แนะนำฐานข้อมูลออนไลน์

 abi ABI : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ โฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ Full text
 acm ACM : เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศจากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารการประชุม ที่จัดพิมพ์โดย ACM
(Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาของเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป review และบทความฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน
 Website : http://portal.acm.org/portal.cfm
  ACS : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความและงานวิจัยจากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลฉบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังปี 1996
 Website : http://pubs.acs.org
 asce ASCE : เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ด้านวิศวกรรมโยธาจากสำนักพิมพ์ ASCE รวบรวมสารสนเทศจากหนังสือพิมพ์ วารสารวิชาการด้านเทคนิค รายงานการ ประชุม ให้ข้อมูลฉบับเต็มตั้งแต่ปี 1970
 Website : http://ascelibrary.org
 asme ASME : เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ด้านวิศวกรรมเครื่องกลที่รวบรวมเอกสาร รายงานการประชุมทางด้านเทคนิคและจัดฝึกอบรมวิชาชีพด้านวิศวกรรมศาสตร์ของสมาคม American Society of Mechanical Engineering – ASME
 Website : http://www.asmedl.org
 astm ASTM : เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ด้านการทดสอบและวัสดุ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุด โดยมีสารสนเทศเกี่ยวกับแนวทาง (Guide) เกณฑ์ (Specification) วิธีทดสอบ (Test Methods) คำศัพท์ (terminology) และวิธีปฏิบัติ (Practice) โดยบริการสารสนเทศด้านมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับและใช้ในการวิจัยและพัฒนาการทดสอบผลิตภัณฑ์ ระบบคุณภาพ รายงานประชุมทางด้านการค้าทั่วโลก
 Website : http://www.astmpubs.com
 csa CSA PsyArticles : เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ด้านการทดสอบและวัสดุ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมฐานข้อมูลทางด้านจิตวิทยาประกอบด้วยข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจากวารสาร ตั้งแต่ปี ค.ศ.1985
 Website : http://www.csa.comhttp://csaweb108v.csa.com/ids70
 csa CSA : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความทางด้านโลหะและโลหะผสม รวมถึงสิทธิบัตร วิทยานิพนธ์ รายงานการประชุม
 Website : http://www.csa.com, http://csaweb108v.csa.com/ids70
 dao DAO : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทและเอก จากมหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาในสหรัฐอเมริกา แคนาดา รวมทั้งมหาวิทยาลัยบางแห่งในทวีปยุโรป แอฟริกา ออสเตรเลียและเอเชีย ครอบคลุมสาขาวิชามากกว่า 3,000 สาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ เคมี คณิตศาสตร์ เป็นต้น
 Website : http://proquest.umi.com/login
 dissertation Dissertation Fulltext : เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศจำนวน 3850 รายชื่อ ที่จัดพิมพ์ในระหว่างปี ค.ศ.1997 ‐ 2004 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) บอกรับให้สมาชิกโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย หรือ ThaiLIS (รวมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) จำนวน 77 แห่ง ใช้ร่วมกันโดยมีเนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา ทั้งด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และ มนุษย์ศาสตร์
 Website : http://proquest.umi.com/login
 drying Drying Technology An International Journal : เป็นวารสารในฐานข้อมูล informaworld โดยเคยบอกรับวารสารเพียงชื่อเดียว คือ Drying Technology An International Journal : โดยเนื้อหา ข้อมูลเกี่ยวกับกลศาสตร์ ของไหล วิศวกรรมเครื่องกล การถ่ายเทความร้อน
 Website : http://www.informaworld.com/smpp/title
 ebsco EBSCO : เป็นฐานข้อมูลฉบับเต็ม วารสารออนไลน์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมเนื้อหาด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา สถาปัตยกรรมศาสตร์ จิตวิทยา ศาสนา ประวัติศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษาค้นข้อมูลย้อนหลังได้ถึง ค.ศ.1975
 Websitehttp://web.ebscohost.com
 emerald Emerald : เป็นฐานข้อมูลวารสารออนไลน์ที่ให้สารสนเทศครอบคลุมเนื้อหาด้านการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา การตลาด บริหารธุรกิจ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานห้องสมุด ฯลฯ ค้นข้อมูลย้อนหลังได้ถึงปี 1994
 Websitehttp://caliban.emeraldinsight.com
 hortscience HortScience : เป็นฐานข้อมูลที่สรุปเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจากงานวิจัยเกี่ยวกับการเพาะปลูกหรืองานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 Websitehttp://www.ashs.org
 hw H.W. : เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมสาขาวิชาต่าง ๆ ได้แก่ Applied Science & Technology , Art , Biological and Agricultural Science, Business, Education, General Science, Humanities, Legal, Library and Information Science และ Social Sciences เนื้อหาส่วนใหญ่ครอบคลุมตั้งแต่ปี 1981‐ ปัจจุบัน
 Websitehttp://vnweb.hwwilsonweb.com
 highwire HighWire Press : เป็นฐานข้อมูลที่จัดแบ่งโดยห้องสมุดของมหาวิทยาลัย Stanford โดย HighWire Press เป็นแหล่งข้อมูลที่รวบรวบวารสารวิชาการที่มีผลกระทบสูงต่อสังคมให้บริการวารสารจำนวน 1,045 เรื่อง โดยเฉพาะบทความวารสารฉบับย้อนหลัง (Free Back Issuses) สาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก HighWire Press ได้จัดทำ Web Edition ให้แก่วารสารของสำนักพิมพ์และสมาคมต่าง ๆ โดยเป็นวารสารที่ให้บริการ free back issues สามารถตรวจสอบการถูกอ้างอิง (Cited) ได้
 Websitehttp://highwire.stanford.edu
 ieee IEEE : เป็นฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ออนไลน์ที่ที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้าน จากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ครอบคลุมหลายสาขาวิชา จำกัดการเข้าในในช่วงเวลาเดียวกันจำนวน 5 คน
 Websitehttp://ieeexplore.ieee.org
 isi ISI WEB Of Science : เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูลย่อย ได้แก่ Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index ให้ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป ตั้งแต่ปี 2001 ‐ ปัจจุบัน พร้อมกับเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งผู้ใช้จะสามารถเรียกอ่านเรื่องเต็มได้เฉพาะวารสารจากแหล่งข้อมูลที่ห้องสมุดบอกรับออนไลน์เท่านั้น นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลการอ้างถึง (Cited references) ทำให้ทราบว่าบทความแต่ละเรื่องถูกนำไปอ้างอิงมากน้อยเพียงใด
 Websitehttp://apps.isiknowledge.com
 iste ISTE : เป็นฐานข้อมูลวารสารที่เกี่ยวกับการวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งเทคโนโลยีที่สนับสนุนการเรียนรู้ โดยบอกรับวารสาร 2 ชื่อ ได้แก่
1. JRTE ‐ Journal of Research on Technology in Education
2. L&L ‐ Learning & Leading Technology
 Websitehttp://www.iste.org
 kluwer Kluwer : เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสาขาวิชาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ ชีววิทยา เคมี วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม พืชวิทยา ฟิสิกส์ วัสดุศาสตร์
 Websitehttp://ebooks.springerlink.com
 matichon Matichon e‐Library : เป็นฐานข้อมูลในการสืบค้นและติดตามข้อมูลในหมวดและหัวเรื่องที่คุณหรือองค์กร ต้องการทุกที่ ทุกเวลาในรูปแบบของข่าว สัมภาษณ์ บทความ บทวิเคราะห์-วิจารณ์ รายงาน หรือข้อเขียนอื่น ๆ เกี่ยวข้องกับองค์กร ภาครัฐ และเอกชน รวมทั้งบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกประเภท
 Websitehttp://www.matichonelibrary.com/elibrary.php
 nature Nature Research : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ชีววิทยา พันธุศาสตร์ วิทยาการภูมิคุ้มกัน การแพทย์ ประสาทวิทยา วัสดุศาสตร์และฟิสิกส์
 Websitehttp://www.nature.com
 netlibrary NetLibrary eBooks : เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 5,962 เล่ม ผู้ใช้ยืมได้ครั้งละ 1 วัน/เล่ม โดยผู้ใช้เข้าใช้ได้ครั้งละคน (Limited user) ส่วนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาขาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้ (Unlimited user)
 Websitehttp://www.netlibrary.com
 projecteuclid Project Euclid : เป็นฐานข้อมูลทางด้านคณิตศาสตร์และสถิติที่จัดพิมพ์โดย Cornell University Library
 Websitehttp://www.sciencemag.org
 scopus Scopus : เป็นฐานข้อมูลดัชนีและสาระสังเขปครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ฯลฯ ประมาณ 14,000 รายชื่อ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ค้นหาข้อมูลย้อนหลังประมาณกลางปี ค.ศ. 1960
 Websitehttp://www.scopus.com/home.url
 springerlink Springer Link : เป็นฐานข้อมูลที่มีทั้งในรูปแบบของวารสาร/หนังสือออนไลน์ ที่ครอบคลุมบทความหลากหลายสาขาวิชา เช่น ทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมี วัสดุศาสตร์ คอมพิวเตอร์ สังคมศาสตร์ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ ฯลฯ
 Websitehttp://www.springerlink.com
 worldscinet Worldscinet : เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ มีเนื้อหาครอบคลุมบทความ วารสารในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมและสังคมศาสตร์ จำนวน 86 ชื่อเรื่องของสำนักพิมพ์ World Scientific Publishing โดยให้บริการข้อมูลในรูปแบบสาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม
 Websitehttp://www.worldscinet.com

** Additional

ฐานข้อมูลที่เป็น e-Book