February-2016

February

รายการฉบับที่ 30
ประจำวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559  ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนกุมภาพันธ์ ฉบับที่ >>> | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

ข่าวการศึกษา

ราชบัณฑิตยสภาเปิดตัวสื่อภาษาไทยอีเลิร์นนิง
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จัดทำสื่อเสริมทักษะการใช้ภาษาไทยอย่างต่อเนื่องผ่านรูปแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บริการออนไลน์ในเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ทั้งนี้ประกอบด้วยเนื้อภาษาไทยจำนวน 15 บท ได้แก่ พยัญชนะและอักษรสามหมู่, สระและวรรณยุกต์, การผันอักษร คำเป็นคำตาย, อักษรนำ, มาตราตัวสะกด, อักษรควบกล้ำ, การใช้สระ, การใช้พยัญชนะที่ออกเสียงเดียวกัน, คำพ้อง, คำยืมภาษาบาลีและสันสกฤต, คำยืมภาษาเขมร, คำยืมภาษาชวา-มลายู คำยืมภาษาจีน, คำยืมภาษาอังกฤษ และการใช้เครื่องหมายทัณฑฆาต เนื้อหาเหล่านี้จะช่วยพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาไทยของผู้เรียนได้อย่างดี ผู้สนใจสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ www.royin.go.th คลิก e-learning บทเรียนภาษาไทย สมัครสมาชิกก็สามารถใช้งานได้ทันที
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. ราชบัณฑิตยสภาเปิดตัวสื่อภาษาไทยอีเลิร์นนิง. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/382195. 29 กุมภาพันธ์ 2559.
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ม.ราม รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก
อาจารย์ ดร.ศุภชัย ศุภผล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก จากสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2558 จากวิทยาพนธ์ เรื่อง “การสร้างความนิยมและปัญหาเกี่ยวกับการตีความทฤษฎีการเมืองของ ฌอง ฌากส์ รุสโซ ในบริบทการเมืองไทย” โดยงานวิจัยเป็นการวิจัยเชิงเอกสารเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางภูมิปัญญาของทฤษฎีการเมืองตะวันตกอื่นๆในสังคมไทย ซึ่งการสืบค้นผ่านเอกสารทางประวัติศาสตร์ และสืบค้นผ่านบุคคลผู้เกี่ยวข้องที่ยังมีชีวิตอยู่ อาจจะกล่าวได้ว่า งานชิ้นนี้เป็นงานบุกเบิกในวงการทฤษฎีการเมือง ส่วนหนึ่งในคำกล่าวของ ดร.ศุภชัย
ที่มา : แนวหน้า. 2559. อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ม.ราม รับรางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก. (ออนไลน์). URL: http://www.naewna.com/local/204448. 29 กุมภาพันธ์ 2559.
Myanmar’s scramble for IT specialists
MYANMAR’S University of Information Technology (UIT) established in 2012, UIT is now grooming more than 700 students. UIT does not play a secondary role judged by the mission to produce much-needed highly-qualified IT engineers for the country. The university is now equipped with six computer rooms, with a total of 240 computers and specialised labs. A loan is available for laptop purchases through the support of the Myanmar ICT Development Corp. It has established links with 11 foreign universities -Duisburg Essen University in Germany; Suan Sunandha Rajabhat University in Thailand; International University of Japan, the Japan Advanced Institute of Science and Technology; the Nagaoka University of Technology; Aoyama Gakuin University; the University of the Ryukyus; Saitama University; the Malaysia University of Science and Technology; the University of Malaya; and the CISCO Network Academy. UIT prepare well for AEC.
ที่มา : The Nation. Myanmar’s scramble for IT specialists. (online). URL: http://www.nationmultimedia.com/national/Myanmars-scramble-for-IT-specialists-30280416.html. February 29, 2016.

ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี

แอพพลิเคชั่น’ไทยไร้ควัน’ ตัวช่วยสิงห์อมควันเลิกบุหรี่
แอพพลิเคชั่น “ไทยไร้ควัน” พัฒนาโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมนสุขภาพ (สสส.) และภาคคีเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ ใช้เป็นตัวช่วยสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง รองรับทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอส และระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี โดยทำการลงทะเบียนล็อกอินผ่านเฟซบุ๊กได้ แอพฯมีข้อความให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการเลิกบุหรี่ มีฟีเจอร์ที่ช่วยคำนวณการเสียเงินจากกรสูบบุหรี่ คำนวณฐานการสูบบุหรี่ที่ทำให้อายุสั้นลง และภายในแอพฯ ยังมีเมนูควิกไลน์ (Quickline) เพื่อต่อสายไปยังเบอร์ 1600 สายด่วนช่วยเลิกบุหรี่
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. แอพพลิเคชั่น’ไทยไร้ควัน’ ตัวช่วยสิงห์อมควันเลิกบุหรี่. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/it/382557. 29 กุมภาพันธ์ 2559.

ข่าววิจัย/พัฒนา

สกว.มอบรางวัล 21 ผลงานวิจัยเด่นปี 2558
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดพิธีมอบโล่เกียรติยศผลงานวิจัยเด่นสกว. ประจำปี 2558 พร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ความรู้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ” สำหรับเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานวิจัยเด่นปีนี้ คือ ต้องเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จมีผู้ใช้ประโยชน์ สร้างการเปลี่นยแปลงที่สำคัญในวงการ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ให้ ผลงานวิจัยเด่นด้านนโยบาย 2 ผลงาน ผลงานวิจัยเด่นด้านสาธารณะจำนวน 5 ผลงาน ผลงานวิจัยเด่นด้านพาณิชย์จำนวน 3 ผลงาน ผลงานวิจัยเด่นด้านชุมชนและพื้นที่จำนวน 6 ผลงาน และผลงานวิจัยเด่นด้านวิชาการ จำนวน 5 ผลงาน โดยมี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธี
ที่มา : เดลินิวส์. 2559. สกว.มอบรางวัล 21 ผลงานวิจัยเด่นปี 2558. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/it/382178. 29 กุมภาพันธ์ 2559.
ส่งต่องานวิจัย “ไส้กรอกลดเกลือโซเดียม” จากห้องแล็บถึงโรงงาน
ศ.ดร.วิฑูรย์ ปริญญาวิวัฒน์กุล หัวหน้ากลุ่มอุตสากรรมเกษตร จากวิทยาลัยโภชนาการและวิทยาการอาหาร มหาวิทยาลัยหลุยเซียนาสเตท (Louisiana State University) สหรัฐฯ และ ผศ.ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันวิจัยพัฒนาไส้กรอกลดเกลือโซเดียม โดยใช้เกลือโพแทสเซียมและอะมิโนบางตัวแทน ซึ่งสามารถลดเกลือได้ถึง 25% จากสูตรปกติ นอกจากความสำเร็จในระดับห้องปฏิบัติการจึงทดลองในระดับอุตสาหกรรม ได้รับความร่วมมือจากบริษัทวีแอนด์พีเฟร็ชฟูดส์ร่วมพัฒนาไส้กรอกลดเกลือโซเดียมด้วยงานวิจัยดังกล่าว ภายใต้โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTap) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) คัดเลือกไส้กรอก 3 ชนิด คือ แฟรงค์เฟอร์เตอร์ อาราบิกิและคอกเทลหมู มาทดลองผลิตเพื่อลดเกลือโซเดียมและทดสอบการยอมของผู้บริโภค วรพงษ์ จีรประภาพงศ์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัทฯดังกล่าว เผยว่า ทางบริษัทวางแผนผลิตไส้กรอกลดโซเดียมออกสู่ตลาดภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2559 และจะวางจำหน่ายในร้านค้าปลีกของเครือบริษัทกลับซูเปอร์มาร์เกตชั้นนำ
ที่มา : MGR Online. 2559. ส่งต่องานวิจัย “ไส้กรอกลดเกลือโซเดียม” จากห้องแล็บถึงโรงงาน. (ออนไลน์). URL: http://manager.co.th/Science/ViewNews.aspx?NewsID=9590000021376. 29 กุมภาพันธ์ 2559.
สุดเจ๋ง! ครั้งแรกในไทย เผยภาพใบหน้าผู้หญิง 13,000 ปีมาแล้ว ที่แม่ฮ่องสอน หวังไขความกระจ่างเรื่อง ‘คนไทย’
การจัดประชุมวิชาการ เรื่อง “การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์กับสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงในอำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เปิดเผยถึงงานวิจัยต่างๆ รวมถึงการขึ้นรูปใบหน้ามนุษย์อายุกว่า 13,000 ปีมาแล้ว นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ที่มีการจำลองใบหน้ามนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยนางนัทธมน ภู่รีพัฒนพงศ์ คงคาสุริยฉาย นักวิจัยด้านมานุษยวิทยากายภาพ ทำการประกอบกระโหลกศีรษะร่วมกับ ผศ. ดร. สุภาพร นาคบัลลังก์ และ ดร. ทันตแพทย์หญิงกนกนาฏ จินตกานนท์ และสแกนโดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเครื่องแสกนจากสถาบัน 3 แห่ง จึงทำกะโหลกจำลองด้วยเรซิ่นขึ้น โดยกะโหลกดังกล่าว เป็นกระโหลกศีรษะของผู้หญิงยุคไพลสโตซีนตอนปลายอายุ 13,640 ปีมาแล้ว เสียชีวิตเมื่ออายุราว 25-30 ปี พบจากการขุดค้นทางโบราณคดี ที่เพิงผาถ้ำลอด เมื่อ 2544
ที่มา : มติชนออนไลน์. 2559. สุดเจ๋ง! ครั้งแรกในไทย เผยภาพใบหน้าผู้หญิง 13,000 ปีมาแล้ว ที่แม่ฮ่องสอน หวังไขความกระจ่างเรื่อง ‘คนไทย’. (ออนไลน์). URL: http://www.matichon.co.th/news/53035. 29 กุมภาพันธ์ 2559.

ข่าวทั่วไป

โพลล์เผยสิงห์รมควันไม่ลดลง หลังรัฐบาล’ขึ้นภาษีบุหรี่’มหาโหด
กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้สูบบุหรี่ เรื่อง “พฤติกรรมการสูบและเลือกซื้อบุหรี่หลังรัฐบาลขึ้นอัตราภาษี” พบว่า พฤติกรรมการสูบบุหรี่ภายหลังการปรับเพิ่มภาษีและทำให้ราคาบุหรี่สูงขึ้น ร้อยละ 69.6 ไม่เปลี่ยนแปลง/สูบเหมือนเดิม และ ร้อยละ 30.4 สูบน้อยลง (โดยก่อนปรับเพิ่มภาษีบุหรี่สูบเฉลี่ย 13 มวนต่อวัน ลดลงเหลือ 7 มวนต่อวัน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 46.2) สำหรับความคิดเห็นต่อคำถาม “คิดจะเลิกสูบบุหรี่หรือไม่ หลังจากมีการปรับเพิ่มภาษีบุหรี่” ร้อยละ 51.7 คิดว่าจะไม่เลิกสูบบุหรี่ และร้อยละ 48.3 คิดจะเลิก และอื่นๆ
ที่มา : แนวหน้า. 2559. โพลล์เผยสิงห์รมควันไม่ลดลง หลังรัฐบาล’ขึ้นภาษีบุหรี่’มหาโหด. (ออนไลน์). URL: http://www.naewna.com/local/204361. 29 กุมภาพันธ์ 2559.