statistic-KLINICS

สถิติผู้เข้าใช้บริการ KLINICS (คน) ปีงบประมาณ 2559

เดือน
KLINICS 1
KLINICS 3
KM Room @KLINICS 3
08.00-17.00 น.
17.00-21.00 น.
21.00-24.00 น.
08.00-18.00 น.
08.00 – 18.00 น.
  ตุลาคม 2558
14,594 3,268 9,167 1,302
  พฤศจิกายน 2558
21,200 7,687 1,252 16,104 2,437
  ธันวาคม 2558
6,026 733 3,007 420
  มกราคม 2559
13,386 2,839 5,319 981
  กุมภาพันธ์ 2559
17,079 6,425 908 12,858 1,855
  มีนาคม 2559
15,730 4,309 7,663 1,166
  เมษายน 2559
12,336 3,213 7,804 1,329
  พฤษภาคม 2559
15,385 5,166 411 10,483 543
  มิถุนายน 2559
5,360 1,398 75
  กรกฎาคม 2559
4,647 2,131 153
  สิงหาคม 2559
15,495 2,425 13,201 985
  กันยายน 2559
19,450 7,103 16,282 1,453

หมายเหตุ:
18-30 พ.ย. 58; KLINICS1 เปิดให้บริการถึงเวลา 24.00 น.
15-25 ก.พ. 59; KLINICS1 เปิดให้บริการถึงเวลา 24.00 น.

สถิติผู้เข้าใช้บริการ KLINICS ปีงบประมาณ 2558

ปรับปรุงข้อมูลเมื่อวันที่ 24 พ.ย. 59