Technology for all สำหรับผู้สูงวัย ครั้งที่ 5

Technology for all สำหรับผู้สูงวัย ครั้งที่ 5

-
ห้อง LIB114 ชั้น 1 สำนักหอสมุด มจธ.

สำนักหอสมุดจัดโครงการอบรม “Technology for all สำหรับผู้สูงวัย” เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนช่วยให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้โดยมีสำนักหอสมุด/มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลาง สำนักหอสมุดจึงจัดโครงการอบรม “Technology for all สำหรับผู้สูงวัย” ครั้งที่ 5 เพื่อให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้รวมทั้งเป็นการให้บริการแก่ชุมชน