมพ์หนังสือชื่อว่า  “ต้นกล้าของพ่อ” จำนวน 300,000 เล่มด้วย
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ศธ.จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 60 ชูแนวคิด “ดินแดนแห่งความสุข ตามรอยศาสตร์ของพระราชา”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/417001.  9 มกราคม 2560.  
 สพฐ.เดินหน้าปั้นเกษตรกรรุ่นใหม่
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ได้ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย ทำโครงการคนกล้าคืนถิ่น จัดอบรมให้แก่บุคคลทั่วไปในสาขาอาชีพต่างๆ ที่ต้องการไปเป็นเกษตรกร โดยมีปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกรตัวอย่างมาเป็นวิทยากรอบรมให้ในปีที่ผ่านมา ซึ่งในปี 2560 นี้จะดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ประมาณ 10,000 ราย
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สพฐ.เดินหน้าปั้นเกษตรกรรุ่นใหม่.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/546525.  9 มกราคม 2560.  
 กยศ.เล็งเพิ่มวงเงินกู้ยืมเรียนปวช.-ปวส.
ที่ประชุมได้พิจารณากำหนดขอบเขตการให้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)ได้เสนอให้ปรับปรุงในส่วนของค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) เนื่องจากปวส.กู้ได้คนละ 25,000-30,000 บาทต่อปี ขณะที่อนุปริญญากู้ได้คนละตั้งแต่ 60,000 บาทต่อปี ดังนั้นหากมีการปรับเพิ่มวงเงินให้ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.อย่างเหมาะสมตามค่าใช้จ่ายจริง เชื่อว่าจะทำให้เด็กเรียนได้อย่างสบายใจ ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดศธ. กล่าว
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  กยศ.เล็งเพิ่มวงเงินกู้ยืมเรียนปวช.-ปวส.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/546518.  9 มกราคม 2560.  
 ยูเนสโกชื่นชมไทยจัดการศึกษาผู้ใหญ่ได้ดี
จากการเดินทางไปร่วมประชุมสภาระหว่างประเทศด้านการศึกษาขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสมาชิก 12 ประเทศ ได้ร่วมกันกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในอนาคต โดยเฉพาะในปี 2560 ต้องการจะพัฒนาเครื่องมือ มาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นหลักสูตรกลางที่ประเทศสมาชิกสามารถนำไปใช้ร่วมกันได้ โดยประเทศไทยให้ความสนใจเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์ความรู้เรื่องระบบประสาทวิทยาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและรองรับสังคมผู้สูงอายุด้วย
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  ยูเนสโกชื่นชมไทยจัดการศึกษาผู้ใหญ่ได้ดี.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/546522.  9 มกราคม 2560.  
 สั่งกรมศิลป์ระดมติดเออาร์โค้ด
กรมศิลปากรได้รายงานความคืบหน้าการพัฒนาแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่และภูมิทัศน์โดยรอบให้มีบรรยากาศเอื้อต่อการเข้าชม ซึ่งปัจจุบันได้นำระบบเออาร์โค้ด ที่ทำให้เห็นภาพเป็นวัตถุสามมิติลอยอยู่เหนือพื้นผิวจริง มาใช้ในการนำชมแล้ว 2 แห่ง คือ แหล่งโบราณสถานเวียงกุมกาม และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี ละอยู่ระหว่างดำเนินการใน 20 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และ 8 อุทยานประวัติศาสตร์
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  สั่งกรมศิลป์ระดมติดเออาร์โค้ด.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/546908.  9 มกราคม 2560.  
 อาชีวะไทยดังไกลถึงต่างแดน คว้าแชมป์แกะสลักหิมะ
นักศึกษาแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี ได้เดินทางไปแข่งขันแกะสลักหิมะนานาชาติ ณ เมืองฮาร์บิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 4-7 ม.ค ผลปรากฏว่า ชนะเลิศ Top grad award การแกะสลักหิมะนานาชาติ โดยแกะสลักในหัวข้อ ‘ในน้ำมีปลาในนามีข้าว water fish  paddy field rice’ ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อให้คนไทยอยู่ดีกินดีดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  อาชีวะไทยดังไกลถึงต่างแดน คว้าแชมป์แกะสลักหิมะ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/547459.  9 มกราคม 2560.  

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

 “เบรธอนาไลเซอร์” ใช้ลมหายใจวินิจฉัยโรค
ทีมนักวิจัยด้านนาโนเมดิซินจากอิสราเอล นำโดย โมราด เค. นัคห์เลห์ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุปกรณ์สำหรับสังเคราะห์องค์ประกอบของลมหายใจมนุษย์ ที่เรียกว่า  อุปกรณ์จำแนกลมหายใจหรือ “เบรธอนาไลเซอร์” เพื่อใช้ในการวินิจฉัยโรคต่างๆ ได้ 17 โรค ด้วยการตรวจสอบวิเคราะห์ลมหายใจของผู้ใดผู้หนึ่งเพียงครั้งเดียว สามารถบ่งบอกโรคที่แต่ละคนเป็นอยู่ได้แม่นยำถึง 86 เปอร์เซ็นต์ กระบวนการวิเคราะห์นี้ ใช้สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายที่ปนออกมากับลมหายใจ โดยที่มีอุปกรณ์คอยวิเคราะห์ในชั้นคาร์บอน
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  “เบรธอนาไลเซอร์” ใช้ลมหายใจวินิจฉัยโรค.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/417503.  9 มกราคม 2560.
 “ตู้จับโกหกอวาทาร์” สามารถตรวจจับการพูดเท็จได้สูงถึงเกือบ 90%

1

อารอน เอลกินส์ รองศาสตราจารย์ประจำซานดิเอโก สเตต ยูนิเวอร์ซิตี้ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาตู้จับโกหกที่มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า “ออโตเมท เวอร์ฌ่วล เอเยนต์ ฟอร์ ทรูธ แอสเซสเมนต์ อิน เรียล-ไทม์” เรียกย่อๆ ว่า “อวาทาร์” ทำงานโดยอาศัยชุดเซ็นเซอร์จำนวนหนึ่งกับโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ มีหน้าที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์การแสดงออกต่างๆ ของร่างกาย รวมถึงการแสดงนัยการโกหกหรือการให้ข้อมูลที่บิดเบือนเพื่อนำมาประมวลผลแล้วให้เป็นคะแนนประเมินความเสี่ยงว่ามีโอกาสโกหกมากน้อยแค่ไหน กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาเพียง 1-2 นาที

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  “ตู้จับโกหกอวาทาร์” สามารถตรวจจับการพูดเท็จได้สูงถึงเกือบ 90%.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/417534.  9 มกราคม 2560.
 นาซาเผย 3 ดาวหางเฉียดใกล้โลก รับศกใหม่
โครงการ “นีโอไวส์” หรือโครงการเพื่อการสำรวจอวกาศด้วยแสงอินฟราเรดสำหรับใช้ตรวจหาดาวหางและดาวเคราะห์น้อย ตรวจสอบพบว่า ในช่วงปีใหม่นี้จะมีดาวหางอย่างน้อย 3 ดวงมาเยือนโดยการโคจรเฉียดโลกเข้ามาในระยะใกล้ ดวงแรก คือ ดาวหาง 45พี/เอชเอ็มพี สีออกฟ้าแกมเขียว มีหางเหมือนพัด ดวงที่ 2 คือ “ซี/2016 ยู1 นีโอไวส์” เคลื่อนที่ไปทางใต้เรื่อยๆทุกวัน จะใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดในวันที่ 14 ม.ค. นี้ และดวงสุดท้ายคือ “2016ดับเบิลยูเอฟ9” ขนาดค่อนข้างใหญ่ยังไม่แน่ใจนักว่าเป็นดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อย จะโคจรใกล้โลกในวันที่ 25 ก.พ. 2017 นี้ ระยะห่าง 51 ล้านกิโลเมตร
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  นาซาเผย 3 ดาวหางเฉียดใกล้โลก รับศกใหม่.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/417551.  9 มกราคม 2560.  
 เตรียมพบเรื่องราวมหัศจรรย์จาก “นักธรรมชาติวิทยา”
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จัดกิจกรรม “Research Show by Naturalist” เปิดศักราชใหม่ในปี 2560 รายละเอียดประจำเดือนมกราคม วันเสาร์ที่ 14 พบกับนักธรรมชาติวิทยาด้านปลา ตอน Fish Vertebrae : กระดูก (สันหลัง) ปลาน่ารู้  โดย  ดร.วีระ วิลาศรี และ เสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 พบกับนักธรรมชาติวิทยาสัตว์น้ำ ตอน Deadly Ornate Beauty : (ปลา) สิงโตมหากาฬ  โดย นายกชกร มูลสถาน  ณ  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
ที่มา : MGR Online.   2560.  เตรียมพบเรื่องราวมหัศจรรย์จาก “นักธรรมชาติวิทยา” ตลอดปี 2560.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000001223.  9 มกราคม 2560.  
 ลอรีอัล จับมือ วิทธิงส์ เปิดตัว ‘หวีอัจฉริยะ’ ครั้งแรกของโลก คว้ารางวัลนวัตกรรมในงาน CES 2017
บริษัท ลอรีอัล ได้ร่วมกับ วิทธิงส์ เปิดตัวหวีอัจฉริยะ เคเรสตาส แฮร์ โค๊ช พาวเวอร์บาย วิทธิงส์ (Kérastase Hair Coach Powered by Withings) เป็น Smart Hairbrush ที่คว้ารางวัลนวัตกรรมใหม่ International CES Innovation Award ในงาน CES 2017 โดยหวีอัจฉริยะตัวนี้ ใช้เซ็นเซอร์ชั้นสูงในการวิเคราะห์ระดับคุณภาพเส้นผม รูปแบบการหวีผม และตรวจสอบผลการใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมต่างๆ ทำงานคู่กับสมาร์ทโฟนเพื่ออ่านข้อมูล และช่วยแนะนำวิธีการหวีผมและเลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสภาพเส้นผม วิดีโอการทำงานเพิ่มเติม https://www.youtube.com/watch?v=kK5o1sTMDTI
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ลอรีอัล จับมือ วิทธิงส์ เปิดตัว ‘หวีอัจฉริยะ’ ครั้งแรกของโลก คว้ารางวัลนวัตกรรมในงาน CES 2017.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/418390.  9 มกราคม 2560.
 มองทิศทางเทคโนโลยี จาก “ซีอีเอส2017”
งานซีอีเอส งานแสดงสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2017 สรุปเทคโนโลยีสำคัญดังนี้
1.เครื่องรับโทรทัศน์ รองรับความคมชัดขนาด 4เค (อัลตราเอชดี) และมาตรฐานการสร้างภาพคมชัด คือ เอชดีอาร์ (ไฮ-ไดนามิค เรนจ์) ดอลบีวิชั่น
2. รถยนต์อัตโนมัติ รถยนต์ที่แปลงตัวเหมือนสมาร์ทโฟนเชื่อมโยงอยู่กับเครือข่ายคลาวด์ ให้รับส่งข้อมูลเรียลไทม์ และสื่อสารกับเจ้าของได้
3. อุปกรณ์วีอาร์/เออาร์ อุปกรณ์สวมศีรษะสำหรับสร้างโลกเสมือนจริง ที่ในปีนี้จะมุ่งเน้นไปที่การทดลองการควบคุมด้วยมือ เป็นต้น
4. โดรน คาดว่าในปีนี้จะได้เห็นโดรนที่สามารถบินในอาคารได้อย่างไม่มีที่ติ และสามารถดำน้ำได้
5. ไวร์เลส ออดิโอ ระบบเสียงไร้สาย ไม่ว่าจะเป็นชุดลำโพงหรือหูฟัง จะมีมากขึ้น
6. การกลับมาของพีซี? ด้วยการผลักดันในการพัฒนาของผู้ผลิตให้พีซีมีขนาดเล็กลง และให้รองรับการทำงานร่วมกับอุปกรณ์เวอร์ชวลเรียลิตี้ (วีอาร์) ได้ทันที
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  มองทิศทางเทคโนโลยี จาก “ซีอีเอส2017”.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/418419.  9 มกราคม 2560.
 Urbanisation signal detected in evolution, study shows
The findings appear in the Proceedings of the National Academy of Sciences. It found that there is a clear urban signal of phenotypic change, and also greater phenotypic change in urbanising systems compared to natural or non-urban anthropogenic systems. Phenotypic change refers to change in an organism’s observable traits, such as it morphology, physiology, phenology, or behaviour. Marina Alberti from the University of Washington’s Department of Urban Design and Planning  observed: “The reason these changes are important is because they change ecosystem function, therefore they have implications for human well-being.”The changes affect, for example, biodiversity but also nutrient cycling, seed dispersal and water purification.”
ที่มา : Mark Kinver.  2017.  Urbanisation signal detected in evolution, study shows.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-38519299.  January 9, 2017.
 Huge Antarctic iceberg poised to break away
Huge Antarctic iceberg poised to break away
Researchers based in Swansea who revealed an iceberg expected to be one of the 10 largest ever recorded is ready to break away from Antarctica. It is Larsen C which the most northern major ice shelf in Antarctica. They found the loss of a piece a quarter of the size of Wales will leave the whole shelf vulnerable to future break-up. According to estimates, if all the ice that the Larsen C shelf currently holds back entered the sea, global waters would rise by 10cm.
ที่มา : Matt McGrath.  2017.  Huge Antarctic iceberg poised to break away.  (online).  URL: http://www.bbc.com/news/science-environment-38522954.  January 9, 2017.

ข่าววิจัย/พัฒนา

 อุทยานวิทย์ฯมช. เปิดตัวเวชสำอางค์นาโน สกัดจากดอกดาวเรือง บุกตลาดดูแลผิว
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มช. เปิดตัวผลงานวิจัย ′สารสกัดนาโนเซรั่มดอกดาวเรือง′ ที่ขณะนี้ได้ส่งต่อไปยังภาคธุรกิจ บริษัท มาย่า แอนด์ โค จำกัด นำผลิตภัณฑ์ขยายผลเชิงพาณิชย์ ในรูปของผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณที่ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ ภายใต้แบรนด์ O′Leste
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  อุทยานวิทย์ฯมช. เปิดตัวเวชสำอางค์นาโน สกัดจากดอกดาวเรือง บุกตลาดดูแลผิว.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/417578.  9 มกราคม 2560.
 ทึ่ง! นักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบว่า ‘เยื่อแขวนลำไส้’ เป็นอวัยวะชิ้นที่ 79 ในร่างกายมนุษย์

1-14

นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า อวัยวะที่รู้จักกันดีอยู่แล้วในชื่อ เยื่อแขวนลำไส้ (Mesentery) นั้นเป็นอวัยวะใหม่ เพราะก่อนหน้านี้เข้าใจว่าเป็นโครงสร้างที่แยกเป็นส่วนๆ ออกจากกันในระบบย่อยอาหาร ซึ่งแท้จริงแล้วเป็นชิ้นส่วนเดียวที่ต่อเนื่องกัน เจ.แคลวิน คอฟฟีย์ นักวิจัย กล่าวว่า การค้นพบครั้งนี้ถือเป็นการเปิดพื้นที่ใหม่ทางวิทยาศาสตร์ จะสามารถจัดหมวดหมู่ของโรคภายในช่องท้องที่เกี่ยวกับอวัยวะชิ้นนี้ต่อไปได้ งานวิจัยชิ้นดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแพทย์แลนเซ็ต เมื่อรวมเยื่อแขวนลำไส้ด้วยแล้วนับว่าตอนนี้มนุษย์มีอวัยวะ 79 ชิ้น

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  ทึ่ง! นักวิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบว่า ‘เยื่อแขวนลำไส้’ เป็นอวัยวะชิ้นที่ 79 ในร่างกายมนุษย์.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/417016.  9 มกราคม 2560.
 ภาพชุดก่อนเป็น “ทางหลวงสายโซลาร์เซลล์”

56

ถนนในเมืองนอร์มังดีของตูรูฟวร์ ฝรั่งเศส ในพื้นที่ 2,800 ตารางเมตร ระยะทาง 1 กิโลเมตร ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์  เคลือบผิวหน้าด้วยเรซิ่น ผลิตพลังงานให้แสงสว่างแก่ถนน ถือเป็นถนนสายเซลล์อาทิตย์สายแรกของโลกที่เปิดตัวไปเมื่อ 22 ธ.ค. 2016

ที่มา : MGR Online.  2560.  ภาพชุดก่อนเป็น “ทางหลวงสายโซลาร์เซลล์”.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000000338.  9 มกราคม 2560. 
 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ความหวังชาว “ยูกันดา”
สหภายุโรป(อียู) ให้ทุนสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แห่งแรกของแอฟริกาตะวันออก ที่ตั้งอยู่ในเขตโซโรติทางภาคตะวันออกของยูกันดา บนพื้นที่กว่า 133,000 ตารางเมตร สามารถผลิตไฟฟ้า 10 เมกะวัตต์ เข้าสู่สายส่งไฟฟ้าของยูกันดา ซึ่งชาวยูกันดากว่า 40 ล้านคนเข้าไม่ถึงไฟฟ้า โดยเศรษฐกิจของประเทศอิงการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท และแหล่งพลังงานส่วนใหญ่คือฟืน ขณะที่บางส่วนใช้ถ่านและแก๊ส พลังงานไฟฟ้ามีราคาหน่วยละประมาณ 5 บาทถือว่าแพงเกินไป จึงมีความคาดหวังว่าพลังงานพลังงานจากโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ที่ส่งเข้าระบบสายส่งของประเทศนี้จะช่วยลดราคาไฟฟ้าลง
ที่มา : MGR Online.   2560.  โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ความหวังชาว “ยูกันดา”.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9600000000340.  9 มกราคม 2560.  
 วิจัยพบรับควันบุหรี่มือสองวัยเด็ก เพิ่มเสี่ยงแท้งลูกได้
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ เลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ให้ข้อมูลการวิจัยการได้รับควันบุหรี่มือสองในวัยเด็กของนักวิจัยชาวจีน ที่ได้รับการตีพิมพ์ลงในวารสาร โทแบคโก คอนโทรล เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2559 ว่า มีการวิเคราะห์ประวัติสุขภาพของผู้หญิงจำนวน 19,562 คน พบร้อยละ 56.7 หรือ 11,091 คน เคยได้รับควันบุหรี่มือสองภายในบ้านเมื่อช่วงวัยเด็กอย่างน้อย 15 นาทีต่อวัน โดยส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการแท้งลูกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับผู้หญิงที่ไม่ได้รับควันบุหรี่มือสองในวัยเด็ก ถือเป็นรายงานแรกในเอเชียที่พบความสัมพันธ์ของการได้รับควันบุหรี่มือสองในวัยเด็กกับการเพิ่มความเสี่ยงของการแท้งลูก สำหรับข้อมูลในไทย พบ เด็กไทยอายุ 13-15 ปี ร้อยละ 33.8 ได้รับควันบุหรี่มือสองในบ้าน จึงขอเรียกร้องให้ผู้สูบบุหรี่ไทยทุกคนไม่สูบในบ้านหรือดีที่สุดควรเลิกสูบ
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  วิจัยพบรับควันบุหรี่มือสองวัยเด็ก เพิ่มเสี่ยงแท้งลูกได้.  (ออนไลน์).  URL: http://manager.co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9600000002093. 9 มกราคม 2560.

ข่าวทั่วไป

 อัพเดท! เทรนด์สีแต่งบ้าน 2017 เน้นความเป็นธรรมชาติ

colบทความกล่าวถึงเทรนด์สีแต่งบ้านในปี 2017 จาก ดร.วรวัฒน์ ชัยยศบูรณะ โดยสรุปได้ว่า สีปีนี้เน้นความเป็นธรรมชาติแบบจับต้องได้ เช่น ฟ้าแบบน้ำทะเล หรือเขียวใบไม้ สำหรับสีเหลือง ต้องเป็นเหลืองโทนร้อน เพราะให้ความรู้สึกมีชีวิตชีวา อบอุ่น 

– สีส้มที่ให้ความรู้สึกชอบเข้าสังคม สนุกสนาน เรียกน้ำย่อยได้บนโต๊ะอาหาร
– สีฟ้าแบบน้ำทะเลลึกให้ความรู้สึกผ่อนคลาย หากนำมาใช้กับห้องทำงานจะสามารถช่วยสร้างบรรยากาศให้เกิดอารมณ์การทำงานได้
– สีน้ำเงินช่วยให้เกิดความรู้สึกสงบนิ่ง
– สีเขียวเป็นสีที่แสดงถึงการมีสุขภาพที่ดี ให้ความรู้สึกสดชื่น
– สีน้ำตาลให้ความรู้สึกถึงความอบอุ่นของธรรมชาติ การเปลี่ยนผ่านของฤดูกาล เหมาะสำหรับการใช้ในห้องนอน ห้องนั่งเล่น

ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  อัพเดท! เทรนด์สีแต่งบ้าน 2017 เน้นความเป็นธรรมชาติ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/416588.  9 มกราคม 2560.
 จุฬาฯเผยผลวิจัยชี้รถตู้ไม่เหมาะเป็นรถโดยสารสาธารณะ
เวทีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเสวนา ครั้งที่ 4 เรื่อง “แนวทางปฏิรูป หลังโศกนาฏกรรมรถตู้” ที่มีผู้เสียชีวิต 25 คน มี รศ.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวโดยสรุปว่า ท่านเชื่อในการติดสัญญาณจีพีเอส เพราะจากการติดจีพีเอสที่บริษัทขนส่ง (บขส.) พบว่า สามารถลดอุบัติเหตุได้ 80% รถตู้ก็สามารถทำได้ แต่โครงการยังไม่ครอบคลุม นอกจากนี้ยังมีการวิจัย โครงการการศึกษาความปลอดภัยรถตู้โดยสารสาธารณะ พบว่า การนำรถตู้มาเป็นรถโดยสารสาธารณะเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมอย่างมาก และจากสถิติอุบัติเหตุพบว่า รถตู้โดยสารสาธารณะเกิดอุบัติเหตุมากกว่ารถบัสมากถึง 5 เท่า ประเทศที่พัฒนาแล้วไม่มีการนำรถตู้มาให้บริการสาธารณะ งานวิจัยเสนอแผนแก้ไขปัญหาคือ 1.ต้องเปลี่ยนรถในการให้บริการสาธารณะที่วิ่งระหว่างเมืองจากรถตู้ มาเป็น รถมินิบัส ในเมืองอาจจะใช้รถตู้ได้ แต่เพิ่มสวัสดิการให้คนขับเพราะเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่ลงทุนเอง ทำให้ในปัจจุบันต้องวิ่งทำรอบเพื่อรายได้ที่เพียงพอกับค่าเช่ารถ เป็นต้น
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  จุฬาฯเผยผลวิจัยชี้รถตู้ไม่เหมาะเป็นรถโดยสารสาธารณะ.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/education/547204.  9 มกราคม 2560. 
 4 ค่ายรถยนต์จับมือพัฒนา เครือข่ายการชาร์จพลังงาน
ค่ายรถยนต์ใหญ่ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป, เดมเลอร์ เอจี, ฟอร์ด มอเตอร์ คัมปะนี และ โฟล์คสวาเกน กรุ๊ป ร่วมพัฒนาเครือข่ายการบริการสถานีชาร์จพลังงาน โดยเล็งเห็นแล้วว่า ตามกำลังไฟฟ้าของครัวเรือนต้องใช้เวลาในการชาร์จอย่างเร็ว 4-8 ชั่วโมง หากจะลดเวลาชาร์จลงต้องมีสถานีการจ่ายกระแสไฟฟ้าที่มีกำลังมากขึ้น ซึ่งการลงทุนค่อนข้างสูง ทำให้มีการรวมตัวของผู้ผลิตรถยนต์เพื่อสร้างสถานีจ่ายพลังงานไฟฟ้านี้ ตามข้อตกลงจะผลิตสถานีจ่ายให้ผู้ใช้รถมีระยะเวลาการชาร์จที่สั้นลง แผนกำหนดเริ่มดำเนินการในปี 2017 ประมาณ 400 สถานีในทวีปยุโรป ก่อนปี 2020 ต้องมีมากกว่า 1,000 สถานี
ที่มา : สมฤกษ์ รื่นสัมฤทธิ์.  2560.  4 ค่ายรถยนต์จับมือพัฒนา เครือข่ายการชาร์จพลังงาน.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/it/547439.  9 มกราคม 2560.
 ไปรษณียบัตรภาพสะสมชุดดวงจันทร์เต็มดวง
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จัดทำไปรษณียบัตรภาพพร้อมส่ง (Prepaid Postcard) ชุด “มหัศจรรย์ภาพถ่ายดาราศาสตร์” ภาพจันทร์เต็มดวงเหนือพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนปีประวัติศาสตร์แห่งความอาลัยของคนไทยทั้งชาติ ราคาชุดละ 90 บาท จำหน่ายวันแรก 7 ม.ค. 60 สั่งซื้อได้ทาง Line ID : NARITThailand หรือ  Inbox www.facebook.com/NARITpage 
ที่มา : เดลินิวส์.  2560.  ไปรษณียบัตรภาพสะสมชุดดวงจันทร์เต็มดวง.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/it/546891.  9 มกราคม 2560.
 คณะเทคนิคการแพทย์ มช.ตรวจฟรี ‘ไวรัสตับอักเสบบี-ซี-เอชไอวี-ซิฟิลิส’ คนไทย-แรงงานต่างด้าว
โครงการ “นับหนึ่ง” เป็นโครงการวิจัยที่ให้บริการการตรวจ และให้คำปรึกษาสำหรับไวรัสตับอักเสบบีและซี เอชไอวี และเชื้อซิฟิลิส ดำเนินการโดยคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)และสถาบัน Institut de recherche pour le Dveloppement ประเทศฝรั่งเศส ทราบผลการตรวจได้ภายใน 1 ชั่วโมง เพื่อการรักษาได้ทันเวลา และหยุดยั้งการแพร่เชื้อได้ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ นัดหมายเข้ารับบริการได้ที่ โทร 06-1681-3399 หรือที่เว็บไซต์ www.napneung.org
ที่มา : มติชนออนไลน์.  2560.  คณะเทคนิคการแพทย์ มช.ตรวจฟรี ‘ไวรัสตับอักเสบบี-ซี-เอชไอวี-ซิฟิลิส’ คนไทย-แรงงานต่างด้าว.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/419493.  9 มกราคม 2560.
 Two earthquakes hit Tak’s Umphang
Two earthquakes 3.9 and 2.4 magnitude hit Umphang district of Tak at early on Sunday. There were no reports of damage and casaulties.
ที่มา : Bangkok Post.  2017.  Two earthquakes hit Tak’s Umphang.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/general/1176400/two-earthquakes-hit-taks-umphang.  January 9, 2017.
 Social security members urged to visit hospitals for free check-ups
Social Security Fund (SSF) members provided by the Social Security Office (SSO) are being urged to make use of a recently made available free medical check-up service.  The free medical check-up also includes testing blood, urine and kidney functions. Female members aged 30 to 39 are also entitled to breast examinations every three years. Those between 40 and 45 can have it annually. Members aged 35 to 54 can have a blood sugar test every three years, or every year for those over 55. SSO’s board approved all new service last December.
ที่มา : Penchan Charoensuthipan.  2017.  Social security members urged to visit hospitals for free check-ups.  (online). URL: http://www.bangkokpost.com/news/general/1176029/social-security-members-urged-to-visit-hospitals-for-free-check-ups.  January 9, 2017.
 New transport systems on the horizon
The government has launched a major review of an ongoing study into the need for mass transit systems in densely populated areas of Thailand. It covers major urban areas in cities like Hat Yai and Khon Kaen and popular tourism destinations like Phuket and Chiang Mai. The transit plans for Phuket were likely to get off the ground first as the project has been inluded in the 2017 budget and the design is underway.  Government has to design what serve the needs of industry and tourism.
ที่มา : Amornrat Mahitthirook.  2017.  New transport systems on the horizon.  (online).  URL: http://www.bangkokpost.com/news/general/1176329/new-transport-systems-on-the-horizon.  January 9, 2017.