สุนทรียะบนแนวคิดใหม่ รับมือการเปลี่ยนแปลงของโลก

นิทรรศการภาพถ่าย “สุนทรียะบนแนวคิดใหม่ รับมือการเปลี่ยนแปลงของโลก : 60 Solutions Against Climate Change” เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก

This entry was posted in . Bookmark the permalink.