นิทรรศการ “Ergonomics Design สู่ชนชรา”

นิทรรศการและกิจกรรมดี ๆ ที่จะให้นักศึกษาร่วมกันออกแบบโดยใช้นวัตกรรม 3D Scan & Printer
กับนิทรรศการ “Ergonomics Design สู่ชนชรา”

ณ ลานกิจกรรม สำนักหอสมุด (Open Theater)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8 พฤศจิกายน 2560

This entry was posted in . Bookmark the permalink.