Directories :
ค้นหาจาก Web OPAC
ประเภท
คำค้น
 
HIGHLIGHT SERVICES
Classroom On Demand
Science&Tech for Kids
Scientific Game
R&D Journal
3Kings
New Book
Sufficiency Economy
Customized Service
Book Order Request
Suggestion

What's happen @KMUTT Library?

Join us
   

Ask Librarian ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

   Library Newsletter
   ประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด
   Digital News
   ข่าวสาร และสาระน่ารู้
 


ข่าวสารทั่วไป เทคโนโลยี การศึกษา และงานวิจัย
เลือกปีที่ต้องการ : แสดงรายการของปีที่ 8 (2550)
เลือกฉบับที่ต้องการ : ฉบับย้อนหลัง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
รายการฉบับที่ 33
ประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2550


ข่าวการศึกษา
เอ็ดดูเคชั่นฟอร์ออล ความภาคภูมิใจของเด็กไทย
ปรัชญา ไพศาลวิภัชพงศ์ นิสิตชั้นปีที่4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) 1 ใน 4 สมาชิกทีม "3 KC Return" ที่มี "เอก"-จตุพร สุขเกษม เพื่อนร่วมสาขาและชั้นปีเดียวกัน "ต้น"-ปฐมพล แสงอุไร นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาเดียวกับรุ่นพี่ และมีนิสิตต่างสถาบันเป็นเพื่อนร่วมทีมอีกคน "บอนนี่"-วสันต์ เจียรมณีทวีสิน นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ระดมสมองกันคิดค้นการพัฒนาซอฟต์แวร์แอพลิเคชั่นในชื่อ "Life Book" จนเข้าตาคณะกรรมการ คว้ารางวัลชนะเลิศ"Microsoft Imagine Cup 2007" ของโลกในสาขาซอฟต์แวร์ดีไซน์ หัวข้อ "Imagine a world where technology enables a better education for all" ชนะทีมคู่แข่งจากประเทศเกาหลีใต้และประเทศจาไมก้า ไปอย่างเอกฉันท์ เพราะสามารถตอบโจทย์เอ็ดดูเคชั่นฟอร์ออล ผ่านโปรแกรมที่ประดิษฐ์ขึ้นมาทำให้ผู้มีปัญหา อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ได้ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน จากการแปลงตัวหนังสือเป็นภาพผ่านกล้องเวปแคม เพื่อพัฒนาระดับการรู้หนังสือของคนในชนบท และคนทั่วโลกอีกด้วย พร้อมทั้งเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยให้เด็กเล็กอ่านหนังสือได้ง่ายขึ้น เป็นสิ่งที่ทีมไทยสื่อได้อย่างชัดเจน ในเวลาที่กำหนดไว้ 15-20 นาที เอกบอกว่าการมีส่วนร่วมผลักดันจากทุกภาคส่วนก็มีส่วนสำคัญที่จะพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้โดดเด่นยิ่งขึ้น เพราะการสนับสนุนการศึกษาเด็กไทยถือว่าสำคัญที่สุด อยากให้ทั้งภาครัฐและเอกชนช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้ให้มากขึ้นอีก เพราะประเทศไทยยังมีเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสอีกมาก ไม่มีคนสนับสนุน เชื่อว่ามีเด็กไทยเก่งๆอีกมาก และทีมของเด็กไทยที่คว้ารางวัลชนะเลิศมาได้ในครั้งนี้ พิสูจน์แล้วว่าศักยภาพเด็กไทยก็ไม่ได้แพ้ชาติอื่นในโลกเลย เพียงแต่ต้องได้รับการสนับสนุนและเอาใจใส่อย่างจริงจัง
ที่มา : คมชัดลึก เสาร์ที่ 18 ส.ค. 2550 http://www.komchadluek.net/
ค้านโครงสร้างใหม่ดัน กศน.ขยับขึ้นกรม
ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ของสำนักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ว่า ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ผ่านการพิจารณาในส่วนของบททั่วไปที่ว่าด้วยหลักการและจุดมุ่งหมายของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแล้ว แต่มีข้อสังเกตว่า ใน พ.ร.บ.ฉบับนี้ ควรมีการให้คำนิยามระหว่างคำว่า “การศึกษานอกระบบ” กับคำว่า “การศึกษาตามอัธยาศัย” ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เพราะคำดังกล่าวมีนัยสำคัญในขั้นตอนการนำไปปฏิบัติ จึงให้ผู้แทน กศน.กับผู้แทนกฤษฎีกาไปเขียนคำนิยามดังกล่าวให้ชัดเจน ที่ประชุมยังได้พิจารณาโครงสร้างการบริหาร กศน. ซึ่งที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ให้ความเห็นชอบโครงสร้างในร่าง พ.ร.บ. ฉบับนี้ ที่กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีฐานะเป็นกรมในสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นอธิบดี ระดับ 10 แต่ ได้ให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาข้อคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย โดยทางคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ไม่ค่อยเห็นด้วยกับโครงสร้างดังกล่าว และเห็นว่าการศึกษานอกโรงเรียนควรเข้ารวมอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษา แต่ตนและผู้แทน กศน.ได้ยืนยันและชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าในทางปฏิบัติมีความแตกต่างกันระหว่างการศึกษา ในระบบกับการศึกษานอกระบบ และน่าจะเกินกำลังของเขตพื้นที่การศึกษาที่จะดูแลการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชน
ที่มา : ไทยรัฐ อังคารที่ 14 ส.ค. 2550 http://www.thairath.co.th
มรร.รณรงค์เศรษฐกิจพอเพียง ปรับค่านิยมนักศึกษา-ท้องถิ่น
ผศ.เอนกเทพสุภรณ์กุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (มรร.) กล่าวถึงกรณีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่ามหาวิทยาลัยเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งได้รับงบประมาณบริหารจัดการกว่า 1.5 ล้านบาทเพื่อให้บริการทางวิชาการและอบรมประชาชนให้ความรู้ด้านการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในมิติต่างๆ โดยตั้งฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น การส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้านผลิตน้ำล้างจานและยาสระผมจากวัสดุธรรมชาติ ทั้งนี้ ชาวบ้าน อาจารย์ และนักศึกษาร่วมกันสร้างองค์ความรู้ การนำภูมิปัญญาชาวบ้านมาใช้ในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง ขณะนี้จึงมีชาวบ้านเข้าร่วมโครงการกับมหาวิทยาลัย เข้าใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น การรณรงค์เผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบของการจัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาและประชาชนค่อนข้างทำได้ยากเพราะเราตกอยู่ภายในอิทธิพลของการโฆษณาชวนเชื่อ เน้นการบริโภคและยึดติดรูปแบบสวยหรูมากกว่าคุณภาพ จึงเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษามีค่านิยมฟุ้งเฟ้อมากกว่าการสนใจและปฏิบัติตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยจึงมุ่งปลูกฝังค่านิยมดำรงชีวิตอย่างพอเพียงผ่านการอบรมบ่มเพาะจากอาจารย์ และให้นักศึกษาทำกิจกรรมเพื่อสังคม เข้าไปเรียนรู้ร่วมกับชาวบ้าน ชุมชนคลุกคลีกับการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำผู้นำท้องถิ่นเข้ามาอบรมทางวิชาการที่ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเกิดการประสานงานและพัฒนาทั้งระบบ
ที่มา : คมชัดลึก พฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 2550 http://www.komchadluek.net/
สกอ.ไม่ทบทวนการเทียบมาตรฐานวุฒิจากฟิลิปปินส์
ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) มีมติอนุโลมให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ก่อนวันที่ 7 ธันวาคม 2549 ถือว่ามีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) คือสามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งตามเกณฑ์มาตรฐานได้ ทั้งที่คุณวุฒิที่ได้รับจะต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาฯ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า เมื่อมีการกำหนดกติกาออกมาอย่างไร ทุกคนก็ต้องยอมรับและปฏิบัติตามกติกา เพราะจริง ๆ แล้วไม่ใช่ว่าจบการศึกษาอะไรมาแล้วจะสามารถนำวุฒิการศึกษามาเทียบเท่ากันได้ทั้งหมด เพราะเรามีมาตรฐานกำหนดไว้ แต่สำหรับประเด็นนี้ตนเห็นว่าหากผู้ใดคิดว่าตนเองเสียสิทธิก็สามารถที่จะเสนอเรื่องมาให้ กกอ.พิจารณาได้เป็นราย ๆ ไป กรณีที่ผู้เสียสิทธิบางคนได้รับทุนจากรัฐบาลในการไปศึกษาต่อ แต่วุฒิการศึกษาที่ได้รับกลับไม่สามารถนำมาเทียบในประเทศไทยได้ เลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า ไม่ว่านักศึกษาจะไปศึกษาต่อโดยใช้ทุนส่วนตัวหรือทุนของรัฐบาล โดยหลักการแล้วก่อนไปศึกษาต่อในประเทศใด ๆ ทุกคนจะต้องมีการศึกษาข้อมูลก่อนว่าหลักสูตรที่จะไปเรียนนั้น ทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ให้ การรับรองหรือไม่ และวุฒิการศึกษาที่จะได้รับ นั้นเทียบเท่ากับวุฒิการศึกษาใด เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาเมื่อมีการนำวุฒิการศึกษากลับมาตีค่ากับ ทาง ก.พ.
ที่มา : เดลินิวส์ อังคารที่ 14 ส.ค. 2550 http://www.dailynews.co.th
แนะเศรษฐกิจพอเพียง ใช้พัฒนาการศึกษาได้
รศ.ดร.ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี ผอ.ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) กล่าวว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถช่วยพัฒนาการศึกษาได้ โดยใช้เป็นแนวทางการควบคุมคุณภาพนักศึกษา อาจารย์ การจัดกระบวนการศึกษา เนื้อหาและการบริหารให้เป็นไปตามหลักของปรัชญา ซึ่งหากทำได้และมีการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เราก็จะได้บัณฑิตที่มีพฤติกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งขณะนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤติหลายอย่าง โดยเฉพาะวิกฤติความไม่พอเพียงในสังคมไทย เช่น ความไม่พอเพียงในการ บริโภค การออมลดลง การลงทุนอย่างไม่พอเพียง การก่อหนี้อย่างไม่พอเพียง การประเมินเศรษฐกิจไทยที่สูงเกินความเป็นจริง การบริหารเศรษฐกิจที่ขาดภูมิคุ้มกันที่ดี และการขาดคุณธรรม การพัฒนากระบวนการศึกษา และหลักสูตรให้เป็น ไปตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะต้องมี การวิจัยประยุกต์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการ สอน การวิจัย และการประกันคุณภาพ ซึ่งการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดได้ในหลายมิติ หลายรูปแบบ และไม่มีสูตรสำเร็จ แต่ต้องพิจารณาไปตามความเหมาะสมในแต่ละกรณี ให้สอดคล้องกับเงื่อนไข และสภาวะที่เผชิญอยู่
ที่มา : เดลินิวส์ อังคารที่ 14 ส.ค. 2550 http://www.dailynews.co.th
เรียกหารือร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ
ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวภายหลังการหารือร่วมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัฐว่า ขณะนี้มีร่างกฎหมายมหาวิทยาลัยในกำกับอยู่ในขั้นตอนต่างๆ ได้แก่ รอเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จึงได้เชิญอธิการบดีมาหารือ เพื่อสอบถามความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว ว่ามีปัญหาติดขัดอะไรบ้าง และมีอะไรที่ ศธ.จะช่วยให้การเสนอร่างกฎหมายเป็นไปอย่างราบรื่นได้บ้าง เพราะหลังจากวันที่ 17 ส.ค. ไปแล้ว รัฐบาลจะไม่เสนอกฎหมายอะไรอีก ทั้งนี้ มีร่างกฎหมายมหาวิทยาลัยในกำกับที่กำลังรอการบรรจุวาระ ของ สนช. 4 ฉบับ คือ ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยมหิดล ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยบูรพา และร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ่งได้แปรญัตติสอบถามความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ส่วนร่าง พ.ร.บ.จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ยังอยู่ระหว่างการแปรญัตติสอบถามความคิดเห็น
ที่มา : ไทยรัฐ พุธที่ 15 ส.ค. 2550 http://www.thairath.co.th
สทศ.โล่งเด็กกลับใจสอบโอเน็ต 8 วิชา
ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตนได้ข่าวจากสื่อมวลชนว่า นักเรียน ม.6 ซึ่งล่ารายชื่อคัดค้านการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ต เพิ่มเติม 3 วิชา ได้แก่ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ขณะนี้ยินยอมที่จะมาสอบโอเน็ต ครบ 8 วิชาแล้ว ซึ่งถือเป็นเรื่องดี เนื่องจากการสอบโอเน็ตเป็นสิทธิของเด็ก ม.6 ทุกคนอยู่แล้ว และการสอบโอเน็ต 3 วิชาดังกล่าว จะทำให้โรงเรียนปรับการเรียนการสอน 3 วิชานี้ให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรมากขึ้น เพราะขณะนี้โรงเรียนหลายแห่งจัดการเรียนการสอน 3 วิชานี้ จนเกือบจะไม่เหลือเค้าโครงของมาตรฐานหลักสูตร สำหรับการจัดการเรียนการสอน 5 วิชาหลักนั้น โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้ดีอยู่แล้ว สทศ.ได้ออกประกาศเพื่อขอบคุณนักเรียนที่ยินยอมมาสอบโอเน็ตทั้ง 8 วิชา โดยในประกาศมีข้อความตอนหนึ่งว่า “สทศ.ขอขอบคุณนักเรียน 10,000 คน ที่เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของ สทศ.ว่า มีหน้าที่ตรวจสอบว่าสถานศึกษาได้จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544 ให้กับนักเรียนครบถ้วนหรือไม่ และคะแนนสะท้อนความรู้ของนักเรียนมากน้อยเพียงไร กลุ่มสาระหลัก 5 กลุ่ม เป็นกลุ่มที่เน้นสมอง กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา เป็นการพัฒนาด้านร่างกาย กลุ่มสาระศิลปะ เน้นการพัฒนาด้านสุนทรีทางจิตใจ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เน้นความเชื่อมโยงกับงานและเทคโนโลยี ดังนั้น การสอบ 3 วิชาหลัง จึงเป็นการเติมเต็ม เพื่อให้นักเรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และในช่วงเดือน ธ.ค. 2550 สทศ. จะเสนอตัวอย่างข้อสอบทั้ง 8 วิชา เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจว่า ข้อสอบของ สทศ.เป็นข้อสอบที่ยากปานกลาง ทั้งนี้ คะแนนสอบจะนำไปสู่การปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียนให้นักเรียนรุ่นต่อไป”
ที่มา : ไทยรัฐ พุธที่ 15 ส.ค. 2550 http://www.thairath.co.th
สพฐ.ทุ่มงบ270ล.พัฒนาสอนภาษาอังกฤษ
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สถาบันภาษาอังกฤษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนขยายโอกาส เพื่อพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านภาษาอังกฤษของนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีงบประมาณ 2550 นี้ สพฐ.ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนขยายโอกาสที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ผลดี โดยดูจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ (National Test) ในปีการศึกษา 2549 อยู่ในระดับดี จำนวน 500 โรงเรียน ๆ ละ 40,000 บาท รวม 20,000,000 บาท เพื่อให้โรงเรียน จัดซื้อหนังสืออ่านและสื่อภาษาอังกฤษต่าง ๆ เพิ่มเติม ให้กับโรงเรียนใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้น่าสนใจยิ่งขึ้น ในส่วนของโรงเรียนที่มี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2549 ในระดับที่ต้องปรับปรุงนั้น สพฐ.ก็ได้จัดสรรงบประมาณให้แก่โรงเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนทางด้านภาษาอังกฤษ จำนวน 1,000 โรงเรียน ๆ ละ 25,000 บาท รวม 250,000,000 บาท เพื่อให้โรงเรียนนำไปจัดจ้างครูที่มีความรู้ ประสบการณ์ และจบสาขาวิชาภาษาอังกฤษโดยตรง มาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียน
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ พุธที่ 15 ส.ค. 2550 http://www.bangkokbiznews.com
"ชินภัทร"ชี้ตั้งสถาบันเทคโนเพื่อการศึกษา ดูภารกิจหน่วยงานอื่นก่อนโยกรวม
นายชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประธานคณะทำงานจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาฯ ว่า ขณะนี้ร่างพ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีทางการศึกษาแห่งชาติอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งได้เห็นชอบในหลักการให้มีกฎหมายว่าด้วยสถาบันเทคโนโลยีทางการศึกษาแห่งชาติ และให้เตรียมการรองรับการจัดตั้งกองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภายหลังจากที่ร่างพ.ร.บ.มีผลบังคับใช้ ทั้งนี้ได้มีข้อเสนอจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ว่า ควรให้กำหนดนิยามของคำว่าเทคโนโลยีทางการศึกษาให้ชัดเจนว่าหมายความอย่างไร เนื่องจากเห็นว่าขอบเขตที่ระบุไว้ในร่างพ.ร.บ.ยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ซึ่งจุดนี้ก็อาจเป็นตัวที่พิจารณาว่าหน่วยงานใดบ้างที่ควรเข้ามาอยู่ภายใต้สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาฯ ที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่นี้ รวมทั้งให้ไปพิจารณาด้วยว่าควรยุบรวมหน่วยงานใดที่มีภารกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการศึกษาใน ศธ.มาไว้ในสถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาฯ
ที่มา : ข่าวสด พฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 2550 http://www.matichon.co.th
เนชั่น แอดมิชชั่นส์ ติว 6 วิชาฟรี1-6 ต.ค.สดผ่านอินเตอร์เน็ต
บริษัทเนชั่นฯ จัดโครงการด้านการศึกษา “เนชั่น แอดมิชชั่นส์” ได้แก่ โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า และโครงการ NATION-SPU : PRE O-NET,A-NET เพื่อกระจายโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนทั่วประเทศ โครงการทบทวนความรู้ฯปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 10 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนม.ปลายทั่วประเทศได้ทบทวนความรู้ฟรีพร้อมรับคู่มือทบทวนใน 6 กลุ่มสาระวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์โอเน็ต และวิทยาศาสตร์เอเน็ต โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 6 ตุลาคมนี้ เขตกรุงเทพจัดขึ้นที่ม.หอการค้าไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ม.ขอนแก่น ภาคเหนือ ที่ม.เชียงใหม่ และภาคใต้ที่ม.วลัยลักษณ์ และในปีนี้ได้ร่วมมือกับบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถ่ายทอดสดการทบทวนความรู้ผ่าระบบอินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ด้วย และได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองสอบในสนามสอบเหมือนจริง และใช้เวลาในการสอบแต่ละวิชาเท่ากับการสอบจริง โดยใช้สนามสอบที่ม.ศรีปทุม วิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตชลบุรี รวมถึง โรงเรียนต่างๆที่ร่วมเป็นสนามสอบทั่วประเทศ ซึ่งในปีนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 -13 ตุลาคม 2550
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ พุฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 2550 http://www.bangkokbiznews.com
รมว.ไอซีทีชี้ระบบการศึกษาไทยห่วย เหตุมหาวิทยาลัยถูกคุมเข้ม-หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน
วันที่16 สิงหาคมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (มกค) จัดงานสัมมนาวิชาการครบรอบ 3 ปีศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าศ.ดร.สิทธิชัยโภไคยอุดม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (รมว.ไอซีที) กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่องยุทธศาสตร์ด้านไอทีต่อการพัฒนาองค์ความรู้ตอนหนึ่งว่า ระบบการศึกษาไทยในระดับอุดมศึกษาค่อนข้างแย่มาก เนื่องจากมหาวิทยาลัยถูกควบคุมเยอะมาก หลักสูตรที่สอนไม่ได้มาตรฐาน นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่ดีถ้าไม่ทำตามจะไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผลให้นักศึกษาไม่เข้ามาเรียน ทุกมหาวิทยาลัยไม่สามารถขยายหรือจัดทำหลักสูตรดีๆ ที่นอกเหนือจากการควบคุมได้ ทั้งนี้ควรจะมีการสนับสนุนการวิจัย เพราะการวิจัยมีส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เศรษฐศาสตร์ และด้านไอที ให้มีความเจริญก้าวหน้า และอยู่รอด โดยเฉพาะการทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเกษตรศาสตร์ เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้ วิจัย นำไปสู่การพัฒนาประเทศได้ รศ.ดร.พฤทธิ์ศิริบรรณพิทักษ์ คณบดีคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เวลานี้โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวนถึง 90% เป็นของรัฐแต่ไม่มีคุณภาพถึง 70% เนื่องจากความจำกัดของทรัพยากรขณะที่โรงเรียนเอกชนที่มีสัดส่วนน้อยมาก กลับมีคุณภาพเกือบ 50% ดังนั้นควรเปิดโอกาสให้เอกชนมาร่วมลงทุนให้มากขึ้น และรัฐสามารถนำงบไปพัฒนาคุณภาพให้มากขึ้น
ที่มา : คมชัดลึก ศุกร์ที่ 17 ส.ค. 2550 http://www.komchadluek.net/
รธน.หนุนเรียนฟรี-พัฒนากศ. หากผ่านแนะแก้พ.ร.บ.ศึกษา
รศ.ธงทอง จันทรางศุ โฆษกคณะกรรมาธิการ(กมธ.)ยกร่างรัฐธรรมนูญ(รธน.)ปี 2550 กล่าวในรายการ มองอนาคตการศึกษาชาติผ่านร่างรัฐธรรมนูญ ทางช่อง11 ว่า รธน.ปี 2540 มาตรา 43 ให้รัฐจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี(ป.1-ม.6)โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย แต่ร่างรธน.ปี 2550 มาตรา 49 รัฐจัดการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายครอบคลุมถึงผู้ยากไร้ ผู้พิการ และตัดคำว่าขั้นพื้นฐานเพื่อให้ศธ.พิจารณาเริ่มอนุบาล-ม.3หรือป.1-ม.6 รวมถึงการจัดการศึกษาของเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้รับการคุ้มครองจากรัฐ และมาตรา 80 พัฒนามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาในทุกระดับ จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ พัฒนาคุณภาพครูให้ก้าวทันโลก "กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาชาตินั้น ไม่จำเป็นต้องทำขึ้นมาอีกฉบับ แต่ปรับปรุงพ.ร.บ.การศึกษาฯได้ โดยให้ศธ.ไปพิจารณารายละเอียดเอง "
ที่มา : คมชัดลึก ศุกร์ที่ 17 ส.ค. 2550 http://www.komchadluek.net/
แฉการศึกษาไทยอาการเข้าขั้นโคม่าสารพัดปัญหารุมเร้าแนะ ศธ.ทบทวนตนเองทำงานหนักแต่คุณภาพแย่
ดร.สิริพร บุญญานันต์ รองเลขาธิการสำนักงานสภาการศึกษา (สกศ.) กล่าวว่า สกศ.ได้รับมอบหมายจาก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รมว.ศึกษาธิการ รวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อจัดสมัชชาคุณภาพการศึกษา ประมาณกลางเดือน ต.ค.นี้ โดย สกศ.จะนำข้อมูลจากการวิจัยเรื่องสภาวะการศึกษาไทยปี 2549/2550 ซึ่งจัดทำโดย รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ร่วมในงานสมัชชาคุณภาพการศึกษาด้วย ศ.ดร.บุญเสริม วีสกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภาการศึกษา แสดงความเห็นต่อสภาวะการศึกษาไทยปี 2549/2550 ว่า ตนเห็นว่าปัญหาการศึกษาไทยถึงขั้นโคม่า และตนจัดลำดับความสำคัญของปัญหาการศึกษา โดยเห็นว่า อันดับแรกคือ ปัญหาเรื่องครู โดยเฉพาะการหาคนดีคนเก่งมาเป็นครู เพราะอาชีพครูมีความยากลำบาก กว่า 80% มีหนี้สิน งานหนัก เหนื่อยล้า ต้องทำงานหารายได้เสริม อันดับที่ 2 คือ ปัญหางบประมาณ ซึ่งตนคิดว่าเรามีวิธีการตั้งงบฯ การใช้และการควบคุมผิดวิธี ทำให้การใช้เงินไม่มีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ยังมีปัญหาไม่ซื่อสัตย์ มีการตอดเล็กตอดน้อย อันดับที่ 3 คือ มาตรฐานคุณภาพผู้เรียนค่อนข้างวิกฤติ เพราะเราไม่มีการกำหนดมาตรฐานการทำงานของครู ทำให้ครูสอนเด็กไม่เต็มที่ เช่น ถึงเวลาสอนแต่เรากลับสั่งให้ครูไปประชุม เป็นต้น อันดับที่ 4 คือ ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ โดยคนรวยจะเข้าถึงสถานศึกษาที่ดีมีคุณภาพและได้รับการสนับสนุนจากรัฐ ในขณะที่คนยากจนไม่สามารถแย่งเข้าเรียนในโรงเรียนที่ดีได้ หากต้องการเข้าเรียนในที่ที่มีคุณภาพ ก็ต้องจ่ายเงินแพง อันดับที่ 5 คือ การให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษา แต่รัฐไม่เปิดทางให้ เรื่องนี้รัฐจะต้องใจกว้าง มีนโยบายที่ชัดเจน ไม่ใช่ทำแค่ปาก อันดับที่ 6 คือ ปัญหาการไม่มีผู้นำการศึกษาในทุกระดับ เห็นได้ชัดจากการที่เราเปลี่ยนตัว รมว.ศึกษาธิการบ่อย

ที่มา : ไทยรัฐ เสาร์ที่ 18 ส.ค. 2550 http://www.thairath.co.th
สารธรรมชาติเคลือบไข่ยับยั้งแบคทีเรีย
ผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ สรรพกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้วิจัยและพัฒนาสารเคลือบที่เติมสารธรรมชาติจากพืช ที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ช่วยให้เก็บรักษาได้นาน รักษาความสดของผลิตภัณฑ์ สารเคลือบที่สกัดจากพืชอยู่ในรูปผงสีขาวต้องใช้สารเฉพาะเป็นตัวทำละลายจนได้เป็นรูปน้ำใสข้น สำหรับเคลือบผลิตภัณฑ์และนำไปเตรียมทำเป็นแผ่นฟิล์ม โดยมีคุณสมบัติเด่นคือ บริโภคได้ ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ที่สำคัญ ช่วยรักษาคุณภาพความสดใหม่ยืดอายุการเก็บรักษา จากการทดลองใช้เคลือบไข่ไก่พบว่า ไข่ไก่ที่เคลือบสารพิเศษนี้สามารถเก็บไว้ได้ 28 วัน โดยคุณภาพยังคงอยู่ในระดับเกรดเอ ซึ่งหมายถึงไข่สดใหม่ ไข่ขาวเกาะตัวกันดีแสดงถึงความสดไม่ต่างจากวันแรก ขณะที่ไข่ไก่ธรรมดาจะเก็บได้ 10-12 วันก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเกรดบี ทั้งนี้ ไข่เกรดบียังคงกินได้ แต่มูลค่าหรือราคาของไข่ลดลง สารเคลือบที่เติมสารธรรมชาติจากพืชที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์กลุ่มเนื้อสด เนื้อแปรรูป กลุ่มสัตว์ปีกและไข่ กลุ่มอาหารทะเล ผลิตภัณฑ์ขนมอบ ผลิตภัณฑ์ธัญญาหาร ขนมขบเคี้ยว นม ผักผลไม้สดและขนมไทย เป็นต้น
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ เสาร์ที่ 18 ส.ค. 2550 http://www.bangkokbiznews.com


ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี
แบบจำลองใหม่ทำนายอากาศโลกอีก 10 ปี
ดุก สมิธ (Doug Smith) ผู้เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศจากศูนย์ฮัดเลย์ (Hadley Center) ของเมทออฟฟิศ (Met Office) ประเทศอังกฤษ เปิดเผยว่า แบบจำลองสภาพภูมิอากาศที่ใช้กันทั่วไปมักมีข้อมูลเพียงแค่ความร้อนจากดวงอาทิตย์ ก้อนเมฆ ฝนตก และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยปราศจากข้อมูลของมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศ “แบบจำลองที่พัฒนาขึ้นมานั้นเรียกว่า “ดีพรีซิส” (Decadal Climate Prediction System: DePreSys) สำหรับทำนายการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์เตรียมการป้องกันหรือพร้อมรับมือกับปัญหาได้ทันเวลา แทนที่จะทำนายล่วงหน้าเป็นร้อยปี” ดีพรีซิส ใช้หลักการเดียวกับแบบจำลองที่มีอยู่ก่อน เพียงแต่เพิ่มข้อมูลของมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศที่ได้จากการสังเกตด้วยดาวเทียมเข้าไปด้วย ทีมวิจัยได้ทดลองใช้ดีพรีซิสทำนายการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาแล้วในช่วงปี 2525-2544 โดยใช้เพียงข้อมูลสภาพอากาศของปีแรกๆ และการเปลี่ยนแปลงของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ พบว่าให้ผลถูกต้องตรงกับที่เกิดขึ้นจริงและแม่นยำกว่าแบบจำลองอื่นๆถึง 50%
ที่มา : ผู้จัดการ อังคารที่ 14 ส.ค. 2550 http://www.manager.co.th
ประกวดดีไซน์เกมลง Nintendo Wii
บริษัทไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด เปิดโครงการ Cyberplanet Wii Design Challenge 2007 เพื่อเป็นเวทีให้บุคคลทั่วไปที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีใจรักทางด้านเกม ได้แสดงฝีมือดีไซน์รูปแบบเกมบนเครื่องเล่นเกม Nintendo Wii โดยผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นเครื่องเล่นเกม Nintendo Wii และ Nintendo DS ทั้งหมด 5 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท โดยคอนเซปต์เกมของผู้ชนะอาจมีโอกาสได้นำไปผลิตจริง นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 5 คนสุดท้ายจะได้รับเข้าร่วมเทรนนิ่งกับผู้ผลิตเกมชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อปูทางไปสู่การเป็นเกมดีไซเนอร์มืออาชีพต่อไปในอนาคต รวมทั้งโอกาสในการร่วมงานกับไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอ็คทีฟ อีกด้วย ทางบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นนิสิตนักศึกษาหรือบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ โดยผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม เพียงแค่มีความตั้งใจ มีความคิดที่สร้างสรรค์ และรักการเล่นเกม เท่านี้คุณก็สามารถเป็นเกมดีไซเนอร์ได้ โครงการ Cyberplanet Wii Design Challenge 2007 เริ่มเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ประกาศผลผู้ชนะ 5 คนสุดท้ายในวันที่ 8 ตุลาคม 2550 ผู้ชนะจะได้รับรางวัลเครื่องเล่น Nintendo Wii จำนวน 3 รางวัล ส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลชมเชยจะได้รับ เครื่องเล่นเกม Nintendo DS จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 70,000 บาท พร้อมโอกาสร่วมงานกับบริษัทไซเบอร์แพลนเน็ต อินเตอร์แอ็คทีฟ ในฐานะ เกม ดีไซเนอร์ สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร รวมทั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cyberplanet-i.com/wiicontest หรือโทร 02-204-2245-50

ที่มา : เดลินิวส์ พุธที่ 15 ส.ค. 2550 http://www.dailynews.co.th
เคมีสามมิติหนุนนร.จำขึ้นใจ
นายอภินันท์ดาบเพ็ชร ผู้จัดการผลิตภัณฑ์บริษัท ลานเกียร์เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า สื่อการเรียนการสอนสามมิติ เป็นผลงานที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนวิชาที่ซับซ้อน โดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ เคมีวิทยาและชีววิทยา สื่อการสอนดังกล่าวเป็นผลงานที่ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี"โอเวอร์เลดเอนไวรอนเมนต์" (Overlaid Environment :OE) หรือระบบสร้างโลกเสมือนจริง ซึ่งทีมงานคิดค้นขึ้น เป็นการนำภาพสามมิติขึ้นมาซ้อนทับอยู่บนสิ่งแวดล้อมจริง ในมุมมองของผู้ใช้งาน เช่น การเห็นภาพรถยนต์สามมิติโผล่ออกมาจากในหนังสือ ภาพสามมิตินี้จะมีเคลื่อนไหวหรือหมุนไปตามมุมมองของผู้ใช้งาน ทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกราวกับว่ามีสิ่งนั้นจริงๆ อยู่ตรงหน้าแต่สัมผัสไม่ได้ ภาพสามมิติที่ปรากฏนั้นต้องมองผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ หรือใช้แว่นสามมิติเท่านั้น ทั้งนี้ การได้เห็นภาพจริงทำให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกและตื่นเต้น ก็จะช่วยสร้างการจดจำ ทำให้เข้าใจเนื้อหาวิชาได้ง่ายและจำได้ขึ้นใจ
ที่มา : คมชัดลึก พฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 2550 http://www.komchadluek.net/
iTable
ระบบ iTable พัฒนามาจากเทคโนโลยี Responsive Environment System (RES) ผลงานการพัฒนาโดยบริษัท AsiaBiz Networks พื้นผิว iTable สามารถตรวจจับการสัมผัส และตอบสนองกับวัตถุต่าง ๆ เช่น การสัมผัสด้วยนิ้วหรือฝ่ามือ โดยระบบจะตอบสนองได้หลายจุดในเวลาเดียวกัน (multi-touch) และสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานผ่านการแสดงผลได้หลายทาง ในรูปแบบของภาพกราฟิก แอนิเมชั่น หรือเสียงได้ ระบบสามารถประยุกต์เพื่อติดตั้งกับเฟอร์นิเจอร์ หรืองานตกแต่งภายในต่างๆ ทั้งแบบ Built-in และแบบลอยตัวได้ด้วย รวมทั้งพื้นและผนังได้ตามจินตนาการ นอกจากนี้ยังใช้สร้างกิจกรรมส่งเสริมการขาย (promotion) ที่แปลกใหม่ หรือประยุกต์ใช้ในระบบธุรกิจได้ เช่น การสั่งอาหารและเครื่องดื่มโดยใช้พื้นผิวเป็น interface อีกทั้งให้ข้อมูลสินค้าและบริการ โดยมีการเชื่อมโยงผ่านระบบฐานข้อมูลได้.
ที่มา : เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 17 ส.ค. 2550 http://www.dailynews.co.th
ออราเคิลเปิดตัวโปรแกรมเงินเดือนสำหรับธุรกิจไทย
ผลิตภัณฑ์ Peoplesoft Enterprise Payroll for Thailand Release 8.9 ของออราเคิล ประกอบด้วยฟีเจอร์รุ่นปรับปรุงที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถควบคุมทุกแง่มุมของการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือน รวมถึงหน้าจอใหม่ ๆ สำหรับการตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินเดือนของไทย เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล กองทุนประกันสังคม และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ การยกเว้นภาษีเงินได้และการหักลดหย่อนภาษีสำหรับพนักงาน นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์การรายงานภาษี (TaxReporting) ซึ่งช่วยให้องค์ กรธุรกิจในประเทศไทยสามารถบันทึก สร้าง และดูแลรักษาข้อมูลการระบุตัวตนและข้อมูลประวัติของพนักงานและบริษัท ซึ่งจะรองรับความต้องการในการรายงานข้อมูลให้แก่กรมสรรพากรและผู้สอบบัญชี เนื่องจากโซลูชั่นดังกล่าวมีลักษณะสำเร็จรูปและใช้งานง่าย เหมาะสำหรับลูกค้าในเมืองไทย นอกจากนี้ยังสามารถรองรับสูตรการคำนวณที่ซับซ้อนตามกฎระเบียบของไทยและสามารถปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะได้ อีกด้วย.
ที่มา : เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 17 ส.ค. 2550 http://www.dailynews.co.th
"แพรว-พลีท" 2 พี่น้องสัมผัสประสบการณ์ทดลองที่ Zero-G
อาภาภรณ์ และ สรัลพร บุณยรัตพันธุ์ สองพี่น้องที่ร่วมกันคิดและนำเสนอโครงงาน “การแตกตัวของเม็ดยาในสภาพไร้น้ำหนัก” (Medical Drug Dispersion Under Microgravity) ผ่านโครงการ “เดอะ เธิร์ด ซีโรกราวิตี ไฟลต์ เอ็กเพอริเมนท์ คอนเทสต์ (The Third Student Zerogravity Flight Experiment Contest) ที่เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรสำรวจการบินอวกาศญี่ปุ่น หรือ แจกซา (Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เพื่อเฟ้นหาตัวแทนเยาวชนไทยให้มีโอกาสได้ดำเนินการทดลองในสภาพไร้น้ำหนักจริง บนเครื่องบินที่ประเทศญี่ปุ่น แพรวและพลีทได้นำโครงงานชิ้นนี้มาเผยแพร่และแบ่งปันให้น้องๆ เยาวชนได้ร่วมเปิดประสบการณ์ด้วยในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2550 ตั้งแต่ 8-19 ส.ค. ที่ไบเทค บางนา และทั้งคู่จะเล่าประสบการณ์บนเวทีใหญ่ของงานในวันที่ 18–19 ส.ค. นี้ พร้อมมีกิจกรรมให้ผู้ชมได้ร่วมสนุกส่วนใครที่อยากได้ประสบการณ์ทำการทดลองบนเครื่องบินในสภาพไร้น้ำหนักอย่างแพรวและพีท ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ www.tmc.nstda.or.th/jaxa หรือ http://iss.jaxa.jp/education/parabolic/en/index.html
ที่มา : ผู้จัดการ ศุกร์ที่ 17 ส.ค. 2550 http://www.komchadluek.net/
คาร์บอนเครดิตจากโรงไฟฟ้าขยะ
ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า รัฐบาลสนับสนุนภาคเอกชนลงทุนสร้างโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะระดับชุมชนขนาดเล็ก โดยนอกจากพร้อมรับซื้อค่ากระแสไฟฟ้าส่วนเพิ่ม 2.50 บาทต่อหน่วยแล้ว ยังมีแผนให้โรงผลิตไฟฟ้าจากขยะของเอกชนสามารถยื่นขอค่าคาร์บอนเครดิตได้ คาร์บอนเครดิต เป็นหนึ่งในกลไกที่กำหนดในพิธีสารเกียวโต ที่มุ่งให้ทุกประเทศทั่วโลกลดการแพร่กระจายก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงานอุตสาหกรรมต้นตอภาวะโลกร้อน พิธีสารเกียวโตได้กำหนดปริมาณที่อนุญาตให้ประเทศพัฒนาแพร่กระจายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศได้ ประเทศที่แพร่ก๊าซพิษเกินโควตาสามารถซื้อ "คาร์บอนเครดิต" จากประเทศที่ยังแพร่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำได้ผ่านโครงการซีดีเอ็ม หรือโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด โรงผลิตไฟฟ้าจากขยะนอกจากช่วยแก้ปัญหามลพิษจากขยะแล้ว ยังสามารถนำเทคโนโลยีมาแปรขยะให้เป็นก๊าซมีเทน เป็นเชื้อเพลิงทดแทนสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าได้เช่นกัน กระทรวงพลังงานได้ตั้งเป้าส่งเสริมการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะเพิ่มขึ้นให้ได้ 100 เมกะวัตต์ ในปี 2554 ปัจจุบันมีโรงงานผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่ดำเนินการผลิตไฟฟ้าจากขยะ 3 แห่ง ตั้งอยู่ที่จังหวัดภูเก็ต ระยอง และสมุทรปราการ โดยอาศัยเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ อาทิเช่น เทคโนโลยีการหมัก และฝังกลบ เพื่อให้ได้ก๊าซชีวภาพ สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนเข้าระบบเพื่อใช้เอง และขายคืนให้กับการไฟฟ้า

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ เสาร์ที่ 18 ส.ค. 2550 http://www.bangkokbiznews.com


ข่าววิจัย/พัฒนา
มฟล.สกัดสารต้านอนุมูลทำครีมชะลอวัย
รศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ คณบดี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) กล่าวว่า นักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงศึกษาคุณสมบัติของเปลือกเมล็ดลำไย รังของหม่อนไหม และรากเหง้าของปอสา พบสารโพลีฟีนอล เซริซิน และฟลาโวนอยด์ตามลำดับ สามารถนำไปต่อยอดเป็นส่วนผสมของเครื่องสำอางบำรุงผิวพรรณได้ เมื่อนำวัตถุดิบทั้ง 3 ชนิด ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นเฉพาะตัวมาผสมได้เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีคุณสมบัติจับอนุมูลอิสระ โดยสารฟลาโวนอยด์จากเปลือกเม็ดลำไยมีคุณสมบัติลบรอยเหี่ยวย่น สารเซริซินในรังหม่อนไหมทำหน้าที่กระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเพิ่มความยืดหยุ่นแก่ผิวหนัง และสารฟลาโวนอยด์ในรากเหง้าปอสาลดการสร้างเม็ดสีผิวที่ผิดปกติ ผลที่ได้หลังการตรวจวัดสีผิว วัดความชุ่มชื้น และความยืดหยุ่นของผิวหนัง พบว่าด้านที่มีการทาครีมจะขาวและกระชับกว่าด้านที่ทาครีมซึ่งไม่ได้ผสมสารใดเลย อีกทั้งแบบสอบถามที่ทำขึ้นเพื่อให้อาสาสมัครกรอกถึงความพอใจของครีมดังกล่าวพบว่ามีความพอใจสูง
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ อังคารที่ 14 ส.ค. 2550 http://www.bangkokbiznews.com
แผ่นไม้อัดจากปาล์มทนแทนไม้อัดยูคา
ดร.นิคม แหลมสัก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้ ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะ และน.ส.นรินธร จำวงษ์ นักวิจัยจากศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทีมงาน ได้ทดลองผลิตไม้อัด ได้ศึกษาความเหมาะสมของไม้ชนิดต่างๆ จึงพบว่าต้นปาล์ม มีคุณสมบัติเหมาะสมและทัดเทียมกับไม้อัดทั่วไปมากที่สุด สามารถใช้งานได้ทุกส่วน ไม่ว่าจะเป็น ลำต้น ทางใบ รวมทั้งทะลาย ทำให้ต้นทุนการผลิตถูกลงได้ครึ่งหนึ่ง ทีมวิจัยได้ทดสอบประสิทธิภาพด้านความคงทน พบว่ามีความคงทนเทียบเท่าไม้อัดจากยูคาลิปตัส นอกจากนี้ ไม้อัดจากต้นปาล์มยังมีคุณสมบัติในการเป็นกาวจากธรรมชาติหลังจากผ่านความร้อนสูง โดยความร้อนกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของไม้ปาล์มให้เป็นกาว ไม้อัดโดยทั่วไปจำเป็นต้องใช้กาวเป็นตัวประสาน เพื่อให้เนื้อไม้ติดกัน กาวดังกล่าวทำจากวัสดุสังเคราะห์ หรือเคมี ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง ขณะที่กาวจากธรรมชาติจากปาล์ม สามารถทำหน้าที่ประสานเนื้อไม้เข้าด้วยกันได้เป็นอย่างดี จึงช่วยลดการใช้กาวจากวัสดุสังเคราะห์ลงได้
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ อังคารที่ 14 ส.ค. 2550 http://www.bangkokbiznews.com
ไบโอเทค"โรดโชว์"เทคโนชีวภาพ
ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) เปิดเผยว่า ไบโอเทคได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการบรรยายความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศไทย ในการประชุมว่าด้วยการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (The Urban Susatainability Conference) ซึ่งจัดขึ้นที่เยอรมนี เดือนหน้าเพื่อแนะนำและหาช่องทางเชิญนักธุรกิจต่างชาติ เข้ามาลงทุนทำธุรกิจชีวภาพในประเทศ โดยคาดว่าจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการร่วมทุนธุรกิจชีวภาพได้ 100 บริษัท ใน 6 ปี กิจกรรมโรดโชว์ครั้งนี้ นอกจากหวังจะสร้างความร่วมทุนทำธุรกิจชีวภาพกับต่างชาติได้แล้ว แนวโน้มที่น่าสนใจคือ การพัฒนายาร่วมกับบริษัทยาขนาดใหญ่ในลักษณะรับจ้างผลิตตามคำสั่งสำหรับงานวิจัยทางคลินิก ถึงแม้ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการวิจัยและผลิตยาในระดับต้นน้ำ เนื่องจากต้นทุนสูง ตลอดจนขาดประสบการณ์ แต่สิ่งที่ทำได้คือ ร่วมทำวิจัยกับบริษัทต่างชาติ โดยยกจุดเด่นที่ไทยมีศักยภาพ เช่น ความหลากหลายทางชีวภาพของสมุนไพร ใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตยา
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ พุธที่ 15 ส.ค. 2550 http://www.bangkokbiznews.com
3 ม.ตั้งสถานีตรวจนิวตรอนสิรินธร วัดรังสีคอสมิกเตือนภัยล่วงหน้า
3 มหาวิทยาลัยไทยร่วมเปิดตัวสถานีตรวจวัดอนุภาคนิวตรอนจากรังสีคอสมิกที่ดอยอินทนนท์ พยากรณ์การเกิดปรากฏการณ์ปล่อยรังสีอันตรายจากดวงอาทิตย์ ป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง ความเสียหายต่อดาวเทียม ยานอวกาศ และโรงไฟฟ้า นักวิจัยเชื่อจะพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า 4 -5 ชั่วโมง ล้ำหน้านาซาของสหรัฐฯ สถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธร เป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอุบลราชานี ด้วยงบประมาณ 2,000,000 บาท เบื้องต้นสามารถตรวจวัดรังสีนิวตรอนจากนอกโลกได้ชัดเจน แต่ต้องอาศัยเวลาเก็บข้อมูลอีกราว 6 เดือน จึงจะทำให้เห็นผลการทำงานเบื้องต้นที่ชัดเจนขึ้น ซึ่งอนุภาคนิวตรอนเกิดจากรังสีคอสมิกจากดวงอาทิตย์ที่มาตกกระทบบนชั้นบรรยากาศโลกแล้วแตกตัวเป็นอนุภาคนิวตรอนมากมาย ซึ่งการตรวจพบอนุภาคนิวตรอนสามารถสะท้อนให้เห็นถึงปริมาณรังสีคอสมิกที่ส่งมาที่โลกเราด้วย ภายในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2550 ระหว่างวันที่ 8 -19 ส.ค. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพฯ มีการจัดแสดงนิทรรศการด้านดาราศาสตร์หลายชิ้นงาน โดยจัดแสดงแบบจำลองสถานีตรวจวัดนิวตรอนสิรินธร ดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่ ที่เพิ่งเปิดดำเนินการตรวจวัดอนุภาคนิวตรอนจากรังสีคอสมิก
ที่มา : ผู้จัดการ พฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 2550 http://www.manager.co.th
เครื่องยืดอายุเกล็ดเลือดช่วยกาชาด
นายยุทธนา ตันติวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กล่าวว่า ฝ่ายวิศวกรรมลงนามถ่ายทอดเทคโนโลยี "เครื่องทำแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ (Vacuum Freeze Dryer)" ให้บริษัท เอ็น อาร์ อินดัสทรีส์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณฑ์ สำหรับการผลิตเพื่อจำหน่ายในระดับอุตสาหกรรม ฝ่ายวิศวกรรม วว.ศึกษาและพัฒนาเครื่องทำแห้งฯ ตั้งแต่ปี 48 ถือเป็นเทคโนโลยีถนอมอาหารของนาซา โดยดูดเอาความชื้นหรือน้ำในอาหารออก 80% ทำให้อาหารแห้ง ช่วยให้คงอยู่ได้นานและน้ำหนักเบา เหมาะสำหรับการนำขึ้นยานอวกาศ ต่อมาภาคเอกชนได้นำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ ในการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังคงรูปลักษณ์และรักษาคุณค่าทางอาหารไว้ได้ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์ จำเป็นต้องผ่านมาตรฐานการรับรองจากสภากาชาดไทย ซึ่งวัดมาตรฐานจากข้อกำหนดที่ได้วางไว้ ก่อนการผลิตเพื่อใช้จริง ดังนั้น ความร่วมมือครั้งนี้สภากาชาดไทยจะถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการเก็บถนอมรักษาเกล็ดเลือดให้แก่ทีมวิจัย

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ พุฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 2550 http://www.bangkokbiznews.com
กระดาษจากต้นทานตะวัน มศววิจัยหาวัตถุดิบแทนต้นสา
ผศ.ชยาภาสทับทอง อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า กระดาษสาจากเปลือกต้นทานตะวัน เป็นทางเลือกของการผลิตกระดาษทำมือซึ่งใช้เยื่อไม้เป็นวัตถุดิบ เช่น กระดาษสาผลิตจากเปลือกของต้นสา แต่ปัจจุบันต้นสาเริ่มน้อยลง และราคาค่อนข้างสูง จึงต้องนำเข้ากระดาษสาจากประเทศพม่า นักวิจัยจึงศึกษาหาวัตถุดิบเยื่อไม้ชนิดอื่นเพื่อทดแทนเปลือกต้นสา โดยผลผลิตกระดาษที่ได้จะต้องมีคุณภาพใกล้เคียงกับกระดาษสา เปลือกของต้นทานตะวันมีเส้นใยที่เหนียวและยาว อีกทั้งเป็นของเหลือทิ้งหลังจากถูกเก็บเกี่ยวเมล็ด ซึ่งนำไปผลิตน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวัน หรือผลิตเนยเทียม ฉะนั้น แนวคิดการผลิตกระดาษทำมือจากเปลือกต้นทานตะวัน ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อีกทางหนึ่งด้วย การผลิตกระดาษทำมือด้วยเปลือกของต้นทานตะวันเริ่มจากต้มเยื่อทานตะวันด้วยโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) แทนการใช้โซดาไฟในการต้มเยื่อ ส่วนน้ำจากการต้มเยื่อเปลือกทานตะวันสามารถนำไปรดต้นไม้หรือทำปุ๋ย เนื่องจากมีส่วนผสมของ "โพแทสเซียม" ซึ่งเป็นธาตุอาหารหลักสำหรับต้นไม้ อย่างไรก็ตามแม้ขณะนี้โรงงานกระดาษจะสนใจงานวิจัยเปลือกของต้นทานตะวัน หากวัตถุดิบอย่างต้นทานตะวันยังขึ้นอยู่กับฤดูกาล จึงไม่เพียงพอกับการผลิตระดับอุตสาหกรรม แต่หากมีการวิจัยอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน คาดว่ามีความเป็นไปได้ที่ต้นทานตะวันจะเข้าสู่โรงงานผลิตกระดาษ
ที่มา : คมชัดลึก ศุกร์ที่ 17 ส.ค. 2550 http://www.komchadluek.net/
แบตเตอรี่อนาคตบางเฉียบ
ศ.โรเบิร์ตลินฮาร์ดต์ นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพและสหวิทยาการสถาบันอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรนส์เซเลเออร์ กล่าวว่า แบตเตอรี่ต้นแบบนี้มีขนาดบางเท่ากับแผ่นกระดาษ สามารถดัดโค้งงอ หรือใช้กรรไกรตัดเพื่อให้ได้รูปทรงที่ต้องการ แบตเตอรี่นี้เกิดจากรวมอุปกรณ์สองชนิดเข้าด้วยกันโดยใช้กระดาษที่มีสารสองชนิดมาประกบกับ ได้แก่ สารอิเล็กโทรไลต์ เป็นสารที่ประกอบด้วยอนุภาคไอออนอิสระทำหน้าที่เป็นสื่อนำกระแสไฟฟ้า และท่อนาโนคาร์บอน ซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดตัวนำไฟฟ้าใช้ประกบกับแผ่นโลหะที่เป็นสื่อ ซึ่งในที่นี้คือสารอิเล็กโทรไลต์ แบตเตอรี่กระดาษนี้สามารถนำไปใช้กับแผงโซลาร์เซลล์และอาจนำมาซ้อนกันเป็นแบตเตอรี่สำหรับเก็บไฟฟ้าจากแผงโซลาร์เซลล์ได้ หากเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้น สามารถนำไปขึ้นรูปทำเป็นประตูรถสำหรับเก็บและป้อนกระแสไฟฟ้า เมื่อต้องการใช้งาน ข้อดีของแบตเตอรี่อยู่ที่สามารถดัดให้โค้งงอได้ คือ มันสามารถม้วนเก็บไว้เหมือนกับแผ่นฟิล์ม แต่ยังมีจุดอ่อนที่ตัวท่อคาร์บอนนาโนที่ยังมีราคาแพง จึงยังไม่คุ้มที่จะทำในเชิงพาณิชย์ เพราะต้องใช้ขนาดใหญ่มาก
ที่มา : คมชัดลึก ศุกร์ที่ 17 ส.ค. 2550 http://www.komchadluek.net/
เส้นใยนาโนยกรถครึ่งตัน
ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการฝ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) กล่าวว่า เทคโนโลยีสิ่งทอในปัจจุบันได้พัฒนาคุณสมบัติดีขึ้น เช่น การพัฒนาเส้นใยสังเคราะห์ หรือไนลอนด้วยท่อนาโนคาร์บอน ช่วยทำให้เส้นใยสังเคราะห์ มีความแข็งแรง ยืดหยุ่น และรับน้ำหนักได้มากขึ้น หรือหากนำไนลอนผสมกับอนุภาคของแร่ดินเหนียว จะช่วยให้เพิ่มคุณสมบัติการทนไฟ สามารถใช้งานรับน้ำหนัก ทดแทนเหล็ก ในอุตสาหกรรมได้ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50 ซึ่งจัดที่ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา ศูนย์นาโนเทคได้สาธิตพลังเหนียวของเส้นใยนาโน โดยใช้เส้นใยนาโนคาร์บอนขึงจักรยานยนต์น้ำหนักเกือบครึ่งตันลอยอยู่เหนือพื้น ท่อคาร์บอนนาโนเป็นวัสดุที่นักวิจัยให้ความสนใจอย่างมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติแข็งแกร่งกว่าเหล็กหลายเท่า แต่มีน้ำหนักเบามาก และกำลังพัฒนาเส้นลวดนาโน เพื่อใช้ทำลิฟต์อวกาศส่งสัมภาระให้กับสถานีอวกาศ แทนการลำเลียงด้วยกระสวยอวกาศ อย่างไรก็ตาม การพัฒนาเส้นใยด้วยนาโนเทคโนโลยียังมีราคาสูง เมื่อเทียบเท่ากับวัสดุที่ทำจากเหล็ก ซึ่งปัจจุบันจำเป็นต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและราคาถูกลง
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ เสาร์ที่ 18 ส.ค. 2550 http://www.bangkokbiznews.com
เชื้อเพลิงใหม่เทียบเท่าเบนซิน-ดีเซล
ผศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 2550 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้วิจัยเชื้อเพลิงทางเลือกชนิดใหม่เป็นเชื้อเพลิงลูกผสม สังเคราะห์ก๊าซให้เป็นเชื้อเพลิงเหลวจนได้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าน้ำมันเบนซินและดีเซล นักวิจัยได้นำก๊าซสังเคราะห์ที่มีองค์ประกอบของก๊าซไฮโดรเจนกับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์มาผ่านกระบวนการความร้อนเคมีที่เหมาะสม เพื่อจัดเรียงโมเลกุลใหม่ให้มีโครงสร้างเหมือนกับน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประการ และสามารถนำไปใช้กับเครื่องยนต์ได้โดยไม่ต้องปรับแต่งเครื่องยนต์ งานวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการพัฒนาการผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากวัตถุดิบต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศ เช่น ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซชีวภาพ ก๊าซหุงต้ม โดยการเปลี่ยนไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงเหลวจำเป็นต้องมีการพัฒนาตั้งแต่กระบวนการสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา ศึกษาสภาวะที่เหมาะสม ทั้งอุณหภูมิและความดัน รวมถึงเตาปฏิกรณ์ที่ใช้ในการทำปฏิกิริยา โดยทฤษฎีแล้ว เชื้อเพลิงสังเคราะห์สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล แต่การวิจัยนี้จะมุ่งเน้นไปที่การสังเคราะห์ให้ได้น้ำมันดีเซล เนื่องจากปัจจุบันมีอัตราการใช้น้ำมันดีเซลสูงมากในภาคการขนส่งสินค้า นอกจากเป็นการช่วยลดปัญหาน้ำมันขาดแคลนแล้ว เชื้อเพลิงทางเลือกใหม่ยังช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากน้ำมันสังเคราะห์มีความสะอาดมากกว่าน้ำมันดีเซลที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ในอนาคต เมื่อไทยต้องปฏิบัติตามปฏิญญาเกียวโตที่กำหนดโควตาการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เชื้อเพลิงทางเลือกใหม่นี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหามลภาวะได้


ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ เสาร์ที่ 18 ส.ค. 2550 http://www.bangkokbiznews.com


ข่าวทั่วไป
พ่อแม่เป็นครูภาษาที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันของสหรัฐได้ศึกษาผลกระทบจากรายการเด็กรูปแบบรายการประกอบด้วยบทสนทนาสั้นๆ สลับกับภาพประกอบ โดยมีกลุ่มผู้ปกครองราว 500 ครอบครัว ที่ดูแลเด็กอายุระหว่าง 8 ขวบถึง 16 เดือน ทีมวิจัยใช้เวลาสัมภาษณ์ครอบครัวละ 45 นาที โดยให้ผู้ปกครองฟังรายชื่อคำทั้งหมด 90 คำ เช่น รถบรรทุก และคุกกี้ และให้ตอบว่าเด็กรู้จักคำเหล่านี้หรือไม่ ผู้ปกครองยังให้รายละเอียดอื่นอย่างเช่น พวกเขาใช้เวลาอ่านหนังสือให้ลูกฟังนานเท่าไร และเด็กได้ชมรายการทางทีวีมากแค่ไหน

ตอนแรกผลที่ได้พบว่า แผ่นดีวีดีส่งเสริมการสอนช่วยให้ทารกสื่อสารกับพ่อแม่ได้จริง แต่หลังจากตัดปัจจัยแวดล้อมอื่นออกไป เช่น พื้นฐานความรู้ของผู้ปกครอง และจำนวนเด็กที่อยู่ในบ้านเดียวกันแล้วนำมาวิเคราะห์ใหม่พบว่า เมื่อเทียบกันชั่วโมงต่อชั่วโมง เด็กที่ชมรายการเสริมพัฒนาการเรียนรู้จากดีวีดีรู้จักคำพูดน้อยกว่า 6-8 คำ เมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ได้ชมรายการจากดีวีดี ผลโดยเฉลี่ยพบว่า เด็กทารกรู้จักคำพูดราว 25 คำ แต่ยังขึ้นอยู่กับอายุของพวกเขาด้วย แม้ว่างานวิจัยล่าสุดนี้แสดงให้เห็นว่า เด็กทารกไม่จำเป็นต้องดูรายการทีวีพิเศษเพื่อเร่งระบบการสื่อสารของเด็กก่อนเวลาอันควร แต่ปัจจัยหนึ่งที่ควรนำมาพิจารณาสาเหตุที่เด็กดูดีวีดีช่วยสอน รู้จักคำน้อยกว่าเด็กอื่นอาจเป็นเพราะผู้ปกครองไม่ยอมสื่อสารกับเด็ก ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญอีกอย่างหนึ่ง


ที่มา : คมชัดลึก พุธที่ 15 ส.ค. 2550 http://www.komchadluek.net/
กฏหมายหุ่นยนต์
เกาหลีใต้เขียนกฏหมายเกี่ยวกับการเขียนรหัสจริยศาสตร์ไว้ในหุ่นยนต์ ซึ่งถือว่าเป็นกฏหมายเกี่ยวกับหุ่นยนต์ครั้งแรกของโลก ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ที่อนาคตมนุษย์ต้องอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์
ที่มา : เดลินิวส์ พุธที่ 15 ส.ค. 2550 http://www.dailynews.co.th
สื่อสอนภาษาอังกฤษแบบใหม่
Mr.Derek Price กรรมการผู้จัดการบริษัทลิงกัวโฟน (LG&DE Limited) กล่าวว่า บริษัทได้จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบ
ใหม่ Direct English Authorisis Licensee ในคอนเซปต์Business in the box โดยร่วมมือกับบริษัทเนชั่น ภายในกล่องจะมีสื่อการสอน คู่มือการทำงาน ซอฟแวร์ทดสอบ สื่อมัลติมีเดีย สื่อออนไลน์ การเทรนนิ่ง การจัดการชั้นเรียน มีการเรียนการสอนควบคู่กันทั้งภาษาไทยและอังกฤษ ทำให้สอนภาษาอังกฤษแบบมืออาชีพได้ และคนทั่วไปเข้าถึงการเรียนการสอนภาษาอังกฤษง่ายขึ้น และเชื่อมั่นว่า Business in the box จะเป็นสื่อคุณภาพที่จะช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะครบทุกด้านได้แก่ การฟัง พูด อ่านและเขียน สอบถามได้ที่ศูนย์ Direct English ชั้น1 อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ถ.บางนา-ตราด โทร.0-2751-4383-4
ที่มา : คมชัดลึก พฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 2550 http://www.komchadluek.net/
ทีวีออนไลน์
โลกออนไลน์เป็นโลกไร้ขีดจำกัดซึ่งรวมทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการ ตั้งแต่สาระความรู้ทางวิชาการ แหล่งสร้างเงินสร้างงงานจนถึงกิจกรรมความบันเทิง ที่คุณสามารถรับชมหรือรับฟังรายการโทรทัศน์และรายการวิทยุ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาเครื่องรับโทรทัศน์และวิทยุ นอกจากรายการโทรทัศน์ที่นำเสนอบนช่องทีวีแล้ว ในโลกออนไลน์ยังมีรายการทีวีพิเศษที่เปิดดูได้เฉพาะผู้ที่ท่องโลกออนไลน์เท่านั้น
www.maxnettv.tv เป็นช่องทีวีออนไลน์จากค่ายทีทีแอนด์ทีที่รวบรวมคอนเสิร์ตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ละครย้อนหลัง ซีรีส์เกาหลีเรื่องประทับใจ เบื้องหลังมิวสิควิดีโอกับศิลปินคนโปรด พร้อมทั้งชมบรรยากาศสดๆ จากห้องส่งบันทึกรายการวิทยุคลื่นเอฟเอ็ม 88.5 เพียงแต่คุณต้องสมัครเป็นสมาชิกและชำระค่าสมัคร จึงจะมีสิทธิคลิกชมรายการต่างๆ โดยสมาชิกมีให้เลือกหลากรูปแบบ เช่น สมาชิกเหมาจ่าย 70 บาทดูได้ 30 วัน
ที่มา : คมชัดลึก พฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 2550 http://www.komchadluek.net/
แฉ นศ.เสี่ยงสูงทำงานเมืองนอกระยะสั้น ทุกฝ่ายจี้ หาหน่วยงานใช้ กม.ควบคุมด่วน
จากการระดมความเห็นเรื่องโปรแกรม USA Summer Work/Travel (WAT) : จากเรื่องราวความเสี่ยงภัยสู่การแก้ไขเชิงนโยบาย ศ.ดร.สุภางค์ จันทวานิช ผอ.ศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ขณะนี้นิสิตนักศึกษามีค่านิยมในการท่องเที่ยวต่างประเทศและทำงานหาประสบการณ์ ในลักษณะการท่องเที่ยวเชิงกรรมกร หากโชคดีก็เก็บเงินได้ โชคร้ายก็ทำงานเสี่ยงภัย ถูกกดค่าแรง ทำงานที่ไม่ชอบ บางรายก็เสียชีวิต นายสุภัท กุขุน ตัวแทนกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า บริษัทที่เป็นนายหน้าติดต่อ นศ.ไปทำงาน ไม่ได้ จดทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน จึงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ ซึ่งกระทรวงแรงงานเคยส่งหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการแล้วว่า เด็กไม่ได้ไปเรียน แต่ไปทำงานขอให้ดูแล และที่น่าห่วงคือ ขณะนี้บริษัทนายหน้าได้เข้าไปทำการประชาสัมพันธ์ นศ.ถึงในมหาวิทยาลัยทั้งใน กทม. และต่างจังหวัด นายชาญชัย เจียมบุญศรี ผอ.สำนักงานคุ้มครองผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กล่าวว่า แต่ละปีมีการร้องเรียนค่อนข้างมาก โดย นศ.เดินทางออกนอกประเทศทำงานระยะสั้นปีละ 1,000 คน เสียค่าใช้จ่ายคนละ 100,000 บาท ธุรกิจนี้มีเงินหมุนเวียนนับ 10,000 ล้านบาท ปัญหาที่พบคือ นศ.ไทยเตรียมตัวไม่พร้อม ได้งานที่ไม่ถนัด ที่พักก็แออัด จึงควรหาหน่วยงานเจ้าภาพดูแล ซึ่งตนคิดว่าควรเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และออกกฎระเบียบควบคุมบริษัทนายหน้าให้เหมาะสม เพราะกำลังเป็นที่นิยมในหมู่นักศึกษา
ที่มา : ไทยรัฐ พฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 2550 http://www.thairath.co.th
กรมศิลป์สร้างห้องสมุดจีนโยงข้อมูลจากแผ่นดินใหญ่
นายอารักษ์ สังหิตกุล อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการพัฒนาหอสมุดแห่งชาติว่า ขณะนี้สำนักหอสมุดแห่งชาติ ได้ใช้งบประมาณกว่า 200 ล้านบาท ในการปรับปรุงอาคารและระบบสารสนเทศของหอสมุดแห่งชาติ โดยเฉพาะการจัดทำห้องสมุดแบบ e-library เพื่อให้การสืบค้นหนังสือและข้อมูลต่าง ๆ เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังมีการจัดสร้างห้องสมุดจีนขึ้นบนชั้น 3 ของอาคาร ทรงไทย เพื่อรวบรวมตำราจีนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และตำราจีน สมัยใหม่ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และเรื่องราวของชาวจีนได้เข้ามาศึกษา โดยจะมีการเชิญบรรณารักษ์จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศจีนมาร่วมกันจัดระบบห้องสมุดจีนให้เป็นไปตามระบบบรรณารักษศาสตร์และระบบสารสนเทศที่ทันสมัย รวมถึงสามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างห้องสมุดแห่งชาติของไทยกับห้องสมุดแห่งชาติจีนได้ด้วย โดยการจัดสร้างห้องสมุดจีนดังกล่าว จะใช้งบประมาณ 5 ล้านบาท และคาดว่าสร้างแล้วเสร็จในปี 2552
ที่มา : เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 16 ส.ค. 2550 http://www.dailynews.co.th
วอนสรรพากรใจอ่อนยกเว้นภาษีงานวิจัย
ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) เปิดเผยว่า ในการแปรญัตติงบฯที่ผ่านมา กรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณฯ ได้แสดงความเป็นห่วงงบฯในส่วนสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เนื่องจากจะได้ไม่เต็มจำนวนที่ขอ ขณะที่ทุกมหาวิทยาลัยจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มขึ้นทั้งที่ ไม่เคยเสียมาก่อน โดยเฉพาะภาษีทะเบียนรถและภาษีงานวิจัย โดยเงินที่จะต้องเสียภาษีงานวิจัยก็เป็นจำนวนที่มากพอสมควร ทำให้มหาวิทยาลัยต้องได้รับความเดือดร้อนมาแบกรับภาระเสียค่าภาษีงานวิจัย ทั้ง ๆ ที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ควรเรียกเก็บ เพราะการทำวิจัยเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทปอ.ได้มีการพูดคุยเรื่องการเสียภาษีงานวิจัยกับนายสมหมาย ภาษี รมช.คลัง ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อขอให้พิจารณายกเว้น ซึ่ง รมช. คลังก็รับที่จะไปพิจารณาแล้ว อย่างไรก็ตามแต่เดิมมหา วิทยาลัยไม่เคยเสียภาษีงานวิจัย แต่กรมสรรพากรได้แจ้งและเรียกเก็บเงินส่วนนี้ โดยทยอยเก็บมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาทำให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้รับความเดือดร้อนไปตาม ๆ กัน ทั้ง ๆ ที่งบประมาณมีจำกัดและการวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ทั้งนี้คาดว่าปัญหานี้น่าจะคลี่คลายได้ในเร็ว ๆ นี้
ที่มา : เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 17 ส.ค. 2550 http://www.dailynews.co.th
คนชรา"ญี่ปุ่น"หายเหงา หัดเล่น"เน็ต"ติดต่อเพื่อน
สมาคมคุณยาย-คุณย่าคอมพิวเตอร์ หรือ "Computer Grannies Society" เป็นเฟืองเล็กๆ เฟืองหนึ่ง ในการผลักดันให้คนชราเข้ามาเรียนรู้และใช้อินเตอร์เน็ต คายาโกะ โอกาวะ คุณยายวัย 77 ปี เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมนี้เมื่อ 10 ปีก่อน กล่าวว่า ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 200 คน โดยสมาชิกที่สูงอายุมากที่สุดเป็นคุณยายอายุถึง 97 ปี อาศัยอยู่บ้านคนเดียวในเมืองเกียวโต กิจกรรมของกลุ่มล่าสุดคือ เปิดสอนให้คนชราหัดใช้อินเตอร์เน็ต ที่อินเตอร์เน็ตคาเฟ่แห่งหนึ่งในย่านสุกาโมะ ของกรุงโตเกียว การเรียนการสอนมีขึ้นเป็นเวลา 4 วัน มีผู้สนใจเข้ามาเรียนถึงกว่า 400 คน ซึ่งกิจกรรมนี้มี "อินเทล" เป็นผู้สนับสนุน ในการสอนมีจอคอมพิวเตอร์ระบบทัชสกรีน ซึ่งเป็นจอแบบใหม่สำหรับคนชราโดยเฉพาะ ให้ผู้เริ่มต้นหัดใช้คอมพิวเตอร์ด้วยนิ้วมือเดียว และการที่ไม่มีคีย์บอร์ดนี้สร้างความโล่งใจให้กับคนวัยนี้เป็นอย่างมาก เพราะชินกับการเขียนด้วยมือมากกว่าการพิมพ์ คนชราส่วนใหญ่อยู่ตัวคนเดียว แต่อินเตอร์เน็ตได้ "สร้างความสัมพันธ์" กับผู้อื่น ทำให้ชีวิตไม่เงียบเหงา
ที่มา : ข่าวสด ศุกร์ที่ 17 ส.ค. 2550 http://www.matichon.co.th 

About Us | Staff | Vision | Policy | Holiday | Statistic |

The Library of King Mongkut's University of Technology Thonburi
Tel. 0-2470-8211, Fax 0-2470-8212, info@lib.kmutt.ac.th