กิจกรรม “KMUTT KM Day 2018” เสวนา เรื่อง “ทิศทาง KM KMUTT”

เจ๊อี๋ และทีมงานการจัดการความรู้ มจธ. มีความยินดีขอเรียนเชิญบุคลากร มจธ. ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “KMUTT KM Day 2018”
เสวนา เรื่อง “ทิศทาง KM KMUTT” โดย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา และรองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
ชมนิทรรศการ “เรื่องเล่าจากหน่วยงาน” โดย หน่วยงานที่ดำเนินการ KM ในมหาวิทยาลัย
“การจัดการความรู้กับการพัฒนาคนและองค์กร ประสบการณ์จากภาคอุตสาหกรรม” โดย ดร.นิธินาถ สินธุเดชะ
Practice Sharing: PDTI และ SIT
มอบรางวัล KM Award และ KM Popular Vote

Room : LIB108
Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event :

 

China Reference Works Online

โดยบริษัท China National Knowledge Infrastructure(CNKI)
ฐานข้อมูลที่รวบรวมหน้งสือคู่มือเกือบ 9000 เล่ม จากสำนักพิมพ์ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้วยพจนานุกรมภาษา คู่มืออุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์ เป็นต้น

Trial Period -

 

China Masters’ Theses Full-text Database

โดยบริษัท China National Knowledge Infrastructure(CNKI)
ฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง
ประกอบด้วยข้อมูล 3.2 ล้าน บทความ

Trial Period -

 

Academic Focus

โดยบริษัท China National Knowledge Infrastructure(CNKI)
ฐานข้อมูล ที่รวบรวมสารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน(136 ชื่อเรื่อง)
วารสารโดดเด่นที่แปลภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษ(132 ชื่อเรื่อง)
งานประชุมวิชาการนานาชาติที่จัดการในประเทศจีน(27,300 บทความ)
เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการด้านจีนศึกษาสำหรับบุคคลที่ไม่รู้จักภาษาจีน

Trial Period -
Document :

 

China Academic Journals Full-text Database

 

ThaiLIS-Thai Library Integraed System

วิทยานิพนธ์ และเอกสารวิชาการฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Digital Collection) รายงานการวิจัยของอาจารย์ รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ 
Cover Full-Text Thesis and Research of all University/Institute Member THAILIS