อบรมการสืบค้นสารสนเทศ EndNote และTurnitin

อบรมการสืบค้นสารสนเทศ EndNote, Turnitin
นศ.ป.เอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ)

Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--