เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นิทรรศการ “เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและเพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

This entry was posted in . Bookmark the permalink.