Directories :
ค้นหาจาก Web OPAC
ประเภท
คำค้น
 
HIGHLIGHT SERVICES
3Kings
e-Learning
Science&Tech for Kids
Scientific Game
R&D Journal
New Book
Sufficiency Economy
Customized Service
Book Order Request
Suggestion

What's happen @KMUTT Library?

Join us
   

Ask Librarian ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

   Library Newsletter
   ประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด
   Digital News
   ข่าวสาร และสาระน่ารู้
 


ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสำนักหอสมุด
ประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด
19 เมษายน 2557 สำนักหอสมุดขยายเวลาให้บริการระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 15 พ.ค. 57 /Library will be extened opening hours during Apr 28 – May 15, 2014
1 เมษายน 2557 KMUTT Library users satisfaction survey (Semester 2/2556)
30 มีนาคม 2557 Invitation to trial EBSCO Discovery Service (EDS)
10 มีนาคม 2557 McGraw-Hill Thai eBooks with 30-day Trials
27 มกราคม 2557 รายงานประจำปี 2556 สำนักหอสมุด (KMUTT Library Annual Report 2013)
25 มกราคม 2557 แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มจธ. ภาคการศึกษาที่ 2/2556
4 มกราคม 2557 List of Subscribed Journal from SciDirect
2 พฤศจิกายน 2556 Invitation to use EndNote X7
9 กันยายน 2556 ขอเชิญเข้าใช้บริการบทเรียนออนไลน์ และเฉลยข้อสอบ
2 กันยายน 2556 Introduction to search KMUTT Library Resources: OPAC
22 เมษายน 2556 ขอเชิญใช้บริการบรรณารักษ์ช่วยสืบค้นสารสนเทศและช่วยงานวิจัย (Ask Librarian)
15 มีนาคม 2556 Engineering and Technology research- Free Trial
27 มกราคม 2556 ขอเชิญชมสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน
23 มกราคม 2556 The Wall Street Journal Online
21 กันยายน 2554 ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล e-Book ภาษาไทย : e-Library
9 กันยายน 2554 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (Thai eBook)
24 มกราคม 2554 วิธีการกำหนดค่า Proxy เพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
30 มีนาคม 2552 ประกาศ แจ้งมาตรการในการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
12 มกราคม 2552 ประกาศ เรื่องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์นอกสำนักหอสมุด
17 พฤษภาคม 2550 ฐานข้อมูล Material Science ถูกปิดไม่ให้เข้าใช้ฐานข้อมูลตลอดไป

สำนักหอสมุดขยายเวลาให้บริการระหว่างวันที่ 28 เม.ย. - 15 พ.ค. 57 /Library will be extened opening hours during Apr 28 – May 15, 2014
สำนักหอสมุดขยายเวลาให้บริการในช่วงการสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2/2556 ดังนี้
- วันที่ 28 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2557
วันจันทร์ถึงศุกร์ พื้นที่ชั้น 1 เปิดให้บริการเวลา 8.00-24.00 น.
พื่นที่ชั้น 3, 4, 5 เปิดให้บริการเวลา 8.00-21.00 น.
- วันที่ 8 - 15 พฤษภาคม 2557
ทุกชั้นเปิดให้บริการเวลา 8.00-21.00 น. ทุกวัน

ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ ทุกชั้นเปิดให้บริการเวลา 8.00-21.00 น.
และปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันที่ 5, 9 และ 13 พฤษภาคม 2557

สำนักหอสมุด
19 เม.ย. 57

KMUTT Library is delighted to announce our extended opening hours during Examination as follow:
- Apr 28 - May 7, 2014
1st Floor will open from 8 a.m. untill midnight on weekdays
3rd, 4th, and 5th Floor will open from 8 a.m. to 9 p.m.
- May 8-15, 2014
All floors will open from 8 a.m. to 9 p.m. daily

Except weekend all floors will open from 8 a.m. to 9 p.m.
and will close on public holidays May 5, 9 and 13, 2014

KMUTT Library
Apr 19, 2014
KMUTT Library users satisfaction survey (Semester 2/2556)
KMUTT Library would like to survey users satisfaction for the improvement of our services.
Please kindly give us your opinion via URL

https://docs.google.com/forms/d/1z7qZU8xZ5vJNEdMyCXxT3iessDUhv6o08fOkoUBDdAo/viewform

Thank you for your cooperation.

KMUTT Library / Apr 1, 2014
Invitation to trial EBSCO Discovery Service (EDS)
ขอเชิญเข้าทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ซึ่งเป็นระบบการจัดการและสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาบอกรับเพื่อให้บริการแก่มหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น ฐานข้อมูล ScienceDirect, Proquest Dissertation, ISI Web of Science ผ่านทางช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search)
โดยเข้าใช้งานผ่านทาง URL: http://search.ebscohost.com
และเลือก EBSCO Discovery Service

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557

สำนักหอสมุด / 1 เม.ย. 57

KMUTT Library would like to invite to trial the single search system EBSCO Discovery Service (EDS). It can manage and query 13 databases such as ScienceDirect, Proquest Dissertation, and ISI Web of Science from the Commission on Higher Education.
Please access via URL-> http://search.ebscohost.com
and select EBSCO Discovery Service.
From now until December, 2014.

Library / Apr 1, 2014
McGraw-Hill Thai eBooks with 30-day Trials
สำนักหอสมุดขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (e-Book) 100 ชื่อเรื่อง
จากสำนักพิมพ์ McGraw-Hill
ระยะเวลา : วันที่ 1 เม.ย. 57 - 15 มิ.ย. 57
URL : http://portal.igpublish.com/iglibrary/
หมายเหตุ : ให้บริการเฉพาะในวง IP มหาวิทยาลัยเท่านั้น

วิธีการ Set Proxy: http://www.lib.kmutt.ac.th/help/howto/doc/HowtoProxy_IEChromeFireFox.pdf

สำนักหอสมุด / 1 เม.ย. 57
รายงานประจำปี 2556 สำนักหอสมุด (KMUTT Library Annual Report 2013)
รายงานประจำปี 2556 สำนักหอสมุด (KMUTT Library Annual Report 2013) สามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง
http://km.lib.kmutt.ac.th/index.php/annual-report/518-2556

สำนักหอสมุด / 27 ม.ค. 57
แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มจธ. ภาคการศึกษาที่ 2/2556
สำนักหอสมุดขอเชิญผู้ใช้บริการร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการสำนักหอสมุด มจธ. ภาคการศึกษาที่ 2/2556
โดยสามารถร่วมตอบได้ทาง
https://docs.google.com/a/mail.kmutt.ac.th/forms/d/1IWnc-wZDCpPjytPemqKSggl5_s7mCxoNw5oQbPZYHtk/viewform

ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสำรวจฯ ในครั้งนี้

สำนักหอสมุด / 25 ม.ค. 57
List of Subscribed Journal from SciDirect
Please browse titles of subscribed journals from SciDirect for getting Full-text via URL

http://www.sciencedirect.com/science/journals/a/subscribed

KMUTT Library / Jan 4, 2014
Invitation to use EndNote X7
ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดโปรแกรม EndNote โปรแกรมช่วยจัดการรายการบรรณานุกรม

สามารถดาวน์โหลด EndNote (EndNote X7) ผ่านทาง
http://www.lib.kmutt.ac.th/services/research/onlinedbs.jsp
หรือ
https://download.kmutt.ac.th/software/v2/index.php

สำนักหอสมุด / 2 พ.ย. 56

Library invites students and staff of KMUTT to download EndNote program for bibliographic management.

Please access via
http://www.lib.kmutt.ac.th/services/research/onlinedbs.jsp
or
https://download.kmutt.ac.th/software/v2/index.php

KMUTT Library / Nov 2, 2013
ขอเชิญเข้าใช้บริการบทเรียนออนไลน์ และเฉลยข้อสอบ
สำนักหอสมุดขอเชิญใช้บริการบทเรียนออนไลน์และเฉลยข้อสอบ
โดยสามารถเข้าใช้ทาง URL: http://www.lib.kmutt.ac.th/elearning

สำนักหอสมุด / 9 ก.ย. 56
Introduction to search KMUTT Library Resources: OPAC
สำนักหอสมุดขอเชิญชมวีดิทัศน์แนะนำวิธีการสืบค้นสารสนเทศ
(Introduction to search KMUTT Library Resources: OPAC)
Intro. to search OPAC

สำนักหอสมุด / 2 ก.ย. 56
ขอเชิญใช้บริการบรรณารักษ์ช่วยสืบค้นสารสนเทศและช่วยงานวิจัย (Ask Librarian)
ขอเชิญใช้บริการบรรณารักษ์ช่วยสืบค้นสารสนเทศและช่วยงานวิจัย
การใช้พื้นที่ส่งเสริมการเรียนรู้ และประสานงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ของสำนักหอสมุด
โดยคลิกที่สัญลักษณ์ S Call ที่อยู่ด้านซ้ายของโฮมเพจสำนักหอสมุด

http://www.lib.kmutt.ac.th/images/PR/PR-Ark_Librarian-forweb.jpg

สำนักหอสมุด/22 เม.ย. 56
Engineering and Technology research- Free Trial
ProQuest provides collections in Engineering, Materials Science, Computer Science and
Advanced Technologies (aerospace, optics, electronics, telecommunications
etc)
can access via http://links.proquest.mkt5049.com/servlet/MailView?ms=NDExNTgxNjYS1&r=NDkxNzgyMjU2NTgS1&j=MTgxMDc1MTY2S0&mt=1&rt=0

KMUTT Library
Mar 15, 2013
ขอเชิญชมสื่อมัลติมีเดียส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน
สำนักหอสมุดขอเชิญชมสื่อมัลตีมีเดียเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานของมหาวิทยาลัย
ผ่านทาง http://www.youtube.com/kmutteducation

สำนักหอสมุด/27 ม.ค. 56


KMUTT Library would like to invite to learn KMUTT Educational Multimedia via http://www.youtube.com/kmutteducation

KMUTT Library/Jan 27, 2013
The Wall Street Journal Online
สำนักหอสมุดขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรเข้าใช้งาน The Wall Street Journal
การอัพเดทข้อมูล : ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง
ภาษา : อังกฤษ และอื่นๆ
การเข้าใช้งาน :
* สามารถ login พร้อมกันได้ 3 คน
* Save and print
* รองรับการใช้งานบน PC, iPhone, iPad, Android
* มีระบบการสืบค้น และสามารถเลือกฟังข่าวได้ (MP3)
* สืบค้นข้อมูลย้อนหลังได้ 2 ปี
* อ่านผ่านเวปไซด์ -> http://asia.wsj.com/home-page
* ดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์ทั้งฉบับ -> http://epaper.wsj-asia.com/login.shtml

นักศึกษาและบุคลากรที่ต้องการใช้บริการามารถดู Login และ Password ได้ที่ Customized Service
http://www.lib.kmutt.ac.th/services/research/customize/userlogin.jsp

สำนักหอสมุด / 23 ม.ค. 56
ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล e-Book ภาษาไทย : e-Library
ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล e-Book ภาษาไทย
สามารถอ่านผ่านทางอินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอื่นๆได้
โดยสามารถเข้าใช้ทาง http://www.2ebook.com/kmutt

สำนักหอสมุด
21 ก.ย. 54
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (Thai eBook)
ขอเชิญใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย (Thai eBook) ที่สำนักหอสมุดบอกรับ
สนใจสมัครสมาชิกเข้าใช้ เพื่ออ่าน และ/หรือยืม-คืนได้ด้วยตนเอง โดยใช้ e-Mail ของมหาวิทยาลัย ได้ที่ URL: http://www.2ebook.com/kmutt หรือ URL : http://www.lib.kmutt.ac.th/ หัวข้อ e-Resource
วิธีการกำหนดค่า Proxy เพื่อเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ผู้ใช้บริการที่ต้องการเข้าใช้บริการฐานข้อมูลออนไลน์
ซึ่งอยู่ภายนอกอาคารสำนักหอสมุด
สามารถดูวิธีการกำหนดค่า Proxy ได้ดังนี้

สำหรับผู้ที่ใช้ Internet Explorer Browser
http://www.lib.kmutt.ac.th/help/manual/proxy_ie.pdf

สำหรับผู้ใช้ FireFox Browser
http://www.lib.kmutt.ac.th/help/manual/proxy_firefox.pdf
ประกาศ แจ้งมาตรการในการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
สำนักหอสมุดขอแจ้งมาตรการในการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ ดังนี้

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 เป็นต้นไป
นักศึกษาและบุคลากรที่เข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ต้องพิสูจน์ตัวตน (Authentication)
โดยใช้ Username และ Password
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ก่อนการเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ทุกครั้ง

ทั้งนี้ Username และ Password ของนักศึกษาและบุคลากร
ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนบุคคล พึงรักษาไว้เป็นความลับ
และควรเปลี่ยน Password ทุกๆ 2-3 เดือน
ประกาศ เรื่องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์นอกสำนักหอสมุด
ผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์
ซึ่งอยู่ภายนอกอาคารสำนักหอสมุดจะต้องกำหนดค่า Proxy
โดยสามารถดูวิธีการกำหนดค่าต่างๆ ดังนี้

สำหรับผู้ที่ใช้ IE Browser
http://www.lib.kmutt.ac.th/help/manual/proxy_ie.pdf

สำหรับผู้ใช้ FireFox Browser
http://www.lib.kmutt.ac.th/help/manual/proxy_firefox.pdf

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ฐานข้อมูล Material Science ถูกปิดไม่ให้เข้าใช้ฐานข้อมูลตลอดไป
เนื่องจากผู้ใช้ มจธ. ทำผิดข้อตกลงไปทำ Systematic Download ผู้ใช้ มจธ.จึงถูกปิดไม่ให้เข้าใช้ฐานข้อมูลตลอดไป


 

About Us | Staff | Vision | Policy | Holiday | Statistic |

The Library of King Mongkut's University of Technology Thonburi
Tel. 0-2470-8211, Fax 0-2470-8212, info@lib.kmutt.ac.th