January-2016

January รายการฉบับที่ 15 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2559  ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนมกราคม  ฉบับที่ >>> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13| 14 | ข่าวการศึกษา “บัณฑิต” นั่งเก้าอี้อธิการบดีจุฬาฯคนใหม่ ที่ประชุมสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให้ ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาฯ ได้รับการเสนอชื่อ เพื่อขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีจุฬาฯ คนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. 2559- 17 พ.ค. 2563 ที่มา : เดลินิวส์. 2559. “บัณฑิต” นั่งเก้าอี้อธิการบดีจุฬาฯคนใหม่. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/376340. 31 มกราคม 2559. ศธ.เร่งเพิ่มข้อสอบอัตนัยวัดผลเด็ก ปลัดกระทรวงศธ. รศ.นพ. กำจร ตติยกวี เปิดเผยว่า รมว. ศึกษาธิการเน้นการสอบรูปแบบอัตนัยหรือเขียนบรรยายมากขึ้น โดยมีการมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กลับไปทบทวนการออกข้อสอบ เริ่มจากวิชาภาษาไทยในชั้นประถมศึกษา 3 ที่ต้องมีข้อสอบอัตนัย[…]