อบรมการสืบค้นสารสนเทศ EndNote และTurnitin

อบรมการสืบค้นสารสนเทศ EndNote, Turnitin
นศ.ป.เอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ)

Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--

 

อบรมการสืบค้นสารสนเทศและ EndNote นศ. ป.ตรี ปี 4 ภาคจุลชีววิทยา

อบรมการสืบค้นสารสนเทศ+EndNote นศ. ป.ตรี ปี 4 ภาคจุลชีววิทยา

Room : LIB 114 ชั้น 1
Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--

 

ทำบุญสำนักหอสมุด มจธ. ราชบุรี

 

สนทนาเพื่อพัฒนางานบริการสำนักหอสมุด

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้
หัวข้อ “สนทนาเพื่อพัฒนางานบริการสำนักหอสมุด”

Room : ชั้น 6
Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--

 

บรรยายการสืบค้นข้อมูล นศ. ปี 4

บรรยายการสืบค้นข้อมูล นศ. ปี 4 วิชาสัมมนา ภาควิชาเทคโนฯการพิมพ์ฯ ครุศาสตร์
ชั้น 1 สำนักหอสมุด

Room : ลานกิจกรรม ชั้น 1
Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--

 

ห้องสมุดกับบริการเชิงรุก

บรรยายเรื่อง ห้องสมุดกับบริการเชิงรุก
โดย คุณจีรกาญจน์ ศรีวิเศษ คุณกรรณิการ์ แสงทองและคุณธัชชา นามนนท์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (34th WUNCA )
เอกสารประกอบการบรรยาย : Proactive Service 

Room : ES1-323
Building : M-Square
Location : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Date of event : --To--

 

พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space) กับการจัดการความรู้ (Knowledge Management)

บรรยายเรื่อง พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (Learning Space) กับการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
โดยคุณจิตติ อภิบุญ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (34th WUNCA )
เอกสารประกอบการบรรยาย : http://tinyurl.com/LearningSpaceKM 

Room : ES1-323
Building : M-Square
Location : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
Date of event : --To--

 

อบรมการสืบค้นสารสนเทศ OPAC+EndNote+Turnitin

อบรมการสืบค้นสารสนเทศ OPAC+EndNote+Turnitin
ให้กับนักศึกษาปริญญาโทวิศวกรรมโยธา จำนวน 25 คน

Room : LIB 114 ชั้น 1
Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--

 

ประชุมทำความเข้าใจการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency)

ประชุมทำความเข้าใจการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency)
ด้วย สำนักงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กำหนดจัดประชุมทำความเข้าใจการประเมินสมรรถนะหลัก (Core Competency)
กับพนักงาน ข้าราชการ สายวิชาชีพอื่นๆ เพื่อทดลองใช้แบบประเมินในรอบผลการปฏิบัติงาน

Room : LIB 108 ชั้น 1
Building : สำนักหอสมุด
Location : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Date of event : --To--