วิวัฒน์ มจธ.

นิทรรศการ “วิวัฒน์ มจธ.” เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรและผู้สนใจได้ทราบถึงวิวัฒนาการของมหาวิทยาลัย เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ทำให้มหาวิทยาลัยเติบโตเป็นที่รู้จักในระดับโลก และเป็นการเปิดบ้านให้ทุกคนรู้จักสำนักหอสมุดด้วย

This entry was posted in . Bookmark the permalink.