ฐานข้อมูลออนไลน์แบ่งตามคณะวิชา

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. คณะวิทยาศาสตร์
3. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
6. คณะศิลปศาสตร์
7. คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
8. คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
9. บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม
10. สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟิโบ้)

** Additional

ฐานข้อมูลที่เป็น e-Book