December-2016

December ข่าวประจำวันที่ 29 ธันวาคม 2559        ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนธันวาคม ฉบับวันที่ |26 ธ.ค.|20 ธ.ค.|19 ธ.ค.|13 ธ.ค.|2 ธ.ค.|1 ธ.ค.| ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี  สหประชาชาติเล็ง ห้ามพัฒนา ‘หุ่นยนต์สังหาร’ ในช่วงปลายปี 2015 ที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์และผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมของโลกเรียกร้องให้ยูเอ็นช่วยห้ามหรือควบคุมการพัฒนา “ระบบอาวุธทำลายล้างอัตโนมัติ” หรือที่เรียกง่ายๆว่า “หุ่นยนต์สังหาร” ซึ่งหุ่นยนต์สังหารนี้ควบคุมด้วยปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) ให้กำหนดการเลือกเป้าหมายสังหารได้ด้วยตนเองโดยปราศจากมนุษย์ควบคุม จึงมีมติให้มีการจัดการประชุมเพื่อหารือถึงอันตรายของระบบอาวุธทำลายล้างอัตโนมัติขึ้น “อย่างเป็นทางการ” ในปี 2017 ที่จะถึงนี้ ที่มา : มติชนออนไลน์.  2559.  สหประชาชาติเล็ง ห้ามพัฒนา ‘หุ่นยนต์สังหาร’.  (ออนไลน์).  URL: http://www.matichon.co.th/news/409753.  29 ธันวาคม 2559.  เช็กให้ชัวร์ก่อนแชร์!! แนะ 10 เคล็ดลับต้องระวัง ป้องกันสมาร์ทโฟนถูกแฮก!! ปีใหม่ บทความรวบรวม 10 ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยในการใช้มือถือ[…]

มจธ. อาสา ทำดีตามพ่อ (ในหลวง ร.๙): จิตอาสาทำความสะอาดวัด

 

November-2016

November ข่าวประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559        ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนพฤศจิกายน ฉบับวันที่  |27 พ.ย.|21 พ.ย.|20 พ.ย.|11 พ.ย.|10 พ.ย.|3 พ.ย.|1 พ.ย.| ข่าวการศึกษา  วิทยานิพนธ์ ป.เอก ชี้ คนญี่ปุ่นจดจำเวลาดีกว่าคนไทย วัดด้วยคำถามจาก “การ์ตูน” 3 เรื่อง วารสารดำรงวิชาการ คณะโบราณคดี ม.ศิลปากร ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำปี 2559 มีการตีพิมพ์บทความเรื่อง “อิทธิพลของภาษาต่อความคิด : ความแตกต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาญี่ปุ่น” โดย ชุติชล เอมดิษฐ นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาภาษาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยส่วนหนึ่งมีการสรุปผลการทดสอบเกี่ยวกับการจดจำเวลา ซึ่งพบว่าคนญี่ปุ่นจดจำได้ดีกว่าคนไทย จากวิธีให้คนไทยและคนญี่ปุ่นชมการ์ตูนสั้น 3 เรื่อง และตอบคำถามที่หลากหลาย ผลที่ได้คือ คนญี่ปุ่น 33 คน สามารถตอบได้ถูกต้อง 140 ข้อ คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 60.61 ในขณะที่คนไทย[…]

October-2016

October ข่าวประจำวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนตุลาคม ฉบับวันที่ 21 ต.ค.|17 ต.ค.|16 ต.ค.|13 ต.ค.|11 ต.ค.|9 ต.ค.|4 ต.ค.| 2 ต.ค.| ข่าวการศึกษา  เปิดพจนานุกรมราชบัณฑิตสถานฉบับออนไลน์ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ฉบับออนไลน์ขึ้น โดยจะเปิดให้ใช้งานผ่านเว็บไซต์ที่ www.royin.go.th และเปิดตัวแอปพลิเคชั่น “ชื่อบ้านนามเมือง” สำหรับค้นหาชื่อประเทศ เมืองหลวง ดินแดนการปกครองกว่า 9,000 แห่งทั้งในและต่างประเทศ ผ่านสมาร์ทโฟนในระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์ ที่มา : เดลินิวส์.  2559.  เปิดพจนานุกรมราชบัณฑิตสถานฉบับออนไลน์.  (ออนไลน์).  URL: http://www.dailynews.co.th/it/532457.  30 ตุลาคม 2559.  ศธ.เล็งใช้เทคโนฯตรวจลอกผลงาน การประเมินบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ กำลังอยู่ในขั้นตอนพิจารณาหลักการตรวจสอบเอกสารโดยให้เพิ่มเติม การใช้เทคโนโลยีเข้ามาตรวจสอบการลอกเลียนผลงานทางวิชาการ  เช่น TURNITIN เครื่องมือตรวจสอบการคัดลอกผลงานสิ่งพิมพ์ออนไลน์ พร้อมชี้แหล่งข้อมูลที่ปรากฏซ้ำ และแสดงรายการเป็นแถบสี ใช้กันมากในระดับสากล ส่วนของไทยพิจารณาระบบอักขราวิสุทธิ์ที่ใช้ตรวจจับการคัดลอกวิทยานิพนธ์ ซึ่งจะหารือเรื่องนี้ต่อในการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ในวันที่ 27 ต.ค.นี้[…]

September-2016

September ข่าวประจำวันที่ 29 กันยายน 2559   ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนกันยายน ฉบับวันที่  26 ก.ย.|24 ก.ย.|19 ก.ย.|15 ก.ย.|12 ก.ย.| 9 ก.ย.| 6 ก.ย.| 4 ก.ย.| 1 ก.ย.| ข่าวการศึกษา  เปิดตัว EDUCA 2016 มหกรรมการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย จัดงาน EDUCA 2016:มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 EDUCA 2016  เพื่อนำเสนอแนวคิดหลัก “School as Learning Community (SLC): โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้” ซึ่งจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12-14 ต.ค.2559 ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี และเปิดตัวโครงการ “หนังสือเพื่อครู ต้นแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวคิด SLC นี้เกิดขึ้นจาก ศ.ดร.มานาบุ ซาโต[…]

August-2016

รายการฉบับที่ 102 ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2559   ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนสิงหาคม ฉบับที่ >>> | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |99|100|101| ข่าวการศึกษา วิทยาลัยอาชีพสองพี่น้อง หารือประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดการประชุมการวิเคราะห์ การประกันคุณภาพ การจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการที่จะนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการคุณภาพการจัดการเรียน การสอน และการบริหารสถานศึกษา ให้มีคุณภาพก่อเกิดประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาโดยตรง พัฒนาจุดด้อย และจุดที่ควรจะพัฒนา ให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นต่อไป ที่มา : เดลินิวส์. 2559. วิทยาลัยอาชีพสองพี่น้อง หารือประกันคุณภาพการศึกษา. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/520061. 29 สิงหาคม 2559. ชี้รับตรงร่วมกันเหมือนเอนทรานซ์สมัยก่อน การแก้ไขปัญหาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ได้ข้อสรุปว่า ระบบการสอบรับตรงร่วมกัน โดย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วิธีนี้จะคล้ายกับระบบเอนทรานซ์เดิม เพียงแต่เด็กจะรู้คะแนนล่วงหน้า และเลือกสมัครเรียนคณะ/สาขาที่คะแนนถึงได้ 4 อันดับ มหาวิทยาลัยก็จะคัดเลือกเด็กรอบที่หนึ่ง จากนั้นมหาวิทยาลัยจะส่งชื่อเด็กเข้าระบบเคลียร์ริงเฮาส์ เพื่อแจ้งผลการคัดเลือกไปให้เด็ก ซึ่งคนที่สอบติดหลายที่ก็ต้องเลือกว่าจะเรียนที่ไหน หากมีที่นั่งเหลือก็จะมีการเปิดรับสมัครเข้าสู่ระบบเคลียร์ริงเฮาส์รอบสองได้ โดยเลือกได้อีก 4[…]

เที่ยวหาความรู้: พิพิธบางลำพู และพิพิธภัณฑ์เหรียญ

-
พิพิธบางลำพู ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ /พิพิธภัณฑ์เหรียญ ถนนจักรพงษ์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

 

July-2016

July รายการฉบับที่ 93 ประจำวันที่ 26 กรกฏาคม 2559 ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนกรกฎาคม ฉบับที่ >>> | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | | 89 | 90 |  91 | 92 | ข่าวการศึกษา ผลวิจัยชี้12ข้อเสนอรัฐต้องทำเพื่อพัฒนารร.ขนาดเล็ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ศึกษาวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน” จากการเก็บข้อมูลโรงเรียนขนาดเล็กทั่วประเทศกว่า 400 แห่ง พบว่า รัฐบาลจะต้องทำ 12 เรื่อง เช่น 1. กระตุ้นสังคมให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคนไทยให้สนับสนุนการศึกษา 2. สนับสนุนความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างความเข้าใจในสนับสนุนงบประมาณด้านการศึกษาให้กับโรงเรียน 3. เปิดโอกาสให้โรงเรียนจัดการงบประมาณด้วยตนเองให้มากขึ้น  4.สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐานในการกำกับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของโรงเรียน 5. สนับสนุนการวางแผนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม 6 . สนับสนุนการถ่ายทอดนโยบายลงสู่การปฏิบัติให้สามารถประเมินวัดผลได้จริง เป็นต้น ที่มา : เดลินิวส์. 2559. ผลวิจัยชี้12ข้อเสนอรัฐต้องทำเพื่อพัฒนารร.ขนาดเล็ก. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/511314. 26 กรกฎาคม 2559. ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี สิงคโปร์ตั้งเป้า 2050 ใช้รถยนต์ไฟฟ้าครึ่งประเทศ สำนักเลขานุการด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแห่งชาติ (เอ็นซีซีเอส)[…]