< 1 - 15 จาก 20 >
คำศัพท์ ความหมาย
การสะท้อน
Reflection

ในเรื่อง แสง, เสียง, คลื่น, เสียง2, ดาวเทียม
การกระดอนกลับจากพื้นผิว
การสะท้อนของคลื่น
Reflection

ในเรื่อง แสง, เสียง, คลื่น, เสียง2, ดาวเทียม
การที่คลื่นกระดอนกลับเมื่อกระทบพื้นผิว
การสะท้อนของเสียง
Reflection

ในเรื่อง เสียง
การกระดอนกลับจากพื้นผิวของคลื่นเสียง
การหักเห
Refraction

ในเรื่อง แสง, เสียง, คลื่น, เสียง2
การเปลี่ยนแปลงทิศทาง
การหักเหของคลื่นเสียง
Refraction

ในเรื่อง เสียง
การเปลี่ยนแปลงทิศทางของคลื่นเสียง
การเลี้ยวเบนของคลื่นเสียง
Diffraction

ในเรื่อง เสียง
การเปลี่ยนแปลงของคลื่นเมื่อกระทบสิ่งกีดขวางหรือผ่านช่องเปิด
การแทรกสอดของคลื่นเสียง
Interference

ในเรื่อง เสียง
การที่คลื่นเสียงสองคลื่นมารวมกัน
คลื่น
Wave

ในเรื่อง แสง, เสียง, เซลล์, วิทยุ
วิถีทางในการถ่ายโอนพลังงานผ่านสสารและห้วงอวกาศ
คลื่นตามยาว
Longitudinal Wave

ในเรื่อง เสียง
คลื่นซึ่งมีทิศการสั่นอยู่ในแนวเดียวกับทิศที่มันเดินทาง
คลื่นเสริมกัน
Constructive Interference

ในเรื่อง แสง, เสียง, คลื่น
การแทรกสอดเมื่อคลื่นมีเฟสตรงกัน
ความถี่
Frequency

ในเรื่อง แสง, เสียง, เซลล์, วิทยุ
อัตราซึ่งจำนวนสันคลื่นผ่านจุดจุดหนึ่ง
ความสูงต่ำของเสียง
Pitch

ในเรื่อง เสียง
การเปลี่ยนแปลงความถี่ของคลื่นเสียง ขึ้นอยู่กับความเร็วในการสั่นสะเทือนของวัตถุ
ความเข้มของเสียง
Intensity

ในเรื่อง เสียง
กำลังของเสียง
ตัวกลาง
Medium

ในเรื่อง แสง, เสียง, คลื่น
สสารซึ่งแสงหรือเสียงเดินทางผ่าน
อนุภาค
Particle

ในเรื่อง เสียง
สิ่งที่ประกอบอยู่ในสสาร