Customized Service

บริการเฉพาะบุคคล (Customized Service)
เป็นบริการเฉพาะบุคคล สำหรับบุคลากร มจธ. ที่ต้องการใช้สารสนเทศแต่ไม่มีเวลาสืบค้น โดยผู้ใช้สามารถเข้าสู่ระบบและตั้งคำถามได้ด้วยตนเอง

User Login
กรุณากรอก Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ

Username :
Password :

หมายเหตุ Username และ Password เป็นรหัสที่ผู้ใช้ได้รับจากมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรหัสผ่านเดียวกับการใช้ e-mail ของมหาวิทยาลัย