อบรมเชิงปฏิบัติสาหรับบรรณารักษ์ “Modeling: จากแนวคิดสู่การผลิตจริง”

อบรมเชิงปฏิบัติสาหรับบรรณารักษ์ “Modeling: จากแนวคิดสู่การผลิตจริง”

-
ห้อง LIB114 ชั้น 1 สำนักหอสมุด

เพื่อให้แนวคิดและความเข้าใจในกระบวนการพื้นฐานของการออกแบบกับบรรณารักษ์หรือบุคลากรห้องสมุด และสามารถนาไปต่อยอดในการทำงานที่เกี่ยวข้องได้ เช่น งานนิทรรศการ/กิจกรรม และหรือการปรับปรุงพื้นที่ เป็นต้น รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการเรียนรู้สาหรับงานห้องสมุดอย่างสร้างสรรค์อีกด้วย