การสืบค้นสารสนเทศ EndNote และ Turnitin

อบรมการสืบค้นสารสนเทศ+EndNote+Turnitin
นศ.ป.เอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ)

 

Room : LIB113
Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เปิดประสบการณ์บรรณารักษ์ในห้องเรียน”

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “เปิดประสบการณ์บรรณารักษ์ในห้องเรียน”
โดยคุณนันทยา พุฒแก้ว คุณพรพันธ์ ชื่นใจ และคุณอารยา ศรีบัวบาน
นักบรรณสารสนเทศผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานบรรณารักษ์ในห้องเรียน
มาถ่ายทอดบทบาท หน้าที่ และประสบการณ์จากการมีส่วนร่วมสนับสนุนการเรียนการสอนในห้องเรียน มจธ.
โดยมี ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เตีย อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย แล ะอาจารย์พิชัย โฆษิตพันธวงศ์
ได้ให้คำแนะนำและโอวาทเนื่องในโอกาสที่จะเริ่มปีใหม่ ปี พ.ศ.2561 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ชาวสำนักหอสมุด มจธ.

Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

กิจกรรม “KMUTT KM Day 2018” เสวนา เรื่อง “ทิศทาง KM KMUTT”

เจ๊อี๋ และทีมงานการจัดการความรู้ มจธ. มีความยินดีขอเรียนเชิญบุคลากร มจธ. ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “KMUTT KM Day 2018”
เสวนา เรื่อง “ทิศทาง KM KMUTT” โดย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
ชมนิทรรศการ “เรื่องเล่าจากหน่วยงาน” โดย หน่วยงานที่ดำเนินการ KM ในมหาวิทยาลัย
“การจัดการความรู้กับการพัฒนาคนและองค์กร ประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรม” โดย ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ
Practice Sharing: PDTI และ SIT
มอบรางวัล KM Award และ KM Popular Vote

Room : LIB108
Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี