ธ สถิตในดวงใจรฦกไว้ในเงินตรา

นิทรรศการ “ธ สถิตในดวงใจรฦกไว้ในเงินตรา” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระปรีชาสามารถ และพระจริยวัตรอันงดงามที่ปรากฏอยู่ในธนบัตรในสมัยรัชกาลที่ 9 อันได้แก่ การอนุรักษ์และฟื้นฟูโบราณราชประเพณี การส่งเสริมการเกษตรการพัฒนาชนบท พัฒนาแหล่งน้ำ การอนุรักษ์ป่าไม้ ดิน และโครงการหลวง 

This entry was posted in . Bookmark the permalink.