Directories :
ค้นหาจาก Web OPAC
ประเภท
คำค้น
 
HIGHLIGHT SERVICES
Classroom On Demand
Science&Tech for Kids
Scientific Game
R&D Journal
3Kings
New Book
Sufficiency Economy
Customized Service
Book Order Request
Suggestion

What's happen @KMUTT Library?

Join us
   

Ask Librarian ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

   Library Newsletter
   ประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด
   Digital News
   ข่าวสาร และสาระน่ารู้
 


ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสำนักหอสมุด
ประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด
10 กรกฏาคม 2558 ประกาศ สำนักหอสมุดปิดให้บริการวันที่ 30 ก.ค. – 2 ส.ค. 58 /Announcement Library will be closed on Jul 30 – Aug 2, 2015
6 กรกฏาคม 2558 ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Academic OneFile, National Geographic Virtual Library และ Gale Virtual Reference Library (eBook) / Trial access online database: Academic OneFile, National Geographic Virtual Library, and Gale Virtual Reference Library (eBook)
25 พฤษภาคม 2558 ประกาศ เวลาให้บริการของสำนักหอสมุด ในช่วงภาคการศึกษาพิเศษ
1 พฤษภาคม 2558 ขอเชิญทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา: Access English / Trial access language Training online Program: Access English
17 เมษายน 2558 ขยายเวลาทดลองใช้งานฐานข้อมูลมัลติมีเดีย Binumi
1 มีนาคม 2558 ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 58 เป็นต้นไป สำนักหอสมุดให้บริการบัตร Visitor เฉพาะบุคคลภายนอกเท่านั้น และงดให้บริการบุคคลภายนอกหลังเวลา 17.00 น. / From March 1st, 2015, KMUTT Library provides visitor card for visitor only. No visitor’s service after 5 p.m.
17 กุมภาพันธ์ 2558 รายงานประจำปี 2557 สำนักหอสมุด (KMUTT Library Annual Report 2014)
13 มิถุนายน 2557 โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด โครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2013
29 เมษายน 2557 ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอนของสำนักหอสมุด
4 มกราคม 2557 List of Subscribed Journal from SciDirect
2 พฤศจิกายน 2556 Invitation to use EndNote X7
9 กันยายน 2556 ขอเชิญเข้าใช้บริการบทเรียนออนไลน์ และเฉลยข้อสอบ
2 กันยายน 2556 Introduction to search KMUTT Library Resources: OPAC
22 เมษายน 2556 ขอเชิญใช้บริการบรรณารักษ์ช่วยสืบค้นสารสนเทศและช่วยงานวิจัย (Ask Librarian)
23 มกราคม 2556 The Wall Street Journal Online
21 กันยายน 2554 ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล e-Book ภาษาไทย : e-Library
9 กันยายน 2554 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (Thai eBook)
24 มกราคม 2554 วิธีการกำหนดค่า Proxy เพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
30 มีนาคม 2552 ประกาศ แจ้งมาตรการในการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
12 มกราคม 2552 ประกาศ เรื่องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์นอกสำนักหอสมุด
17 พฤษภาคม 2550 ฐานข้อมูล Material Science ถูกปิดไม่ให้เข้าใช้ฐานข้อมูลตลอดไป

ประกาศ สำนักหอสมุดปิดให้บริการวันที่ 30 ก.ค. – 2 ส.ค. 58 /Announcement Library will be closed on Jul 30 – Aug 2, 2015
สำนักหอสมุดปิดให้บริการวันที่ 30 ก.ค. – 2 ส.ค. 58 เนื่องจากเป็นวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันหยุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  
สำนักหอสมุด / 10 ก.ค. 58 

----------

Library will be closed on Jul 30 – Aug 2, 2015
for Asarnha Bucha, Buddhist Lent Day and Bridge holiday.

We would like to apologize for any inconvenience.
KMUTT Library / Jul 10, 2015
ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Academic OneFile, National Geographic Virtual Library และ Gale Virtual Reference Library (eBook) / Trial access online database: Academic OneFile, National Geographic Virtual Library, and Gale Virtual Reference Library (eBook)
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดให้นักศึกษาและบุคลากร มจธ. ทดลองใช้งาน ฐานข้อมูลออนไลน์ Academic OneFile, National Geographic Virtual Library
และ Gale Virtual Reference Library (eBook) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
รายละเอียดของฐานข้อมูลดังนี้

1. Academic OneFile
ฐานข้อมูลที่ครอบคลุมวารสารวิชาการ นิตยสาร หนังสือ ข่าวสาร รูปภาพ วีดิทัศน์ และคลิปเสียง
จากข้อมูลสหสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ การแพทย์ การศึกษา วิศวกรรมศาสตร์ และบริหารธุรกิจ เป็นต้น
ค้นคว้าข้อมูลได้ตั้งแต่ ค.ศ. 1980 - ปัจจุบัน
สามารถอ่านออกเสียงให้ฟัง ทำ Highlight หรือเพิ่ม Note ลงในเนื้อหา บรรณานุกรมอัตโนมัติ แชร์เนื้อหาลงใน Social Network
และสามารถใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล Gale Virtual Reference Library โดยใช้ Function Interlinks
URL: http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=AONE

2. National Geographic Virtual Library
ฐานในการศึกษาข้อมูลต่างๆ จากสมาคม National Geographic ซึ่งประกอบด้วย หนังสือ นิตยสารทั้งฉบับปกติ
และฉบับ Traveler แผนที่ รูปภาพ วีดิทัศน์ แบ่งเป็นหัวเรื่องต่างๆ เช่น Animals, Environment, History, People
Science&Technology
ค้นคว้าข้อมูลได้ตั้งแต่ ค.ศ.1888 - ปัจจุบัน
URL: http://natgeo.galegroup.com/natgeo/archive?u=uninet08&prodId=NGMA

3. Gale Virtual Reference Library (eBook)
ฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ เช่น Environment, Medicine, Nation and World, Science,
Social Science และ Technology
สามารถอ่านออกเสียงให้ฟัง ทำ Highlight หรือเพิ่ม Note ลงในเนื้อหา บรรณานุกรมอัตโนมัติ
และสามารถใช้งานร่วมกับฐานข้อมูล Academic OneFile โดยใช้ Function Interlinks
URL: http://infotrac.galegroup.com/itweb?db=GVRL


สำนักหอสมุด / 6 ก.ค. 58

------------------------------
ประกาศ เวลาให้บริการของสำนักหอสมุด ในช่วงภาคการศึกษาพิเศษ
ประกาศ ช่วงภาคการศึกษาพิเศษ
ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม - 2 สิงหาคม 2558
สำนักหอสมุดให้บริการทุกวันเวลา 8.00-17.00 น.
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
สำนักหอสมุด /25 พ.ค. 58
------------------
During the special semester,
May 23 rd to Aug 2 nd, 2015
Library will open daily from 8.00 a.m. to 5 p.m.
except the public holiday.

We would like to apologize for any inconvenience.
KMUTT Library / May 25, 2015
ขอเชิญทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา: Access English / Trial access language Training online Program: Access English
สำนักหอสมุดขอเชิญทดลองใช้งานโปรแกรมฝึกภาษา Access English
ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ที่ช่วยฝึกภาษาอังกฤษทั้งทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน
สามารถใช้งานได้ผ่านทางสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์

URL: http://accessenglishnow.com/platform

ติดต่อขอรับ Username และ Password จากสำนักหอสมุดเป็นรายบุคคลได้ที่อีเมล its.lib@mail.kmutt.ac.th
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

สำนักหอสมุด / 1 พ.ค. 58

---------------

Trial access language Training online: Access English

KMUTT Library invites you to trial access language Training online Program: Access English
from Knowledge Transmission Publishing.
It helps to practice English skills of listening, speaking, reading and writing.
You can access it via smartphone, tablet, or computer; both online and offline.

URL: http://accessenglishnow.com/platform

Please contact to Library for asking username and password at: its.lib@mail.kmutt.ac.th
From now until August 31, 2015.

KMUTT Library / May 1, 2015
ขยายเวลาทดลองใช้งานฐานข้อมูลมัลติมีเดีย Binumi
สำนักหอสมุดขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลสื่อวีดิทัศน์เพื่อการศึกษา ประกอบด้วย วีดิโอคลิป (Video Clip) ภาพนิ่ง(Image Stills) และแทร็กเสียง (Audio Tracks) มากกว่า 2 ล้านรายการ
ครอบคลุมเนื้อหาหลากหลายวิชา

URL: http://api.binumi.com/api/org_explore

สามารถทดลองใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2558

-------
รายละเอียดของ บินยูมิ (Binumi)

“บินยูมิ” คือ ห้องสมุดมัลติมีเดียออนไลน์ ที่มีมากกว่า 1 ล้านไฟล์ ประกอบไปด้วย คลิปวิดีโอ, ภาพ
นิ่ง, ไฟล์เสียง
และเอฟเฟกต์ มีเนื้อหาหลากหลายจาก กว่า 50 ประเทศทั่วโลก พร้อมด้วยเครื่องมือตัดต่อออนไลน์
ที่ช่วยสร้าง
วิดีโอเพื่อการเรียนการสอน

สำนักหอสมุด / 17 เม.ย. 58
ประกาศ ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 58 เป็นต้นไป สำนักหอสมุดให้บริการบัตร Visitor เฉพาะบุคคลภายนอกเท่านั้น และงดให้บริการบุคคลภายนอกหลังเวลา 17.00 น. / From March 1st, 2015, KMUTT Library provides visitor card for visitor only. No visitor’s service after 5 p.m.
เรียน นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน

โปรดนำบัตรนักศึกษา/พนักงาน มจธ. มาด้วยทุกครั้งเมื่อใช้บริการสำนักหอสมุด
ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. 58 เป็นต้นไป สำนักหอสมุดให้บริการบัตร Visitor เฉพาะบุคคลภายนอกเท่านั้น
และงดให้บริการบุคคลภายนอกหลังเวลา 17.00 น.

จึงขออภัยในความไม่สะดวก

สำนักหอสมุด / 1 มี.ค. 58


Dear Student and Staff,

KMUTT student/staff card is required to facilitate library services.
From March 1st, 2015, KMUTT Library provides visitor card for visitor only.
No visitor’s service after 5 p.m.

We apologize for any inconvenience.

KMUTT Library / Mar 1st, 2015
รายงานประจำปี 2557 สำนักหอสมุด (KMUTT Library Annual Report 2014)
รายงานประจำปี 2557 สำนักหอสมุด (KMUTT Library Annual Report 2014) สามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง
http://km.lib.kmutt.ac.th/index.php/annual-report/597-kmutt-library-annual-report-2014

สำนักหอสมุด / 17 ก.พ. 58
โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวด โครงการ Thailand ICT Excellence Awards 2013
โครงการพัฒนาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT-LM ได้รับรางวัลชมเชย
จากการประกวด โครงการ "Thailand ICT Excellence Awards 2013"
ประเภท โครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core Process Improvement Projects)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ ห้องคริสตัลฮอลล์ โรงแรมพลาซ่าแอทธินี รอยัล เมอริเดียน กรุงเทพ

http://www.lib.kmutt.ac.th/news/doc/KMUTTLM_Award2013.pdf

สำนักหอสมุด / 13 มิ.ย. 57
ประชาสัมพันธ์สื่อการเรียนการสอนของสำนักหอสมุด
ด้วยสำนักหอสมุดให้บริการสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบวีดิทัศน์และมัลติมีเดียผ่านทางเว็บไซต์ http://www.lib.kmutt.ac.th/elearning โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต ทั้งนี้นักศึกษาสามารถทบทวนวีดิทัศน์การเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2556 ได้ตามรายการสื่อวีดิทัศน์ที่แนบมาด้วยนี้ http://www.lib.kmutt.ac.th/help/doc/e_learning_2-2556.pdf

สำนักหอสมุด/29 เม.ย. 57
List of Subscribed Journal from SciDirect
Please browse titles of subscribed journals from SciDirect for getting Full-text via URL

http://www.sciencedirect.com/science/journals/a/subscribed

KMUTT Library / Jan 4, 2014
Invitation to use EndNote X7
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดโปรแกรม EndNote โปรแกรมช่วยจัดการรายการบรรณานุกรม

สามารถดาวน์โหลด EndNote (EndNote X7) ผ่านทาง
http://www.lib.kmutt.ac.th/services/research/onlinedbs.jsp
หรือ
https://download.kmutt.ac.th/software/v2/index.php

สำนักหอสมุด / 2 พ.ย. 56

Library invites students and staff of KMUTT to download EndNote program for bibliographic management.

Please access via
http://www.lib.kmutt.ac.th/services/research/onlinedbs.jsp
or
https://download.kmutt.ac.th/software/v2/index.php

KMUTT Library / Nov 2, 2013
ขอเชิญเข้าใช้บริการบทเรียนออนไลน์ และเฉลยข้อสอบ
สำนักหอสมุดขอเชิญใช้บริการบทเรียนออนไลน์และเฉลยข้อสอบ
โดยสามารถเข้าใช้ทาง URL: http://www.lib.kmutt.ac.th/elearning

สำนักหอสมุด / 9 ก.ย. 56
Introduction to search KMUTT Library Resources: OPAC
สำนักหอสมุดขอเชิญชมวีดิทัศน์แนะนำวิธีการสืบค้นสารสนเทศ
(Introduction to search KMUTT Library Resources: OPAC)
Intro. to search OPAC

สำนักหอสมุด / 2 ก.ย. 56
ขอเชิญใช้บริการบรรณารักษ์ช่วยสืบค้นสารสนเทศและช่วยงานวิจัย (Ask Librarian)
ขอเชิญใช้บริการบรรณารักษ์ช่วยสืบค้นสารสนเทศและช่วยงานวิจัย
การใช้พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และประสานงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ของสำนักหอสมุด
โดยคลิกที่สัญลักษณ์ S Call ที่อยู่ด้านซ้ายของโฮมเพจสำนักหอสมุด

http://www.lib.kmutt.ac.th/images/PR/PR-Ark_Librarian-forweb.jpg

สำนักหอสมุด/22 เม.ย. 56
The Wall Street Journal Online
สำนักหอสมุดขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าใช้งาน The Wall Street Journal
การอัพเดทข้อมูล : ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง
ภาษา : อังกฤษ และอื่นๆ
การเข้าใช้งาน :
* สามารถ login พร้อมกันได้ 3 คน
* Save and print
* รองรับการใช้งานบน PC, iPhone, iPad, Android
* มีระบบการสืบค้น และสามารถเลือกฟังข่าวได้ (MP3)
* สืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ 2 ปี
* อ่านผ่านเวปไซด์ -> http://asia.wsj.com/home-page
* ดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับ -> http://epaper.wsj-asia.com/login.shtml

นักศึกษาและบุคลากรที่ต้องการใช้บริการามารถดู Login และ Password ได้ที่ Customized Service
http://www.lib.kmutt.ac.th/services/research/customize/userlogin.jsp

สำนักหอสมุด / 23 ม.ค. 56
ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล e-Book ภาษาไทย : e-Library
ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล e-Book ภาษาไทย
สามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆได้
โดยสามารถเข้าใช้ทาง http://www.2ebook.com/kmutt

สำนักหอสมุด
21 ก.ย. 54
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (Thai eBook)
ขอเชิญใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (Thai eBook) ที่สำนักหอสมุดบอกรับ
สนใจสมัครสมาชิกเข้าใช้ เพื่ออ่าน และ/หรือยืม-คืนได้ด้วยตนเอง โดยใช้ e-Mail ของมหาวิทยาลัย ได้ที่ URL: http://www.2ebook.com/kmutt หรือ URL : http://www.lib.kmutt.ac.th/ หัวข้อ e-Resource
วิธีการกำหนดค่า Proxy เพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ผู้ใช้บริการที่ต้องการเข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
ซึ่งอยู่ภายนอกอาคารสำนักหอสมุด
สามารถดูวิธีการกำหนดค่า Proxy ได้ดังนี้

สำหรับผู้ที่ใช้ Internet Explorer Browser
http://www.lib.kmutt.ac.th/help/manual/proxy_ie.pdf

สำหรับผู้ใช้ FireFox Browser
http://www.lib.kmutt.ac.th/help/manual/proxy_firefox.pdf
ประกาศ แจ้งมาตรการในการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
สำนักหอสมุดขอแจ้งมาตรการในการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 เป็นต้นไป
นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ต้องพิสูจน์ตัวตน (Authentication)
โดยใช้ Username และ Password
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก่อนการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ทุกครั้ง

ทั้งนี้ Username และ Password ของนักศึกษาและบุคลากร
ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล พึงรักษาไว้เป็นความลับ
และควรเปลี่ยน Password ทุกๆ 2-3 เดือน
ประกาศ เรื่องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์นอกสำนักหอสมุด
ผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ซึ่งอยู่ภายนอกอาคารสำนักหอสมุดจะต้องกำหนดค่า Proxy
โดยสามารถดูวิธีการกำหนดค่าต่างๆ ดังนี้

สำหรับผู้ที่ใช้ IE Browser
http://www.lib.kmutt.ac.th/help/manual/proxy_ie.pdf

สำหรับผู้ใช้ FireFox Browser
http://www.lib.kmutt.ac.th/help/manual/proxy_firefox.pdf

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ฐานข้อมูล Material Science ถูกปิดไม่ให้เข้าใช้ฐานข้อมูลตลอดไป
เนื่องจากผู้ใช้ มจธ. ทำผิดข้อตกลงไปทำ Systematic Download ผู้ใช้ มจธ.จึงถูกปิดไม่ให้เข้าใช้ฐานข้อมูลตลอดไป


 

About Us | Staff | Vision | Policy | Holiday | Statistic |

The Library of King Mongkut's University of Technology Thonburi
Tel. 0-2470-8211, Fax 0-2470-8212, info@lib.kmutt.ac.th