คำถามบ่อย

การดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) จากฐานข้อมูลออนไลน์ เสียค่าใช้จ่ายหรือไม่

ผู้ใช้บริการของ มจธ. สามารถดาวน์โหลดหรือสั่งพิมพ์เอกสารฉบับเต็มได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

แหล่งค้นหาข้อมูลอื่นๆ ที่ให้ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)

แหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้แบบเปิด (Online Open Access):
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals):
open access ScienceDirect >> https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access/open-access-journals
Emerald Insight >> https://www.emerald.com/insight/content/open-access
IEEE >> https://open.ieee.org/
JSTOR >> https://about.jstor.org/oa-and-free/
Project MUSE >> https://muse.jhu.edu/search?action=oa_browse
SAGE Journals >> https://uk.sagepub.com/en-gb/asi/pure-gold-open-access-journals-at-sage
Springer Open >> http://www.springeropen.com/
Taylor & Francis Group >> https://www.tandfonline.com/openaccess/openjournals
Wiley Online Library >> https://authorservices.wiley.com/open-research/open-access/browse-journals.html
World Scientific >> https://www.worldscientific.com/page/open#Open-Access-Journals
IOP >> https://publishingsupport.iopscience.iop.org/open_access/

วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Thesis):
Thailand Digital Collection (ThaiLIS) :
https://tdc.thailis.or.th/tdc/
ก่อนใช้งาน กรุณา ติดตั้ง Proxy  How to set proxy 
กรณีใช้บนโทรศัพท์ Android  กรุณา ติดตั้ง VPN KMUTT้ How to set VPN   

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book):
1. MDPIOpenAccess: https://www.mdpi.com/
2. Academia: https://www.academia.edu/
3. Institute of Physics (IOP): https://iopscience.iop.org/bookList

สำนักหอสมุดให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) อะไรบ้าง

ฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ที่สำนักหอสมุดให้บริการ

คลิกที่นี่ 

หากต้องการใช้ฐานข้อมูลจากนอกมหาวิทยาลัยได้หรือไม่

นักศึกษาและบุคลากร มจธ. สามารถใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Database) ที่สำนักหอสมุดให้บริการได้จากภายนอกมหาวิทยาลัย

ผู้ใช้บริการโปรดยืนยันตัวตนด้วยบัญชีผู้ใช้ มจธ. ก่อนการเข้าใช้งาน

วิธีการตั้งค่า: 

Proxy

OpenAthens