August-2016

รายการฉบับที่ 102 ประจำวันที่ 29 สิงหาคม 2559   ||อ่านข่าวย้อนหลังประจำเดือนสิงหาคม ฉบับที่ >>> | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |99|100|101| ข่าวการศึกษา วิทยาลัยอาชีพสองพี่น้อง หารือประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดการประชุมการวิเคราะห์ การประกันคุณภาพ การจัดการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการที่จะนำไปปรับปรุงการบริหารจัดการคุณภาพการจัดการเรียน การสอน และการบริหารสถานศึกษา ให้มีคุณภาพก่อเกิดประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาโดยตรง พัฒนาจุดด้อย และจุดที่ควรจะพัฒนา ให้สถานศึกษามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นต่อไป ที่มา : เดลินิวส์. 2559. วิทยาลัยอาชีพสองพี่น้อง หารือประกันคุณภาพการศึกษา. (ออนไลน์). URL: http://www.dailynews.co.th/education/520061. 29 สิงหาคม 2559. ชี้รับตรงร่วมกันเหมือนเอนทรานซ์สมัยก่อน การแก้ไขปัญหาระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ได้ข้อสรุปว่า ระบบการสอบรับตรงร่วมกัน โดย รศ.นพ.กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ชี้แจงเพิ่มเติมว่า วิธีนี้จะคล้ายกับระบบเอนทรานซ์เดิม เพียงแต่เด็กจะรู้คะแนนล่วงหน้า และเลือกสมัครเรียนคณะ/สาขาที่คะแนนถึงได้ 4 อันดับ มหาวิทยาลัยก็จะคัดเลือกเด็กรอบที่หนึ่ง จากนั้นมหาวิทยาลัยจะส่งชื่อเด็กเข้าระบบเคลียร์ริงเฮาส์ เพื่อแจ้งผลการคัดเลือกไปให้เด็ก ซึ่งคนที่สอบติดหลายที่ก็ต้องเลือกว่าจะเรียนที่ไหน หากมีที่นั่งเหลือก็จะมีการเปิดรับสมัครเข้าสู่ระบบเคลียร์ริงเฮาส์รอบสองได้ โดยเลือกได้อีก 4[…]