Directories :
ค้นหาจาก Web OPAC
ประเภท
คำค้น
 
HIGHLIGHT SERVICES
Classroom On Demand
Science&Tech for Kids
Scientific Game
R&D Journal
3Kings
New Book
Sufficiency Economy
Customized Service
Book Order Request
Suggestion

What's happen @KMUTT Library?

Join us
   

Ask Librarian ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

   Library Newsletter
   ประชาสัมพันธ์สำนักหอสมุด
   Digital News
   ข่าวสาร และสาระน่ารู้
 


ข่าวสารทั่วไป เทคโนโลยี การศึกษา และงานวิจัย
เลือกปีที่ต้องการ : แสดงรายการของปีที่ 8 (2550)
เลือกฉบับที่ต้องการ : ฉบับย้อนหลัง | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 |
รายการฉบับที่ 28
ประจำวันที่ 10 กรกฏาคม 2550


ข่าวการศึกษา
สพฐ.ตกใจเด็กป.2 อ่าน-เขียนไม่เป็น 8หมื่นคนทั่วไทย ทุ่มงบแก้ปัญหาด่วน
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ(NT)ระดับ ป.2, ป.4, ม.2 และม.4 ปีการศึกษา2549นั้น ได้ขอให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(สพท.)สำรวจเด็กที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ในระดับ ป.2 เพื่อจะใช้เวลา 1ปีเต็มในการแก้ปัญหา จากข้อมูลสำรวจเบื้องต้นพบว่า เด็ก ป.2 จำนวนกว่า 79,000 คน จากทั้งหมดกว่า 600,000คน ที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ตามเกณฑ์ของเด็กที่พึงมีในระดับ ป.2 คิดเป็นร้อยละ12 ถือเป็นภาพรวม แต่ไม่ใช่ทุก สพท.มีเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ตามจำนวนนี้ เพราะมีประมาณ 10 สพท.ที่มีเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในระดับ ป.2 เกินร้อยละ25 ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล หรือมีปัญหาเรื่องภาษา เช่น จ.ยะลา นราธิวาส ปัตตานีและจ.ตาก ดังนั้นใน 10สพท.เป็นเขตที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ ส่วนที่อื่นๆก็จะกระจายไป เมื่อวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้พบ 4 สาเหตุใหญ่คือ 1.ยากจน ต้องขาดเรียนบ่อยๆ จนเวลาเรียนไม่ครบ 2.เด็กที่ไม่พูดภาษาไทยที่บ้าน 3.มีปัญหาการเรียนรู้ ซึ่งมีประมาณร้อยละ5-6 บางโรงเรียนอาจมีมากกว่านี้ 4.เด็กในโรงเรียนที่มีครูไม่พอ หรือขาดแคลนครู โดยครูต้อรับภาระด้านธุรการจำนวนมาก สำหรับการดำเนินการให้กับเด็กที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ในปีนี้นั้น จะพยายามแก้ปัญหาการเรียนการสอน 2ภาษาก่อน การแก้ปัญหาความยากจน โดยดูว่าเด็กขาดเรียนมาจากอะไรแล้วเข้าไปช่วยเช่น เรื่องอาหารกลางวัน เสื้อผ้า หรือไม่สามารถมาเรียนด้วยสาเหตุต่างๆ ส่วนการแก้ปัญหาการเรียนรู้นั้นในปีนี้มีโครงการรณรงค์อย่างมาก เพื่อทำความเข้าใจกับครู ให้ใช้แบบเรียนวิเคราะห์ และจะนำไปใช้ในโรงเรียนแกนนำ 2,700 โรงเรียนแล้วขยายในปีต่อๆ ไป สำหรับการแก้ปัญหาครูไม่พอ จะให้ สพท.ลดภาระงานธุรการของครูลงและในปี2551 จะประกาศเป็นนโยบายของ สพฐ.ไม่ให้มีการอบรมครูระหว่างวันจันทร์-ศุกร์เด็ดขาด เพราะค้นพบว่าโรงเรียนขนาดเล็กมีการดึงครูมารับการอบรมจำนวนมาก จนครูไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้เต็มที่
ที่มา : แนวหน้า อังคารที่ 10 ก.ค. 2550 http://www.naewna.com
สทศ.ยันโอเน็ต 8 วิชาไม่สอบถือว่าสละสิทธิ์
ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สทศ.ได้ออกข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐานหรือ O-NET ประจำปีการศึกษา 2550 ที่จะใช้สอบนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.6 ในปี 2551 เรียบร้อยและเก็บไว้ในคลังข้อสอบแล้ว โดยระหว่างนี้จะต้องทยอยออกข้อสอบไปเรื่อย ๆ เพื่อสามารถดึงมาใช้ได้ทันที และในช่วงใกล้สอบ สทศ.ก็จะนำตัวอย่างข้อสอบบรรจุลงในเว็บไซต์ เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองทำเหมือนปีที่ผ่านมา สำหรับการจัดสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นม.6 นั้น ถึงตอนนี้ สทศ.ยืนยันว่าจะจัดสอบ 8 วิชาแน่นอน โดยจัดสอบให้ฟรีสำหรับนักเรียนชั้นม.6 ทุกคน ส่วนนักเรียนคนใดจะสอบหรือไม่ก็เป็นสิทธิ ซึ่งถ้านักเรียนไม่สอบก็ถือว่าสละสิทธิไปเราจะไม่มีการบังคับให้สอบ แต่ต้องย้ำว่า สทศ.จัดสอบ O-NET ให้แก่เด็กที่จบในปีการศึกษานั้น ๆ เท่านั้น จะไม่มีการเปิดสอบรอบ 2 ให้แก่ผู้ที่ไม่มาสอบในช่วงที่เปิดให้สอบอีก
ที่มา : เดลินิวส์ อังคารที่ 10 ก.ค. 2550 http://www.dailynews.co.th
มช.ตั้งสถาบันศึกษาภัยพิบัติ ตั้งเป้าเตือนอันตรายล่วงหน้า
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) จัดตั้ง "สถาบันพิภพวิทยา" เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งที่อยู่ใต้ดิน บนดิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยมีอาจารย์จากหลายสาขาวิชาร่วมเป็นทีมงาน เช่น สาขาธรณีวิทยา สาขาปฐพีวิทยา สาขาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์
รศ.ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าศูนย์วิจัยภัยพิบัติแผ่นดินไหว มช. กล่าวว่า สถาบันพิภพวิทยาถือเป็นสถาบันที่ศึกษาด้านธรณีพิบัติแห่งแรก ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยกำหนดตั้งอยู่ที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หริภุญชัย อ.เมือง จ.ลำพูน ความคืบหน้าขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนโครงสร้างและงบประมาณของสถาบัน แม้จะก่อตั้งสถาบันยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ แต่ได้ลงมือทำการวิจัยแล้ว เช่น การศึกษาแนวโน้มการเกิดโคลนถล่มในเชียงใหม่และตาก โดยร่วมมือกับกรมทรัพยากรธรณี ขณะนี้สามารถจำแนกจุดเสี่ยงได้ในระดับหนึ่ง อนาคตคาดว่าจะระบุตำแหน่งพื้นที่ และระยะเวลาเกิดโคลนถล่มได้ล่วงหน้า ทั้งนี้ ในอนาคตระยะยาว 5 ปีจะเป็นแหล่งเตือนภัยธรรมชาติที่ครอบคลุมข้อมูลทั่วโลก

ที่มา : คมชัดลึก อังคารที่ 10 ก.ค. 2550 http://www.komchadluek.net/
กมธ.ชี้โอเน็ต-เอเน็ตทำเด็กเมินวิทย์ฯ
นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า คณะกรรมาธิการกิจการเด็กฯ ได้ติดตามปัญหาเกี่ยวกับแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต และแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูง หรือเอเน็ต รวมไปถึงกรณีเด็กนักเรียนม.ปลายที่แสดงความคิดเห็นคัดค้านการจัดสอบโอเน็ตเพิ่มจาก 5 วิชาเป็น 8 วิชา จึงจะจัดเวทีเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชิต (สทศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันนำเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข ในวันที่ 13 ก.ค.นี้ ที่อาคารรัฐสภา 2 ดร.อุมา สุคนธมาน ประธานอนุกรรมาธิการฯ กล่าวว่า ทางอนุกรรมาธิการฯ ต้องการรับทราบข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยในเบื้องต้นนั้น กรรมการในอนุกรรมาธิการฯ บางคน ซึ่งเป็นอาจารย์สอนด้านวิทยาศาสตร์ ได้แสดงความห่วงใยต่อกรณีการคัดเลือกในระบบแอดมิชชั่นส์ ที่ใช้คะแนนโอเน็ตและเอเน็ตมาทำการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในสายวิทยาศาสตร์ โดยเห็นว่า การสอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการรวมวิชาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เป็น 3 วิชาเข้าด้วยกันคิดคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในขณะที่วิชาอื่นๆ เป็นวิชาเดี่ยวๆที่ไม่ต้องรวมกับวิชาใด อาทิ อังกฤษ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา คิดคะแนนเต็ม 100 คะแนน ดังนั้น เห็นได้ว่าคนที่ผ่านเข้าเรียนในคณะวิชาสายวิทยาศาสตร์จะมีคะแนนด้านวิทยาศาสตร์ลดลง อีกทั้ง การสอบโอเน็ตและเอเน็ตของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นการลดความสำคัญของวิชาด้านวิทยาศาสตร์ ศ.ศักดา ศิริพันธุ์ รองประธานอนุกรรมาธิการฯ ซึ่งเป็นตัวแทนจากสมาคมวิทยาศาสตร์ มีข้อมูลระบุว่า การสอบเข้ามหาวิทยาลัยโดยใช้คะแนนโอเน็ตและเอเน็ตคัดเลือกทำให้คะแนนฟิสิกส์ ต่ำลง ซึ่งเป็นปัญหาที่ครูอาจารย์สายวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์ ห่วงใยมาก นอกจากนี้ ทางอนุกรรมาธิการฯ ก็ยังได้เชิญกลุ่มเครือข่ายเด็กอาสาเพื่อบ้านเกิด เข้าร่วมนำเสนอปัญหาด้วย
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ พุธที่ 11 ก.ค. 2550 http://www.bangkokbiznews.com
มช.ตั้งสถาบันศึกษาแผ่นดินไหว-น้ำท่วม
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดตั้งสถาบันพิภพวิทยา (Earth Science Institute) ขึ้น เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งที่อยู่ใต้ดิน บนดิน และการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ โดยมีทีมอาจารย์จากหลายสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมคณะ เช่น สาขาธรณีวิทยา สาขาปฐพีวิทยา สาขาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ และสาขาสังคมศาสตร์ สถาบันพิภพวิทยาจะตั้งอยู่ที่ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่หริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการทำแผน โดยส่วนหนึ่งจะใช้งบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย และจะขออนุมัติงบประมาณแผ่นดินส่วนหนึ่ง คาดว่าจะใช้ระยะเวลา 2-3 เดือนจึงจะสามารถสรุปตัวเลขงบประมาณที่จะยื่นของบประมาณได้ การจัดตั้งสถาบันแห่งนี้จะช่วยให้นักวิชาการ ผู้ที่สนใจ ตลอดจนประชาชนได้รับประโยชน์เป็นอย่างมาก ทั้งในด้านของแหล่งข้อมูลทางวิชาการ การติดตามในส่วนของผลกระทบและการเปลี่ยนของโลกที่จะเกิดขึ้นด้วย จุดประสงค์หลักของการจัดตั้งสถาบันขึ้น เพื่อต้องการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก ทั้งในเรื่องของน้ำท่วม แผ่นดินไหว โคลนถล่ม ตลอดจนภัยธรรมชาติต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเบื้องต้นทำการศึกษาสำรวจครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมด เนื่องจากเป็นที่สถานที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและสถาบัน และยังถือว่าเป็นพื้นที่ที่อาจารย์และทีมงานมีความเชี่ยวชาญอีกด้วย


ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ พุธที่ 11 ก.ค. 2550 http://www.bangkokbiznews.com
สกอ.ชี้ฟื้นกองทุน กรอ.กระทบ ม.เอกชนได้เงินช้าเพราะนศ.ต้องทำสัญญากู้ใหม่
นายสุเมธ แย้มนุ่น รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้ ฟื้นกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) กลับมารองรับนิสิตนักศึกษาชั้นปี 2 ที่เคยกู้กองทุนกรอ. ให้สามารถกู้เงินกรอ.ต่อไปได้จนจบปริญญาตรี เนื่องจากไม่สามารถกู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ได้ เพราะครอบครัวมีรายได้เกินกว่า1.5 แสนบาทต่อปี ซึ่งกลุ่มนี้มีจำนวนประมาณ 1.6 แสนคนนั้น ว่า รู้สึกห่วงสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยเอกชนที่จะได้รับเงินล่าช้า เพราะต้องรอให้นิสิต นักศึกษาทำสัญญากู้ใหม่ก่อน ขณะที่มติครม.ในเรื่องนี้เพิ่งออกมา ส่วนที่มีผู้เสนอให้โอนวงเงินให้สถานศึกษาก่อนแล้วค่อยให้สถานศึกษาจัดส่งสัญญากู้ภายหลังนั้น เคยมีผู้เสนอในสมัยที่ดำเนินการกรอ.ใหม่ ว่าน่าโอนเงินจำนวนหนึ่งไปรอไว้ที่สถานศึกษาก่อน แต่ในทางปฏิบัติเงินไปยังสถานศึกษาไม่ได้ เพราะหากให้โอนไปไว้ที่อธิการบดี โดยให้ทำสัญญากู้ว่าเบิกเงินจำนวนหนึ่งมารอไว้แล้วค่อยส่งในส่วนที่เหลือทันที อธิการบดีสามารถทำสัญญารับรองได้ แต่ในทางปฏิบัติคงไม่มีกล้าทำสัญญายืนยัน อีกทั้งถ้าเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ยังพอเป็นไปได้ แต่มหาวิทยาลัยเอกชน คงเป็นไปได้ยาก เพราะไม่รู้ว่าจะไปติดตามเงินในส่วนที่เหลือได้คืนอย่างไร คณะอนุกรรมการบัญชีจ่ายที่สอง ได้วางแนวทางกระตุ้นให้ผู้กู้ที่ครบกำหนดชำระมาดำเนินการชำระคืน มี 3 รูปแบบ ได้แก่ 1. พยายามประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขอให้ช่วยชี้แจงทำความเข้าใจกับนิสิตนักศึกษา ซึ่งเมื่อ 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาได้กำชับกับสถานศึกษาไปแล้ว 2.วางระบบติดตามหนี้ของคณะอนุกรรมการฯ โดยติดตามสถานศึกษา ลงไปให้คำแนะนำ และดูแลว่าสถานศึกษามีระบบสนับสนุนติดตามผู้กู้ให้มาชำระคืนหรือไม่ อย่างไร และ 3.จัดสรรวงเงินให้กับสถานศึกษาที่มีสัดส่วนผู้กู้ที่มาชำระหนี้ในปี 2549 โดยจัดสรรเพิ่มให้ตามสัดส่วนของจำนวนผู้กู้ที่มาชำระหนี้คืนซึ่งเป็นการกระตุ้นและสนับสนุนสถานศึกษาที่ช่วยปลูกจิตสำนึกให้กับนิสิตนักศึกษา
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ พุธที่ 11 ก.ค. 2550 http://www.bangkokbiznews.com
วธ.-ศธ.กระตุ้นเด็กสนใจภาษาไทยผ่านเว็บไซต์
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับนางมัณฑนา ศังขะกฤษณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นางจินตนา พันธุฟัก เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน นายต่อบุญ พ่วงมหา ประธานบริหารเว็บไซต์ sanook.com แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ”รักษ์ภาษาไทยกับสนุก! ค้นหาไม่รู้จบ” วธ.สนับสนุนงบประมาณจำนวน 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล ให้เว็บไซต์สนุกดอท คอม จัดกิจกรรมสันทนาการกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจและใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง อาทิ การเล่นเกมฟังประโยคแล้วตอบคำถามว่า คำใดผิดหลักไวยากรณ์ การประกวดอ่านบทร้อยกรอง ทำนองเสนาะ โคลงสี่สุภาพ หรือบทความต่าง ๆ และการประกวดเขียนเรียงความผ่านทางเว็บไซต์ sanook.com ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้ามาศึกษาค้นคว้าผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรอบรู้ อย่างไรก็ตาม ตนตั้งข้อสังเกตว่า การให้บริการรักษ์ภาษาไทยกับสนุกดอทคอม ควรมีการบรรจุข้อมูลบทอาขยานภาษาไทยที่นักเรียนใช้ท่องจำลงในเว็บไซต์ เพื่อนำไปใช้ในการฟัง ออกเสียง อ่าน และเขียนให้ถูกหลักไวยากรณ์ เช่น บทอาขยาน 20 ไม้ม้วน สพฐ.จะสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดกว่า 30,000 แห่ง ติดตั้งโปรแกรมสนุกค้นหาความรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ครู นักเรียนใช้โปรแกรมดังกล่าวเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย เพื่อแก้ปัญหาเด็กไทยอ่านหนังสือไม่ออก โดยตั้งเป้าว่า โครงการรักษ์ภาษาไทยกับสนุกดอทคอมจะช่วยเสริมสร้างให้เด็ก ป.3 อ่านออกเขียนได้ และเด็ก ป.6 อ่านคล่อง เขียนคล่อง นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ครูสร้างบทเรียนทางอินเทอร์เน็ต ผลิตสื่อการรียนรู้ แก้ปัญหาขาดครูภาษาไทยที่ไม่เพียงพอ โดยขณะนี้ สพฐ. ติดตั้งอินเทอร์เน็ตให้กับโรงเรียนในสังกัดกว่าร้อยละ 90 เหลืออีกไม่กี่แห่งที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเท่านั้น
ที่มา : คมชัดลึก พุธที่ 11 ก.ค. 2550 http://www.komchadluek.net/
มทร.ธัญบุรีหนุนต่ออายุอาจารย์เกษียณถึง 65 ปี
รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิ ทักษ์ อธิการบดีม.เทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปิดเผยข้อมูลของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ว่าจะมีการเกษียณอายุราชการค่อนข้างมากใน 3-5 ปีข้างหน้านั้น ในส่วนของ มทร.ธัญบุรี ระยะ 3-5 ปีข้างหน้าก็จะมีอาจารย์ในคณะต่าง ๆ เกษียณอายุราชการออกไปจำนวนมากเช่นกัน แต่อาจไม่มากเท่ากับมหาวิทยาลัยที่มีอายุเก่าแก่และมีการก่อตั้งมานาน แต่ทั้งนี้ตนคิดว่าในแต่ละมหาวิทยาลัยได้เตรียมแผนจัดหาอัตราอาจารย์ใหม่รองรับไว้แล้วเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษา “การที่ สกอ.มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ และแจ้งให้มหาวิทยาลัยได้รับทราบถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะอย่างน้อยแต่ละสถาบันจะได้เตรียมพร้อมรับปัญหาไว้ล่วงหน้า อย่างไรก็ตามโดยส่วนตัวผมอยากให้ สกอ.เปิดช่องให้มหาวิทยาลัยสร้างหลักเกณฑ์ในการกำหนดอายุเกษียณราชการของอาจารย์ในสถาบัน นั้น ๆ ได้เอง ในกรณีที่เห็นว่าอาจารย์ในสาขาวิชานั้น ๆ ขาดแคลนจริง ๆ โดยให้ถือเป็นอำนาจของสภามหาวิทยาลัยที่จะพิจารณาเป็นราย ๆ ไป ซึ่งผมคิดว่าจะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์เฉพาะหน้านี้ได้ แต่สำหรับการแก้ไขปัญหาระยะยาวนั้น ทุกสถาบันจะต้องเตรียมวางแผน 10-15 ปี หรืออาจจะมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละสถาบัน”
ที่มา : เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 2550 http://www.dailynews.co.th
เด็กมหา"ลัย มาสอบเข้าม.4 ร.ร.ไม่รับฟ้องศาล
วันที่ 12 ก.ค. โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ศาลปกครองพิษณุโลกได้รับไต่สวนฉุกเฉินกรณีการฟ้องร้องระหว่างนายเกื้อชน สังข์สวัสดิ์ อดีตนักเรียน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ผู้ฟ้องคดี ฟ้องนายวัฒนา ภาวะไพบูลย์ ผอ.ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคม และคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ถูกฟ้องคดี โดยเนื้อหาคำฟ้องมีว่า นายเกื้อชน สังข์สวัสดิ์ ซึ่งจบการศึกษาชั้น ม.6 จากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อุตสาหกรรม เมื่อปี 2546 และ ไปสอบเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในปีเดียวกัน เรียนจนถึงปี 2 ได้ขอพักการศึกษาและลาออกเมื่อปี 2550 แล้วมาสมัครเรียนชั้น ม.4 ที่ ร.ร.พิษณุโลกพิทยาคมใหม่อีกครั้งหนึ่ง สาเหตุที่ลาออกจากคณะนิติศาสตร์ นายเกื้อชนระบุว่า เนื่องจากยังไม่มีความพร้อมที่จะเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา ขาดความรู้ความเข้าใจในพื้นฐานชั้น ม.4-6 จึงมาสมัครเรียนใหม่เพื่อให้มีความพร้อมมากกว่านี้ ในการสมัครเข้าเรียนชั้น ม.4 อีกครั้ง โรงเรียนได้ออกใบรับสมัครให้หมายเลข 40136 สอบคัดเลือกในวันที่ 25 มี.ค. 2550 ผลการสอบนายเกื้อชนสอบได้อันดับที่ 1 แต่ต่อมาโรงเรียนปฏิเสธไม่ยอมรับเข้าเรียน เนื่องจากตนจบชั้น ม.6 จากโรงเรียนแล้ว จึงขอให้ศาลปกครองพิษณุโลกมีคำสั่งให้โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมรับเข้าเรียน ม.4 ไปจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นต่อมา ซึ่งศาลปกครองพิษณุโลกประทับรับฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 10 ก.ค. แต่ไม่รับคำร้องขอคุ้มครองฉุกเฉิน ขณะที่คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา กล่าวว่า ตามหลักการแล้ว คงไม่มีเหตุผลที่จะให้เด็กกลับมาเรียนอีก เพราะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามสิทธิและประโยชน์ จากที่กฎหมายที่รัฐต้องจัดให้คนละ 1 ครั้ง ไปครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว เรื่องนี้ขอให้เป็นดุลยพินิจของศาลต่อไปทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคงต้องทบทวนเกณฑ์การรับนักเรียนใหม่ให้รัดกุมขึ้น เพราะที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อน
ที่มา : ไทยรัฐ ศุกร์ที่ 13 ก.ค. 2550 http://www.thairath.co.th


ข่าววิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยี
เด็กไทยคว้าแชมป์โลกหุ่นกู้ภัย
การแข่งขันหุ่นยนต์ World Robocup 2007 ที่เมืองแอตแลนต้า รัฐจอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งในปีนี้ทีมเยาวชนไทย 3 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่ ทีม Independent แชมป์เก่า World Robocup 2006 ทีม Ideal แชมป์จากการแข่งขัน Thailand Rescue Robot 2006 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และทีม CEO mission II จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมแชมป์เก่า Independent สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้ ด้วยคะแนนรวม 607 คะแนน อันดับ 2 เป็นทีม Pelican United จากประเทศญี่ปุ่น 570 คะแนน และทีม CEO Mission II ได้อันดับ 3 ด้วยคะแนน 554 คะแนน โดยหัวหน้าทีม Independent กล่าวถึงชัยชนะครั้งนี้ว่า การแข่งขันครั้งนี้ เชื่อว่าหลายประเทศทั่วโลก ต้องรู้จักฝีมือของเด็กไทยอีกมากเลย เป็นการสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย อยากขอให้ความสำคัญกับฝีมือของเด็กตรงนี้ พร้อมกับนำไปใช้ประโยชน์ต่อประเทศให้มากขึ้นด้วย โดยทางทีมตั้งใจว่าจะนำถ้วยรางวัลทูลเกล้าฯถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา
ที่มา : สยามรัฐ อังคารที่ 10 ก.ค. 2550 http://www.siamrath.co.th/
จี๊ปนีย์เลิกซดน้ำมัน โฉมใหม่สองแถวต้านโลกร้อน
ฟิลิปปินส์ร่วมกับองค์กรสากลโลก ดัดแปลงรถโดยสารสาธารณะ “จี๊ปนีย์” หนึ่งในสัญลักษณ์ของประเทศให้เป็นยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ของเสียจากร้านอาหารและตลาดสดเป็นเชื้อเพลิงแทนน้ำมันดีเซล จี๊ปนีย์ ดัดแปลงจากรถจี๊ปของสหรัฐอเมริกา ที่ถูกทิ้งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยนำมาปรับแต่งสภาพให้รองรับผู้โดยสารได้หลายคน มีการเพิ่มหลังคาโลหะเพื่อบังแดด ตกแต่งด้วยสีสันที่ฉูดฉาดและเครื่องประดับ ทำให้กลายเป็นรถโดยสารสาธารณะที่มีเอกลักษณ์ และเป็นที่นิยมอย่างมาก อี-จี๊ปนีย์ จะวิ่งทดลองทางเทคนิคและทางพาณิชย์เป็นเวลา 6 เดือนในเมืองมากาติ และในพื้นที่หลักของจังหวัดเนกรอสทางภาคตะวันตก ในขั้นต้นมีแผนจะเพิ่มจำนวนอี-จี๊ปนีย์ให้ได้ 50 คัน ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จในช่วงระยะทดลอง ทั้งนี้ เมืองมากาติจะจัดการในเรื่องการผลิตพลังงาน สำหรับใช้บรรจุแบตเตอรี่ของอี-จี๊ปนีย์ โดยใช้สารที่ได้จากของเสียจากร้านอาหารและตลาดสดในเมือง แปรเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าให้แก่รถจี๊ปนีย์ไฟฟ้านี้ รถจี๊ปนีย์ไฟฟ้าถือเป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นโครงการเมืองใหญ่ ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานเพื่อการพัฒนาหลายแห่ง และสถาบันทางการเงิน เช่น ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (เอดีบี) ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงมะนิลา องค์กรกรีนพีซสากลและมูลนิธิดูเอ็นของเนเธอร์แลนด์ ซึ่งสนับสนุนการออกแบบเพื่อให้ทำซ้ำ สำหรับนำไปใช้ทั่วฟิลิปปินส์และเมืองใหญ่อื่นๆ ในเอเชีย


ที่มา : คมชัดลึก อังคารที่ 10 ก.ค. 2550 http://www.komchadluek.net/
ชวนดูราชาฝนดาวตก พร้อมพระจันทร์สีส้มแดงเดือน ส.ค.นี้
น.ส.ประพีร์ วิราพร เลขาธิการสมาคมดาราศาสตร์ไทย กล่าวว่า ในช่วงเดือน สิงหาคมนี้ มีปรากฏการณ์บนท้องฟ้าให้สังเกตการณ์ โดยวันที่ 12-13 สิงหาคม จะมีฝนดาวตกกลุ่มดาวเพอร์ซิอัส เป็นราชาแห่งฝนดาวตก มีขนาดดวงใหญ่ สีสันสวยงามหลายสี โดยเฉลี่ยถ้าไม่มีแสงจันทร์รบกวนจะเห็นฝนดาวตกเพอร์ซิอัส 60 ดวงต่อชั่วโมง เริ่มเห็นตั้งแต่เวลา 22.00 น.วันที่ 12 สิงหาคมต่อเนื่องถึงเช้ามืดวันที่ 13 สิงหาคม ขณะที่ท้องฟ้าในยุโรปหรืออังกฤษ ซึ่งเวลาช้ากว่าไทย จะเกิดฝนดาวตกเพอร์ซิอัสเฉลี่ยต่อชั่วโมง 100 ดวง เพราะเป็นช่วงฤดูร้อน ท้องฟ้าใสกว่าไทย จากนั้นวันที่ 28 สิงหาคม ในประเทศไทยจะมีโอกาสเห็นจันทรุปราคาเต็มดวง หรือพระจันทร์สีส้มแดง ซึ่งจะเริ่มเข้าตั้งแต่เวลา 16.52 น. แต่ยังไม่ค่ำดวงอาทิตย์ยังไม่ลับขอบฟ้า จึงจะได้เห็นในช่วงท้ายของปรากฏการณ์ ที่เกิดเต็มดวงในเวลา 18.22 น. และจันทรุปราคาบางส่วนสิ้นสุดเวลา 19.24 น. กิจกรรมแข่งขันดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (ไอโอเอเอ) ครั้งที่ 1 ถือเป็นการแข่งขันครั้งแรกในระดับนานาชาติที่ไทยเป็นผู้ริเริ่ม กำหนดการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-9 ธันวาคม 2550 ที่ จ.เชียงใหม่ ต่อจากนั้นประเทศอินโดนีเซียและอิหร่านรับเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป ในปี 2551 และ 2552 ตามลำดับ
ที่มา : คมชัดลึก พุธที่ 11 ก.ค. 2550 http://www.komchadluek.net/
มช.ทําได้สําเร็จ ดอกเยอบีรา2สี ใช้วิธียิงอะตอม
นายถิรพัฒน์ วิลัยทอง ศูนย์วิจัยนิวตรอนพลังงานสูง ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ว่า ขณะนี้ทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย ประสบความสำเร็จ ในการใช้เทคนิคลำไอออนมวลหนักพลังงานต่ำ หรืออะตอมของไนโตรเจนที่ปกติจะใช้ในงานโลหะเพื่อทำให้เกิดสนิมยากยิงเข้าไปในเมล็ดพันธุ์ของดอกเยอบีรา จนทำให้เกิดเยอบีราสายพันธุ์ใหม่ 2 สีในดอกเดียวกันคือ สีแดงแซมสีเหลือง ต่างจากดอกเยอบีราทั่วไป ซึ่งจะมีสีเดียวโดดๆ การพัฒนาเยอบีราสายพันธุ์ใหม่ เริ่มต้นเมื่อต้นปี 2550 หลังจากที่ทีมวิจัยได้ประสบความสำเร็จในการใช้ไอออนมวลหนัก ชักนำ ให้เกิดการกลายพันธุ์ในข้าวหอมมะลิ 105 ได้สายพันธุ์ใหม่ที่ไม่ไวแสง ออกรวงได้นอกฤดู มีทั้งพันธุ์ต้นสูงและพันธุ์เตี้ย และพันธุ์ข้าวหอมมะลิ ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระ โดยที่เลือกดอกเยอบีรา เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่มีเมล็ด ทั้งนี้ขั้นตอนเริ่มต้นจากการเตรียมเมล็ดพันธุ์ดอกเยอบีราใส่ในหม้อสุญญากาศ จากนั้น จึงยิงไอออนมวลหนักพลังงานต่ำ หรืออะตอมของไนโตรเจน ซึ่งเป็นกระบวนการทางฟิสิกส์ ในการใช้ความร้อนผลักประจุลบออกจากโมเลกุลของอนุภาคของก๊าซไนโตรเจนและก๊าซอาร์กอน ให้เหลือเพียงประจุบวก จนกระทั่งได้เป็นลำไอออนที่อยู่ในท่อสนามไฟฟ้าที่มีความต่างศักย์สูง เข้าไปในเมล็ดพันธุ์ ก่อนที่จะนำเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในแปลงเพาะ โดยใช้ระยะเวลาในการเจริญเติบโตของเมล็ดเยอบีราเป็นต้น และออกดอกประมาณ 2-3 เดือน ซึ่งก็ประสบความสำเร็จ ได้เยอบีราสายพันธุ์ใหม่ 2 สีในดอกเดียวกัน คือ สีแดงแซมสีเหลือง
ที่มา : ไทยรัฐ พฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 2550 http://www.thairath.co.th
เล็ง 3 จังหวัดสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) แถลงข่าว “โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์” ว่า การสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เป็นเรื่องเทคโนโลยีในอนาคต ถือเป็นเทคโนโลยีที่จะทดแทนแหล่งเชื้อเพลิงต่างๆ ได้ ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความว่าจะสร้างโรงไฟฟ้าในเร็วๆนี้ แต่ต้องมีการเตรียมความพร้อมก่อน นอกจากการเตรียมพร้อมเรื่องกฎหมาย การสร้างความตระหนักให้สังคมก็สำคัญ เพราะการจะสร้างได้หรือไม่ได้อยู่ที่สังคมตัดสินอีกครั้ง “วท. จึงได้จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ใน 3 จังหวัดภาคใต้ ตอนบน คือ สุราษฎร์ธานี ระนอง และชุมพร ช่วงเดือน ก.ค.-ก.ย.นี้ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและจัดค่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชนในการให้ความรู้เรื่องพลังงานนิวเคลียร์ ทั้งประโยชน์และอันตราย นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนทั่วไปถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านรังสี” และ สำหรับสถานที่ก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ต้องติดริมทะเล ส่วนจะเป็นสถานที่ใดยังไม่ระบุชัดเจน เบื้องต้น 3 จังหวัดดังกล่าว ก็อยู่ในข่ายศึกษาความเหมาะสม เช่นกัน


ที่มา : ไทยรัฐ พฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 2550 http://www.thairath.co.th
ภัยคุกคามใหม่บนคอมพิวเตอร์ แฮคโดยใช้จาวาสคริปต์
จาวาสคริปต์เป็นภาษาของโปรแกรมที่ใช้โต้ตอบกับบราวเซอร์อินเทอร์เน็ตใช้เพื่อเรียกการดำเนินงานที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้ ซึ่งมีการกำหนดโดยหน้าเว็บ จะเห็นได้ว่าบนเว็บ 2.0 ผู้สร้างเนื้อหาให้กับหน้าเว็บและผู้นำบราวเซอร์ไปใช้ได้เพิ่มเติมลูกเล่นมากขึ้น โดยใช้โค้ดจาวาสคริปต์ที่ทำให้เนื้อหามีรูปแบบเคลื่อนไหวใช้งานได้สะดวกมากขึ้น และยังสามารถโต้ตอบไปมาระหว่างบราวเซอร์และบริการอินเทอร์เน็ตได้ด้วย ทำให้ผู้ใช้มีความสามารถในการใช้งานเพิ่มมากขึ้น ตัวอย่างของสื่อประสิทธิภาพสูงรูปแบบนี้ก็คือ เด็กหญิงวัย 15 ปี ที่ชื่อว่า ลิซซี ปาล์มเมอร์ สามารถสร้างวิดีโอเกี่ยวกับสงครามอิรักในชื่อว่า “Remember Me” และนำไปใส่ไว้บนเว็บไซต์ YouTube ซึ่งมีจำนวนการเข้าเยี่ยมชมมากกว่า 7 ล้านครั้งภายในเดือนเดียว การแฮค โดยใช้จาวาสคริปต์เป็นการใช้จาวาสคริปต์ในทางที่ไม่ถูกต้องโดยตั้งเป้าหมายไปที่ไซต์แบบ Web 2.0 ด้วยการนำโค้ดร้ายในรูปจาวาสคริปต์ไปใส่ไว้ในหน้าเว็บใด ๆ ก็ตามที่สนับสนุนการทำงานของจาวาสคริปต์ ดังนั้นผู้ที่เข้าเยี่ยมชมหน้าเว็บดังกล่าวจึงติดเชื้อโค้ดร้ายนั้นโดยไม่รู้ตัว การใช้จาวาสคริปต์ในทางที่ผิดภายใต้ภาวะแวดล้อมแบบเปิดที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนี้ สามารถก่อให้เกิดภัยคุกคามได้อย่างครอบคลุม ตัวอย่างเช่น ผู้เขียนมัลแวร์สามารถใส่โค้ดจา วาสคริปต์ไว้ในหน้าเว็บที่สั่งให้บราวเซอร์ไปยัง URL ที่กำหนดไว้สำหรับโหลดโค้ดจาวาสคริปต์เพิ่มเติมลงในบราวเซอร์ได้ ดังนั้นผู้เขียนมัลแวร์จึงแทรกโค้ดร้ายที่พวกเขาต้องการลงในบราวเซอร์ของผู้ใช้งานได้ด้วยการใช้คำสั่งง่าย ๆ และดูไม่เป็นพิษเป็นภัย อีกทั้งยังดูไม่ผิดปกติใด ๆ ด้วย โค้ดร้ายนี้จะเริ่มการทำการสแกนบุ๊คมาร์ค และข้อมูลของผู้ใช้มาเก็บไว้ จากนั้นจึงส่งข้อมูลดังกล่าวกลับไปยังเซิร์ฟเวอร์ของอาชญากรไซเบอร์โดยที่ผู้ใช้ไม่รู้ตัว

ที่มา : เดลินิวส์ ศุกร์ที่ 13 ก.ค. 2550 http://www.dailynews.co.th
นักวิทย์รุ่นเยาว์เปลี่ยนลมร้อนเป็นกระแสไฟฟ้า
น.ส.ปณิสา จำปาศรี ชั้นมัธยมศึกษา 6 ร.ร.ดาราวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ กล่าวถึงสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่า "เทอร์โมอิเล็กทริก" ว่า เป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังความร้อนให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ส่วนพลังความร้อนดังกล่าวได้จากเครื่องจักรกลและเครื่องใช้ไฟฟ้า ในขณะที่เปิดใช้งานจะมีความร้อนส่วนหนึ่งถ่ายเทออกจากตัวเครื่อง และลอยสู่บรรยากาศโลกโดยเปล่าประโยชน์ ตัวอย่างที่ชัดเจน เครื่องปรับอากาศในขณะใช้งาน จะมีลมอุ่นออกจากคอมเพรสเซอร์ ลมอุ่นหรือพลังงานความร้อนนี้นำมาผลิตไฟฟ้าได้ตามหลักการเทอร์โมอิเล็กทริก ซึ่งเริ่มมีให้เห็นแล้วในต่างประเทศ เป็นการนำความร้อนจากหม้อน้ำรถยนต์ในขณะวิ่งบนถนนมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับใช้กับแบตเตอรี่และตู้เย็นในรถยนต์คันเดิม การค้นคว้าข้อมูลของนักวิจัยรุ่นเยาว์นี้ เริ่มจากศึกษาแนวทางการเปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า ที่ต่างประเทศใช้กันอยู่ จากนั้นนำมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริกให้มีลักษณะเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจตุรัสขนาดใกล้เคียงกับนามบัตร ซึ่งติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นเซรามิกบรรจุสารกึ่งตัวนำทำหน้าที่เหนี่ยวนำอิเล็กตรอนและท่อทองแดงส่งความร้อน เป็นต้น แม้ว่าพลังงานไฟฟ้าที่ได้จะมีประสิทธิภาพต่ำ เนื่องจากเทอร์โมอิเล็กทริกยังมีขีดจำกัดในการรับความร้อน หรือรับได้เพียง 130 องศาเซลเซียส แต่พลังงานไฟฟ้าที่ได้จากการทดลองครั้งนี้ ก็นำไปใช้กับการประจุไฟ หรือแบตเตอรี่ขนาด 3 โวลต์ ได้แล้ว และคาดว่าอีก 4-5 ปีข้างหน้าจะสามารถพัฒนาใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่อไป

ที่มา : คมชัดลึก ศุกร์ที่ 13 ก.ค. 2550 http://www.komchadluek.net/
เสกพ่อมดแฮร์รี่ขึ้นจอ 3 มิติ ซ้อนภาพลวงตาผู้ชมเหมือนได้ร่วมผจญภัย
การสร้างภาพยนตร์สามมิติสามารถทำได้หลายแบบ แบบแรกเป็นการสร้างภาพโดยใช้กล้องถ่ายภาพยนตร์สองตัวถ่ายทำทุกฉากตั้งแต่เริ่มต้น อีกแบบหนึ่งเป็นการสร้างภาพสามมิติขึ้นหลังจากภาพยนตร์ถ่ายทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว สำหรับไอแม็กซ์มีระบบเฉพาะที่เรียกว่า "ดีเอ็มอาร์" แปลงภาพจากฟิล์มภาพยนตร์ให้เป็นภาพดิจิทัลสองมิติก่อน จากนั้นจึงสร้างพื้นที่สามมิติขึ้นมาหลอกๆ แล้วจับภาพใส่เข้าไปในม้วนฟิล์ม 70 มม. สองม้วนแยกกัน ก่อนหน้านี้ ระบบดีเอ็มอาร์ถูกนำมาใช้เพื่อทำให้ภาพยนตร์สองมิติที่ถ่ายทำด้วยฟิล์ม 35 มม. ที่ดูตามโรงหนังทั่วไปกลายเป็นภาพยนตร์ที่ดูตื่นตาตื่นใจขึ้นเมื่อฉายลงบนจอภาพขนาดยักษ์สูงเท่าตึกเจ็ดชั้น เพิ่งจะเมื่อกลางปีที่แล้วนี่เองที่ไอแม็กซ์นำระบบดีเอ็มอาร์มาสร้างภาพสามมิติให้กับภาพยนตร์เรื่อง "ซูเปอร์แมน รีเทิร์น" ระบบคอมพิวเตอร์จะเพิ่มมิติที่สามให้ภาพทีละเฟรม ทำให้ตัวนักแสดงและวัตถุมีระยะใกล้ไกลเหมือนผู้ชมมองดูเหตุการณ์จริง ผลงานที่ทำกับภาพยนตร์เรื่องซูเปอร์แมนสามมิติประสบความสำเร็จด้วยดี จนไอแม็กซ์ และวอร์เนอร์ บราเธอร์ส พิคเจอร์ ตัดสินใจใช้เทคนิคภาพสามมิติกับภาพยนตร์แฮร์รี พอตเตอร์ด้วย ในรอบปฐมทัศน์ที่เปิดฉายในอัมสเตอร์ดัม ภาพสามมิติสมจริงถึงขนาดผู้ชมต้องก้มหัวหลบ หรือเอื้อมมือไปคว้า และหัวเราะชอบอกชอบใจ
ที่มา : คมชัดลึก ศุกร์ที่ 13 ก.ค. 2550 http://www.komchadluek.net/


ข่าววิจัย/พัฒนา
วิจัยเปลี่ยนเซลล์ผิวเป็นกระดูก ศิริราชชูหนทางใหม่รักษากระดูกพรุน
ศ.เกียรติคุณ น.พ.ณรงค์ บุญยะรัตเวช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เซลล์ต้นกำเนิด หรือสเต็มเซลล์รักษาโรคกระดูกพรุนในระดับห้องปฏิบัติการ พบความเป็นไปได้ในการรักษา โดยมีการเพิ่มจำนวนของสเต็มเซลล์ในระดับที่น่าพอใจ หลังจากฉีดสเต็มเซลล์ควบคู่กับให้วิตามินเค 2 หรือยารักษากระดูกพรุน โรคกระดูกพรุนเป็นอุบัติการณ์ที่พบมากในหญิงวัยหมดประจำเดือน โดยช่วงอายุ 49-55 ปีพบมากที่สุด ส่วนใหญ่ผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนจะมาพบแพทย์ ก็ต่อเมื่อมีอาการในระยะสุดท้าย ซึ่งผลการรักษาจะไม่หายเป็นปกติ กระดูกจะหักง่ายหรือพิการหลังงอไปตลอดชีวิต การรักษาโดยทั่วไปใช้วิธีผ่าตัด และให้ยาเพื่อหยุดการสลายตัวของเนื้อกระดูก แต่จากการตรวจวิเคราะห์เลือดผู้ป่วยยังพบเนื้อกระดูกละลายตัวปนอยู่ในเลือดในระดับเกินมาตรฐาน บ่งชี้ว่าการรักษาด้วยยาไม่ช่วยให้หายขาด แถมยังสิ้นเปลืองค่ารักษาอีกด้วย งานวิจัยสเต็มเซลล์รักษากระดูกพรุน เป็นความร่วมมือระหว่างศิริราชพยาบาล กับนักวิจัยโครงการสร้างเนื้อเยื่ออวัยวะ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการดังกล่าวมีศักยภาพในการเลี้ยงเซลล์ต้นกำเนิดให้เจริญเป็นเซลล์กระดูกที่ต้องการได้ โดยใช้สูตรน้ำยาเลี้ยงเซลล์ที่พัฒนาขึ้นเอง
ที่มา : คมชัดลึก อังคารที่ 10 ก.ค. 2550 http://www.komchadluek.net/
มจธ.คิดแสงบำบัดหลับสนิท อุปกรณ์ส่วนตัวสำหรับนักเดินทางแปลกถิ่น
นายอมรเทพ ศิริเลิศจรรยา ภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) กล่าวว่า ทีมงานสำรวจพฤติกรรมการนอนของนักเดินทาง 3 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยว พนักงานเครื่องบิน และนักร้อง พบสาเหตุสำคัญที่ทำให้นอนไม่หลับ ได้แก่ อุปกรณ์เครื่องนอนของที่พักต่างถิ่น เช่น หมอน เตียง มีความอ่อนนุ่มหรือแข็ง ต่างจากเครื่องนอนเดิมที่คุ้นเคย รวมทั้งปัญหาด้านจิตใจที่วิตกกังวล หรือระแวงกับสิ่งแวดล้อมภายนอก เช่น ผู้บุกรุก หรือความมืด และปัญหาแสงและเสียงรบกวน ข้อมูลการสำรวจยังพบว่า 90% ที่นอนไม่หลับเมื่อถึงที่พักปลายทาง มักแก้ปัญหาด้วยวิธีกินยานอนหลับ หรือดื่มแอลกอฮอล์ เป็นอันดับต้นๆ ทีมงานยังศึกษาปัจจัยที่ช่วยให้นอนหลับของคนอาชีพอื่นมาประกอบ เช่น คนขับรถสิบล้อที่มักหลับใน เนื่องจากได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านที่ค่อนข้างสม่ำเสมอ หรือเสียงเปิดกระดาษในห้องสมุดที่เป็นเสียงเดียวซ้ำๆ ส่งผลให้สมองสร้างคลื่นอัลฟาและเบต้า ส่งไปกระตุ้นร่างกายให้มีอาการเคลิ้ม พร้อมที่จะหลับได้ง่ายขึ้น ต่อมาได้ศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของแสงที่มีบทบาทต่อการนอนและการตื่น ให้มีความผ่อนคลายมากที่สุด และได้ขอคำแนะนำจากนักจิตวิทยา เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบอุปกรณ์ช่วยการนอนหลับสำหรับใช้ส่วนตัว "อุปกรณ์ดังกล่าวจะส่องแสงสว่างเป็นสีต่างๆ ช่วยปรับอารมณ์ ตามคำแนะนำจากนักจิตวิทยา ซึ่งระบุว่า แสงสีน้ำเงินช่วยให้ร่างกายหลับอย่างผ่อนคลาย และใช้แสงสีเหลืองสำหรับทำให้ตื่นในตอนเช้า จะช่วยให้ร่างกายเกิดสมดุลได้ดีกว่าแสงสีอื่น อีกทั้งออกแบบให้ผู้ใช้เลือกระบบปลุกได้ทั้งแบบเสียงหรือแสง รวมถึงตั้งเวลารองรับ 2 ประเทศ" อุปกรณ์ดังกล่าวยังอยู่ในขั้นตอนการออกแบบ และเป็นหนึ่งในผลงานที่ส่งเข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ในโครงการประมูลผลงานนวัตกรรมและการออกแบบ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง มจธ. สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กับสถาบันศึกษาที่ร่วมเป็นพันธมิตร

ที่มา : คมชัดลึก อังคารที่ 10 ก.ค. 2550 http://www.komchadluek.net/
จุฬาคว้ารองแชมป์โลกหุ่นยนต์เตะฟุตบอล
นายมานพ วงศ์สายสุวรรณ อาจารย์ผู้ควบคุมทีมPlasma Z กล่าวว่า นับเป็นความสำเร็จของนักศึกษาที่สามารถไต่ขึ้นมาขิงแชมป์โลกได้อย่างสมศักดิ์ศรี เนื่องจากการแข่งขันที่ผ่านมาไม่เคยมีทีมใดที่ต้องตัดสินด้วยการยิงลูกโทษเลย ดังนั้น สิ่งที่เราแพ้วันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่เคยเตรียมตัวในการยิงลูกโทษและไมรู้แม้กระทั่งกติกาการยิงลูกโทษเหมือนทีมแชมป์สหรัฐ แม้ว่าเราจะแพ้แต่ถือเป็นประสบการณ์ให้กับเด็กไทยเป็นอย่างดี ทีมจุฬาจะพัฒนาความสามารถของหุ่นยนต์เพื่อส่งลงแข่งขันที่ประเทศจีนในปีหน้าอีกครั้งอย่างแน่นอน นายกานต์ กาญจนาภาญ หัวหน้าทีม Plasma Z กล่าวว่า รุ้สึกดีใจที่หุ่นยนต์ของไทยสมารถแสดงศักยภาพให้ต่างชาติได้เห็น ซึ่งเป็นความพยายามของนักศึกษาในทีม ในเกมส์นี้คุ้มค่ามากเนื่องจากได้เล่นถึงนาทีสุดท้าย ในอนาคตจะพัฒนาโครงสร้างของหุ่นให้มีศักยภาพมากขึ้น

Adam S. Jacoff หัวหน้าคณะกรรมการตัดสิน กล่าวว่า รู้สึกชื่นชมความสามารถของเด็กไทยทั้ง 3 ทีมทีสามารถนำเอาทฤษฏีและเทคโนโลยีมาปรับใช้ได้อย่างดีเยี่ยม สามารถเก็บทุกรายละเอียดในการแข่งขันได้อย่างครบถ้วนเหนือผู้เข้าแข่งขันทีมอื่น ๆ และ สามารถพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีได้ดี และรู้สึกชื่นชมที่เด็กไทยได้มาแสดงความสามารถในเวทีโลกได้อย่างภาคภูมิ สำหรับทีมแชมป์ Independent ผมเห็นพัฒนาการมาตลอด และยากที่ทีมจากประเทศอื่นจะล้มแชมป์ได้ เพราะหุ่นมีความเคลื่อนไหวและปรับตัวได้ทุกสถานการณ์
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ อังคารที่ 10 ก.ค. 2550 http://www.bangkokbiznews.com
มจธ.ส่งเทคโนโลยีบำบัดโรงงานปาล์ม
ดร.ชินพงษ์ วังใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวว่า ได้รับการประสานจากโรงงานท่าชนะอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพให้ประสิทธิภาพดีขึ้น จากระบบบำบัดเดิมที่รับน้ำเสียได้เพียง 180 จากปริมาณน้ำเสียรวม 400 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หากป้อนน้ำเสียเข้าระบบมากกว่านั้น น้ำที่ผ่านออกมาจะไม่มีคุณภาพ อีกทั้งก๊าซชีวภาพที่ได้ก็มีปริมาณน้อย หลังจากศึกษาระบบบำบัดเดิมพบว่า จุลินทรีย์ที่ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย เมื่อถูกกวนเพื่อเติมออกซิเจนเข้าระบบ จุลินทรีย์ก็จะหายไปเรื่อยๆ ทำให้ประสิทธิภาพการบำบัดลดลง นักวิจัยจึงเลือกใช้เทคโนโลยีการตรึงฟิล์ม ซึ่งจุลินทรีย์จะยึดเกาะกับตาข่ายไนล่อน ทำให้รักษาจุลินทรีย์ไว้ในระบบได้นานทีสุด “เทคโนโลยีการตรึงฟิล์มไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมหาวิทยาลัยเคยนำไปใช้บำบัดน้ำเสียในโรงงานแป้งมันมาแล้ว 4 โรงงาน ก่อนที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในโรงงานปาล์มน้ำมัน พบว่าผลลัพธ์ที่ได้ไม่ต่างกัน แม้ว่าน้ำเสียของโรงงานทั้งสองจะมีลักษณะต่างกันก็ตาม"
น้ำเสียจากโรงงานปาล์มจะเข้มข้นกว่าแต่มีปริมาณน้อย ขณะที่น้ำเสียจากโรงงานแป้งมันจะค่อนข้างเจือจางแต่มีปริมาณมาก ทั้งนี้ น้ำเสียที่มีความเข้มข้นมากก็ให้ก๊าซชีวภาพมาก โดยน้ำเสียจากโรงงานปาล์มที่มีความเข้มข้นสูง สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ 30 ลูกบาศก์เมตรจากน้ำเสีย 1 ลูกบาศก์เมตร
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ พุธที่ 11 ก.ค. 2550 http://www.bangkokbiznews.com
สจล.คิดแว่นนาโนกันยูวี นักนิติวิทย์ใส่มองหาร่องรอยอาชญากรรม
นายอภิชาติ สังข์ทอง นักวิจัยจากสำนักวิจัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า ทีมงานประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนาโน เพื่อสร้างแว่นตาพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ ในการตรวจหาคราบเลือดหรือสารคัดหลั่งในสถานที่เกิดเหตุ "คดีข่มขืนหรือคดีฆาตกรรม เจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์จะตรวจหาหลักฐานที่เป็นสารคัดหลั่ง โดยฉายรังสียูวีลงในพื้นที่ที่น่าจะมีสารคัดหลั่ง ซึ่งในสารคัดหลั่งมีโปรตีนที่ทำปฏิกิริยาเรืองแสงกับแสงยูวี เจ้าหน้าที่ต้องใส่แว่นตาพิเศษ จึงจะสามารถเห็นการเรืองแสงนั้น แว่นตาดังกล่าวยังไม่มีผลิตในไทย ต้องสั่งนำเข้าเท่านั้น และราคาสูงถึงหลักหมื่นบาท" ในการพัฒนาแว่นพิเศษของไทย นักวิจัยใช้ระบบระเหยสารที่ใช้ในอุตสาหกรรมแว่นตาทั่วไป ควบคู่กับการเคลือบเลนส์แว่นตาโดยใช้ก๊าซออกซิเจนและไนโตรเจน ซึ่งถูกทำให้มีอนุภาคเล็กขนาดนาโนเมตร เพื่อให้ตอบสนองต่อความยาวคลื่นแสงที่ต่างกัน ส่งผลให้แว่นตาสามารถมองเห็นสารคัดหลั่งได้มากกว่า 1 ประเภท ขณะที่เทคนิคการเคลือบด้วยอนุภาคนาโนนั้น ใช้ได้กับเลนส์ทั้งที่เป็นกระจกและพลาสติก เลนส์แว่นตานาโนนี้ยังประยุกต์ใช้งานทางการแพทย์ ในกลุ่มที่ใช้รังสียูวีเป็นส่วนประกอบการรักษา เช่น โรคผิวหนัง โดยแว่นตาจะปกป้องดวงตาของแพทย์และคนไข้ให้ปลอดภัยจากรังสียูวี รวมทั้งการประยุกต์ใช้งานสำหรับช่างเชื่อม ซึ่งต้องเผชิญทั้งแสงยูวีและแสงที่มีความเข้มสูง หากใช้วิธีการเคลือบเลนส์นาโนกับหน้ากากช่างเชื่อม ก็จะช่วยให้มองเห็นแสงจ้าที่มีความเข้มสูง กลายเป็นแสงละมุนสบายตา ความคืบหน้าของโครงการวิจัยเลนส์แว่นตานาโนนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมลงนามความร่วมมือกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อนำแว่นตานาโนไปใช้สนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้ ต้นทุนการผลิตอยู่ในหลักไม่กี่ร้อยบาท หากผลิตจำนวนมาก ราคาเลนส์ดังกล่าวก็จะถูกลงอีก
ที่มา : คมชัดลึก พฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 2550 http://www.komchadluek.net/
กระเทียมปราบก๊าซผีทำโลกร้อน เอาผสมอาหารให้ วัวและแกะกิน
กระเทียมจะมีบทบาทเข้าช่วยแก้ปัญหาเรื่องโลกร้อนอย่างสำคัญ เมื่อนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเวลส์พบในการศึกษาว่า หากเอากระเทียมผสมลงในอาหารของวัวและแกะ ในอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่ง จะช่วยลดก๊าซซึ่งปศุสัตว์เหล่านั้นขับออกสู่อากาศ เพราะท้องขึ้นท้องเฟ้อ มีส่วนทำให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้น ผลการศึกษาในขั้นต้น พบว่ามันจะช่วยลดก๊าซดังกล่าวลงได้ถึง 50% และขณะนี้กำลังศึกษาดูว่า มันจะทำให้นมหรือเนื้อของมันพลอยมีกลิ่นกระเทียมติดไปด้วย หรือแม้แต่วัวหรือแกะเองหายใจออกมากลิ่นฟุ้งหรือไม่ ศาสตราจารย์เจมี นิวโบลด์ หัวหน้านักวิจัยกล่าวว่า “เมื่อเอาสาร ประกอบของกระเทียมผสมกับอาหาร จะช่วยให้พวกมันขับก๊าซมีเทนออกมาน้อยลงตั้งครึ่ง เนื่องจากกระเทียมจะไปโจมตีเชื้อโรคในลำไส้ซึ่งทำให้เกิดก๊าซมีเทนขึ้นโดยตรง” ผู้เชี่ยวชาญในปัญหาโลกร้อน ถือว่าก๊าซมีเทนเป็นตัวการร้ายยิ่งกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพราะมันมีความแรงกว่าถึง 23 เท่า ปกติแล้ววัวนมตัวหนึ่งๆ จะขับลมออกมาด้วยการเรอได้ถึงวันละ 500 ลิตร
ที่มา : ไทยรัฐ ศุกร์ที่ 13 ก.ค. 2550 http://www.thairath.co.th
มก.ศึกษาปลูกไม้โตเร็ว วัตถุดิบป้อนโรงไฟฟ้าชีวมวล
ดร.มะลิวัลย์ ธนะสมบัติ นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า สถาบันร่วมกับ บริษัท สหโคเจน จำกัด (มหาชน) ในเครือสหพัฒน์ ทำโครงการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ไม้โตเร็วเพื่อนำมาเป็นพลังงานทดแทนน้ำมันและก๊าซธรรมชาติในการผลิตกระแสไฟฟ้าป้อนโรงงานอุตสาหกรรมในเครือ และยังมีแผนจะจำหน่ายให้บริษัทเอกชนรายอื่น พันธุ์ไม้โตเร็วที่นำมาวิจัย เลือกพันธุ์ที่เหมาะสม ใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้า คือ ยูคาลิปตัส กระถินยักษ์ กระถินเทพา และกระถินลูกผสม หรือเรียกกระถินเทพณรงค์ อีกทั้งมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถเจริญเติบโตในเกือบทุกสภาพพื้นที่ รวมถึงพื้นดินที่แห้งแล้ง ให้ค่าความร้อนและมวลต่อปริมาตรสูงกว่าเหง้ามันที่มีความชื้นเท่ากัน ตลอดจนต้นทุนการขนส่งต่ำกว่าเหง้ามันสำปะหลัง เครือสหพัฒน์ลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวล ตั้งอยู่ที่สวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี โดยการดำเนินงานของบริษัท สหโคเจน โรงไฟฟ้าดังกล่าวนอกจากจะผลิตพลังงานไฟฟ้าแล้ว ยังผลิตไอน้ำ ซึ่งจะส่งจำหน่ายให้โรงงานในสวนอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ส่วนผลผลิตพลังงานไฟฟ้าจะส่งเข้าระบบจ่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้า ซึ่งมีอยู่เดิมแต่ไม่จำหน่ายให้ผู้ใช้รายย่อย เพื่อหลีกเลี่ยงการลงทุนซ้ำซ้อน โรงไฟฟ้านี้จะเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวล ซึ่งได้จากของเหลือทางการเกษตร ผสมกับไม้โตเร็วที่ปลูกขึ้นใช้เอง โดยจะเป็นตัวอย่างให้โรงไฟฟ้าชีวมวลอื่นๆ ที่ส่วนใหญ่ต้องหยุดดำเนินการ เพราะประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบ โดยเฉพาะตัวอย่างด้านความร่วมมือกับชุมชนในการสร้างวัตถุดิบไม้โตเร็วขึ้นมาใช้เอง
ที่มา : คมชัดลึก ศุกร์ที่ 13 ก.ค. 2550 http://www.komchadluek.net/
"ไอเสท" พัฒนาแผงโซลาร์เซลล์ลูกผสม
ดร.พอพนธ์ สิชฌนุกฤษฏ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (ISET) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สถาบันฯ ได้พัฒนาแผงโซลาร์เซลล์ต้นแบบที่มีท่อน้ำวนผลิตน้ำร้อนประหยัดพลังงานได้สำเร็จ และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเอกชนไทยไปแล้ว 6 ราย จนมีลูกค้าประกอบธุรกิจสปาในจีนและไต้หวันสั่งซื้อเทคโนโลยีเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้าและน้ำร้อนแล้วคิดเป็นมูลค่า 750 ล้านบาท
“กระบวนการที่พัฒนาขึ้นช่วยต้นทุนในการทำน้ำร้อนในแบบเดิม ด้วยการนำน้ำอังความร้อนใต้แผงโซลาร์เซลล์ประมาณ 3-5 นาที แล้วส่งไปเก็บในแท็งก์เก็บความร้อนก่อนนำไปใช้ได้โดยที่ไม่ต้องผ่านเครื่องต้มเหมือนสมัยก่อน” นอกจากนี้ทางสถาบันฯ ยังได้พัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดฟิล์มบางอะมอร์ฟัสซิลิคอนที่เหมาะแก่สภาพเขตร้อนชื้นสำเร็จแล้ว 100% โดยผลิตเป็นแผงต้นแบบจำนวน 600 แผงไปทดลองติดตั้งใช้ในสถานีอนามัย 16 แห่ง และระบบสูบน้ำอีก 1 แห่งเมื่อเดือนกรกฎาคม 2548 ที่ผ่านมา โครงการเหล่านี้ยังอยู่ในขั้นตอนการประเมินประสิทธิภาพของแผง อาทิเช่น พลังงานไฟฟ้าที่ได้ต่อแผงคิดเป็นวัตต์ อายุการใช้งานในสภาพแวดล้อมจริง ปัญหาที่ต้องแก้ไข ก่อนเดินหน้าสู่กระบวนการผลิตเพื่อนำไปติดตั้งบริเวณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สำหรับกำลังผลิตจำนวน 1 เมกะวัตต์ในอนาคต
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ศุกร์ที่ 13 ก.ค. 2550 http://www.bangkokbiznews.com


ข่าวทั่วไป
ประกวดสื่อ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ฝากประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อรณรงค์ใช้กระดาษจากไม้ปลูก เพื่อให้สังคมรับรู้ถึงที่มาของกระดาษในปัจจุบัน การประกวดแบ่งเป็นสื่อ 3 ประเภท ดังนี้ การประกวดออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การประกวดภายนตร์โฆษณา และการประกวดแบบสกรีนเสื้อยืด ชิงรางวัลรวมมูลค่า 367,000 บาท
www.doubleapaper.com เวบไซต์ของดั๊บเบิ้ล เอ ผู้ผลิตกระดาษรายใหญ่ในไทย ผู้ร่วมสนับสนุนโครงการประกวดฯ นำเสนอข้อมูลการประกวดอย่างละเอียด พร้อมด้วยเหตุผลความเป็นมาของโครงการ ส่วนผู้ที่ต้องการคลิกอ่านข้อมูลอย่างละเอียด รวมทั้งข้อมูลกิจกรรมพิเศษที่ทีมงานจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนการทำงานของผู้เข้าประกวด เช่น การเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตกระดาษที่ทันสมัยที่สุด โรงงานอยู่ที่ จ.ปราจีนบุรี เพื่อนำความรู้ที่ได้รับมาสร้างสรรค์ผลงาน จะต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกก่อน จึงจะดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
ที่มา : คมชัดลึก อังคารที่ 10 ก.ค. 2550 http://www.komchadluek.net/
สธ.ให้ความสำคัญยาจากสมุนไพรยกระดับผลิตได้GMP
นพ.มรกต กรเกษม รัฐมนตรีช่วย-ว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาสถานที่ผลิตยาจากสมุนไพรให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ GMP ว่า ในสถานการณ์ปัจจุบันประชากรทั่วโลกรวมทั้งชาวไทย หันมานิยมใช้สมุนไพรและยาจาก สมุนไพรในการดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น ซึ่งถือเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมยาจากสมุนไพรให้มีความก้าวหน้า เพื่อให้เป็นที่ยอมรับทั้งตลาด ในประเทศ และต่างประเทศ กอปรกับที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการส่งเสริมการใช้สมุนไพร เพื่อทดแทนยาแผนปัจจุบันและพัฒนาอุตสาหกรรมยาจากสมุนไพร เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความ สามารถใน การแข่งขันในตลาดต่างประเทศเพื่อการส่งออกและนำรายได้เข้าสู่ประเทศ จึงได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร อันได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิปัญญาไท สุขภาพวิถีไท และยุทธศาสตร์การ-พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพเอเชีย โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพยาสมุนไพรและส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐ และ จากผลการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา พบว่าผลิตภัณฑ์ยาจากสมุนไพรยังมีปัญหาการปนเปื้อน จุลินทรีย์ โลหะหนัก สารฆ่าแมลง ปริมาณสารสำคัญไม่เข้ามาตรฐาน อย.จึงได้จัดอบรม- เชิงปฏิบัติการพัฒนา ผู้ผลิตยาแผนโบราณตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร (GMP) ในเขต จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี และ กาญจนบุรี โดยผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 90 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณ สุขจังหวัด และผู้ประกอบการผลิตยาจากสมุนไพรในกลุ่มจังหวัดดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจากการ ประชุมในครั้งนี้ จะทำให้ผู้ผลิตเข้าใจถึงหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร ยอม รับในการพัฒนา เปลี่ยนแปลง ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเข้าสู่ระบบที่เป็นสากล รวมทั้งเกิดความร่วมมือกันและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน อีกทั้งเป็นเครือข่ายที่ดีในการผลิต ยาจากสมุนไพรด้วย
ที่มา : คมชัดลึก อังคารที่ 10 ก.ค. 2550 http://www.komchadluek.net/
ครม.เห็นชอบร่างกม.ห้ามใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
นายโชติชัย สุวรรณาพร ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมครม.วันนี้ว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบร่างพ.ร.บ.การจราจรทางบก ที่กำหนดห้ามผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารใดฯ ขณะที่รถเคลื่อนที่ โดยอนุญาตให้ใช้แฮนด์ฟรีแทน ที่ประชุมได้หารือถึงการขับขี่รถยนต์บางประเภทที่ควรผ่อนผันให้ใช้โทรศัพท์ได้ เช่น รถทหาร ตำรวจ และปอเต็กตึ้ง โดยจะให้อำนาจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ในการออกกฎยกเว้น ว่ารถยนต์ประเภทใดบ้างที่จะได้รับการยกเว้นให้สามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ต่อไป ร่างดังกล่าวจะส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและส่งให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)พิจารณาต่อไป สำหรับ ร่างพ.ร.บ.การจราจรทางบก ที่กำหนดห้ามผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารใดฯ ขณะที่รถเคลื่อนที่ เสนอโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) มีสาระสำคัญที่เป็นการเพิ่มบทบัญญัติที่กำหนดห้ามผู้ขับขี่ใช้โทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารอื่นใดในขณะที่รถเคลื่อนที่ โดยผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ พุธที่ 11 ก.ค. 2550 http://www.bangkokbiznews.com
สกศ.ปลื้มห้องสมุด กศน.ต้นแบบของแหล่งเรียนรู้
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและยกย่องแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้ดำเนินการคัดเลือกแหล่งการเรียนรู้ที่จัดกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อยกย่องเป็นต้นแบบให้แหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานั้น ปรากฏว่า แหล่งการเรียนรู้ของ กศน. ได้รับคัดเลือกให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ จำนวน 8 แห่ง ใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดอุบล ราชธานี และห้องสมุดประชาชนจังหวัดมุกดา หาร ภาคกลาง ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี ภาคตะวันออก ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอเมืองราชบุรี ภาคตะวันออก ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหารอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดชลบุรี ส่วนภาคใต้ ได้แก่ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราช และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
การยกย่องแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบของสกศ.ในครั้งนี้ จะเป็นแรงกระตุ้นให้ห้องสมุดอื่น ๆ ได้มาเรียนรู้เพื่อนำแบบอย่างไปพัฒนาห้องสมุดของตนเองให้มีศักยภาพดียิ่งขึ้น และนอกจากนี้ยังมีห้องสมุดประชาชนที่เป็นแบบอย่างทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ ซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในปี 2550 อีก 40 แห่ง ซึ่งคาดว่าจะปรับเปลี่ยนวิธีคิดในการให้บริการการส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งการปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สดใส ร่มรื่น สะดวกสบาย จัดหาเนื้อหาสาระที่เน้นการตอบสนองประชาชนในการนำประโยชน์ไปใช้ในวิถีชีวิต การแสดงถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การบริการที่เป็นกันเองและพร้อมที่จะให้บริการประชาชนอย่างเต็มใจตลอดเวลา
ที่มา : เดลินิวส์ พฤหัสบดีที่ 12 ก.ค. 2550 http://www.dailynews.co.th
บริการห้องสุขาทางโทรศัพท์มือถือ กดคีย์ตามหาที่ สะอาดและอยู่ใกล้ได้
นายปีเตอร์ โอลฟ์ เจ้าของต้นคิด เล่าว่าเขาเกิดความคิดขึ้นมาเมื่อต้องเผชิญปัญหาเข้ากับตนเอง กว่าจะหาห้องน้ำได้ก็เสียเวลาไปนานแถมยังได้ที่สกปรกจนใช้ไม่ลงอีกด้วย “ผมรู้ดีความต้องการข้อมูลในเรื่องนี้ เพราะหลายคนไม่ได้คิดเผื่อไว้ก่อน” เว็บบริการใหม่มีชื่อว่า “Mizee” ซึ่งสามารถเปิดเข้าได้ทางโทรทัศน์มือถือ หรือด้วยการส่งข้อความสั้น บริการหาห้องสุขาปัจจุบันยังมีอยู่แต่ตามเมืองใหญ่ๆในอเมริกา เช่น ซานฟรานซิสโก,นิวยอร์ก, ซีแอตเติล, วอชิงตัน ดี.ซี., บอสตันและชิคาโก เท่านั้น แต่เจ้าของกล่าวว่าจะขยายไปให้ทั่วทุกเมืองใหญ่ในปีหน้านี้ และยังจะไปเปิดบริการที่กรุงลอนดอน ปารีสและกรุงปักกิ่งด้วย.
ที่มา : ไทยรัฐ ศุกร์ที่ 13 ก.ค. 2550 http://www.thairath.co.th
ผุดพจนานุกรม3ภาษา สอนเด็ก-ขรก.-ดีเจจว.ใต้-เสร็จก.ย.
นายเวยูโซะ สามะอารี ประธานสภาวัฒนธรรมปัตตานี ในฐานะหัวหน้าโครงการจัดทำพจนานุกรม 3 ภาษา ไทย มลายู-ปาตานี และมาเลเซีย กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ภาคใต้ไม่นิยมพูดภาษาใต้ เพราะอายที่จะพูด ว่า ได้รวบรวมคำศัพท์ภาษาท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ มลายู-ปาตานี ไทย มาเลเซีย ได้ประมาณ 5,000 คำแล้ว เพื่อนำมาจัดทำเป็นพจนานุกรม 3 ภาษา นำไปแก้ปัญหาภาษาท้องถิ่นที่ผิดเพี้ยนของเด็กและเยาวชน ผู้จัดรายการวิทยุ และส่งเสริมให้ข้าราชการในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ใช้ศึกษา และเป็นคู่มือสอนในระบบ 2 ภาษา ตามโรงเรียนประถมตั้งแต่ชั้น ป.1-6 ที่สำคัญลดข้ออ้างผู้ก่อความไม่สงบว่าปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดจากการที่คนท้องถิ่นถูกครอบงำด้วยภาษากลาง คือ ภาษาไทย ได้อีกด้วย ทั้งนี้ พจนานุกรมนี้บรรจุคำศัพท์ได้ประมาณ 5,000 คำ แบ่งเป็น 23 หมวด เช่น หมวดสถานการณ์สถานภาพของชุมชน, ลักษณะภูมิประเทศ, แร่ธาตุ, ต้นไม้ ส่วนประกอบต้นไม้, สัตว์เลี้ยง สัตว์ป่า, อาหาร, เครื่องใช้, ของพื้นเมือง, วัฒนธรรมทางศาสนา และท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน จะมีคำศัพท์ภาษามลายูถิ่น แปลเป็นภาษาไทย และภาษามาเลเซีย นายจรูญ นราคร ผอ.สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา กล่าวว่า คนไทยที่อาศัยอยู่ในรัฐต่างๆ คือ รัฐเกดะห์ รัฐเปรัค รัฐปะลิส และรัฐตรังกานูของมาเลเซีย ร่วมหมื่นคน ต้องการเรียนภาษาไทยมาก ซึ่งที่ผ่านมาปี 2545 มูลนิธิพระวิเชียรโมลีได้จัดตั้งศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 41 แห่ง ในวัดของรัฐต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ชาวไทยเชื้อสายมาเลเซียได้เรียนรู้ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ปัจจุบันมีนักเรียน 1,801 คน มีครูพระและฆราวาสที่ผ่านการอบรมการสอนกว่า 130 รูป/คน ซึ่งมูลนิธิได้จัดทำหลักสูตรสอนภาษาไทย ศาสนา และศิลปวัฒนธรรมไทยตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงเสร็จแล้ว แต่ขาดงบจัดพิมพ์ อยากให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามาสนับสนุน
ที่มา : คมชัดลึก ศุกร์ที่ 13 ก.ค. 2550 http://www.komchadluek.net/ 

About Us | Staff | Vision | Policy | Holiday | Statistic |

The Library of King Mongkut's University of Technology Thonburi
Tel. 0-2470-8211, Fax 0-2470-8212, info@lib.kmutt.ac.th