พิธีมอบทุนอุดหนุนการวิจัยจากมูลนิธิกระจกอาซาฮี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ได้มีพิธีมอบทุนอุดหนุนการวิจัยจากมูลนิธิกระจกอาซาฮี ( The Asahi Glass Foundation–AF )

ให้แก่คณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

Room : LIB108
Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--

 

ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามประราชดำริ

ประชุมอนุกรรมการส่งเสริมกิจการมูลนิธิโครงการหลวงและโครงการตามประราชดำริ

Room : LIB108
Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--

 

eText-Book(Business press, Momentum press)

eText-Book(Business press, Momentum press)

โดยบริษัท Booknet
สำนักพิมพ์ Business Expert press และ Momentum press
ผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Trial Period -

 

Modeling: จากแนวคิดสู่การผลิตจริง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติสำหรับบรรณารักษ์ หัวข้อ “Modeling: จากแนวคิดสู่การผลิตจริง”
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีตระหนักถึงการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต และการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
จึงประสงค์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบรรณารักษ์ภายใต้หัวข้อ “Modeling: จากแนวคิดสู่การผลิตจริง”
เพื่อให้แนวคิดและความเข้าใจในกระบวนการพื้นฐานของการออกแบบกับบรรณารักษ์หรือบุคลากรห้องสมุด เพื่อสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานพื้นที่
รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับงานห้องสมุดอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย

Room : LIB114 , พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ชั้น 1
Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--