รายชื่อผู้ลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังการบรรยาย หัวข้อ  “เบื้องหลังการออกแบบก่อสร้างการวางผังและภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ”  
วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้อง LIB 114 ชั้น 1 สำนักหอสมุด

ที่ ชื่อ – นามสกุล หน่วยงาน
1 สุจิตมาลย์   เมืองโคตร สำนักบริหารอาคารและสถานที่
2 พนมพล  อุระพันธมาศ สำนักบริหารอาคารและสถานที่
3 ธนัดดา  เสาสำเนียง สำนักบริหารอาคารและสถานที่
4 เศรษฐสิทธิ์  พจนศึกษากุล กระทรวงสาธารณสุข
5 ปณัฏฐพร  มีชัย กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด
6 panida  kanha engineering
7 พณัฐวดี  ช้างกลาง Engineering
8 Sunantha  Joshi Mechanical Engineering
9 ชาติชาย  เฉลิมสีไชย Pacific Pipe 
10 Prarop  Joshi Mechanical Engineering
11 กัญญาณัฐ พรมนอก มีเดียทางการแพทย์
12 ธัญญา สุภารัตนากุล มีเดียทางการแพทย์
13 Chanchay Manphonsri Mechanical Engineering
14 กชเหม กมลวิทย์ คณะสถาปัยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
15  Prapassara Thongphasook RIPO
16  Kantika Prayoonruk  RIPO 
17  Supawach Pinkaew RIPO 
18  กัณฐิกา ประยูรรักษ์  RIPO 
19  เกษราภรณ์  ไชยฤทธิ์ ไทยวาโก้ 
20 Anon Joshi Architecture
21 Prarop Joshi Mechanical engineering
22 พรศักดิ์  เจริญวนันท์ สำนักบริหารอาคารและสถานที่
23 สิริลักษณ์  แดงเรือง สำนักบริหารอาคารและสถานที่
24 สมภาพ  สุวรรณกวีการ สำนักบริหารอาคารและสถานที่
25 เกรียงศักดิ์  ตันติโชติวัฒน์ Simple  life
26 สุรพงษ์  สุกใส สำนักบริหารอาคารและสถานที่
27 ดุจเดือน  จารุกะกุล  กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด 
28 นิธิศ  บัวเพ็ชร วิศวกรรมโยธา
29 อรุณ  สุวรรณชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
30 กนกพร  ฟองรานนท์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี