< 1 - 9 จาก 9 >
คำศัพท์ ความหมาย
ก๊าซเฉื่อยหรือก๊าซมีตระกูล
Noble Gases

ในเรื่อง ตารางธาตุ 1
คืออนุกรมเคมีของกลุ่มธาตุเคมีในหมู่ 18 ของตารางธาตุ เป็นอนุกรมเคมีที่ประกอบด้วย 1. ฮีเลียม, 2.นีออน, 3. อาร์กอน, 4. คริปทอน, 5. ซีนอน และ 6. เรดอน
ธาตุกึ่งโลหะ
Metalloids

ในเรื่อง ตารางธาตุ 1
ธาตุในอนุกรมเคมีที่มีสมบัติทั้งทางเคมีและฟิสิกส์อยู่กึ่งกลางระหว่างโลหะและอโลหะคุณสมบัติสำคัญที่ใช้จำแนกประเภทของธาติเหล่านี้คือคุณสมบัติการนำไฟฟ้า ธาตุกึ่งโลหะส่วนใหญ่จะเป็นสารกึ่งตัวนำ(Semiconductors)
มวลอะตอม
Atomic Mass

ในเรื่อง ตารางธาตุ 1
มวลของอะตอมหรือไอโซโทปอย่างหนึ่งของธาตุใด ๆ มีหน่วยเป็น หน่วยมวลอะตอมหรือเอเอ็มยู (Atomic Mass Unit - AMU) โดย 1 เอเอ็มยู มีค่า 1.66 x 10-27 กิโลกรัม โดยน้ำหนักนี้เทียบมาจาก ไฮโดรเจนอะตอม 1 อะตอม หรือ 1/12 ของคาร์บอน-12 1 อะตอม หรือ 1/16 ของออกซิเจนอะตอม 1 อะตอม
วาเลนซ์อิเล็กตรอน
Valance Electrons

ในเรื่อง ตารางธาตุ 1
ในทาง วิชาเคมี คือ อิเล็กตรอน ที่อยู่ในวงโคจรของ อิเล็กตรอน ชั้นนอกสุดของอะตอม อิเล็กตรอน เหล่านี้จะมีส่วนร่วมใน ปฏิกิริยาเคมี ด้วย ธาตุที่มีอิเล็กตรอน ชั้นนอกสุดเต็มมักจะไม่ไวต่อปฏิกิริยา ส่วนธาตุที่มี อิเล็กตรอน ชั้นนอกสุดเกือบเต็มหรือเกือบว่างเช่นโลหะอะคาไล และ ฮาโลเจน จะมีความไวต่อปฏิกิริยา
เลขอะตอม
Atomic Number

ในเรื่อง ตารางธาตุ 1
จำนวนโปรตอนในนิวเคลียสของธาตุนั้นๆ หรือหมายถึงจำนวนอิเล็กตรอนที่วิ่งวนรอบนิวเคลียสของอะตอมที่เป็นกลาง เช่น ไฮโดรเจน (H) มีเลขอะตอมเท่ากับ 1
แชลโคเจน
Chalcogens

ในเรื่อง ตารางธาตุ 1
เป็นชื่ออนุกรมเคมีของธาตุเคมีในตารางธาตุหมู่ 6 เป็นหมู่หรือครอบครัวออกซิเจน(Oxygen Family) สารประกอบของธาตุหมู่แชลโคเจนนี้จะเรียกว่าแชลโคเจไนด์(Chalcogenides) ซึ่งประกอบด้วย ซัลไฟด์(Sulfide) ซีล๊ไนด์(Selenide) เทลลูไลด์(Telluride) ส่วนสารประกอบออกไซด์ไม่จัด เป็น แชลโคเจไนด์
แฮโลเจน
Halogens

ในเรื่อง ตารางธาตุ 1
เป็นอนุกรมเคมีของกลุ่มธาตุหมู่ 17 ในตารางธาตุซึ่งประกอบด้วย 1. ฟลูออรีน, 2. คลอรีน, 3. โบรมีน , 4. ไอโอดีน, 5. แอสทาทีน, 6. อูนอูนเซปเทียม.
โลหะแอลคาไล
Alcali Metal

ในเรื่อง ตารางธาตุ 1
เป็นชื่อของอนุกรมเคมี ประกอบด้วยธาตุในหมู่ 1 ในตารางธาตุ ไม่นับรวมไฮโดรเจน ประกอบด้วย 1. ลิเทียม, 2. โซเดียม, 3. โพแทสเซียม, 4. รูบิเดียม, 5. ซีเซียม และ 6. แฟรนเซียม
โลหะแอลคาไลน์ เอิร์ท
Alcaline Earth Metal

ในเรื่อง ตารางธาตุ 1
เป็นชื่อของอนุกรมเคมี ประกอบด้วยธาตุในหมู่ 2 ในตารางธาตุ ได้แก่ 1. เบริลเลียม, 2. แมกนีเซียม, 3. แคลเซียม, 4. สทรอนเชียม, 5. แบเรียม และ 6. เรเดียมเป็นธาตุกัมมันตรังสี