a K L I N : KMUTT Library Network
   
  Directories :
ค้นหาจาก Web OPAC
ประเภท
คำค้น
 
HIGHLIGHT SERVICES
Classroom On Demand
Science&Tech for Kids
Scientific Game
R&D Journal
3Kings
New Book
Sufficiency Economy
Customized Service
Book Order Request
Suggestion

What's happen @KMUTT Library?

Join us
   

Ask Librarian ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.


แหล่งข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำนักหอสมุด รวบรวมจากหนังสือ บทความ และแหล่งข้อมูล
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนนิทรรศการ ชั้น 4 สำนักหอสมุด


กฤตภาค/จุลสาร/บทความ
เลขหมู่
ชื่อเรื่อง
กฤตภาค 00769 "ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 กับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง," สยามรัฐ. วันที่ 3 มกราคม 2544 หน้า 12.
กฤตภาค 01213 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย. "บทบาทของข้าราชการฝ่ายปกครองในการสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง," สยามรัฐ. วันที่ 19 -21 มิถุนายน 2543 หน้า 5.
กฤตภาค 01214 วัชระ วีระวงศ์ . "อยู่อย่างพอเพียงตามรอยพระยุคคลบาท," สยามรัฐ. วันที่ 7 มิถุนายน 2542 หน้า 5.
กฤตภาค 02596 นภาพร พานิชชาติ. "เศรษฐกิจพอเพียง...ธ นำไทยพ้นภัย หนทางสู่ความร่ำรวยแบบพอเพียง," เดลินิวส์. วันที่ 3 ธันวาคม 2544 หน้า 7.
กฤตภาค 03110 อมรวิชช์ นาครทรรพ. "การศึกษาพอเพียง ข้อวิพากษ์และเสนอแนะต่อหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน," มติชน. วันที่ 16 มกราคม 2545 หน้า 6.
กฤตภาค 03290 "การศึกษาพอเพียง ข้อวิพากษ์และเสนอแนะต่อหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน," มติชน วันที่ 5 มกราคม 2545 หน้า 24.
กฤตภาค 04508 "ครอบครังพึ่งตนเองทางรอดยุค2002," กรุงเทพธุรกิจ. วันที่ 20 พฤษภาคม 2545 หน้า 23.
กฤตภาค 04920 ทวีศักดิ์ สุขธงไชยกุล. "ดอกไม้งามเมืองเหนือที่สันทรายอีกตัวอย่างหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำรัส," สยามรัฐ. วันที่ 8 มกราคม 2544 หน้า 12.
กฤตภาค 05731 "เศรษฐกิจพอเพียงบนแผ่นดินกัมปูเจีย (1)," มติชน. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2545 หน้า 5.
กฤตภาค 05777 จีระ หงส์ลดารมย์ และฝ่ายวิจัย. "เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่," เส้นทางเศรษฐกิจ. วันที่ 23-29 ธันวาคม 2545 หน้า 3.
กฤตภาค 06063 "SMI กับเศรษฐกิจพอเพียง (1)," ฐานเศรษฐกิจ. วันที่ 7-10 สิงหาคม 2545 หน้า 31.
กฤตภาค 06193 "ไอทีแบบพอเพียง," มติชน. วันที่ 15 มิถุนายน 2544 หน้า 11.
กฤตภาค 07003 "SMI กับเศรษฐกิจพอเพียง (2)," ฐานเศรษฐกิจ. วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2545 หน้า 9.
กฤตภาค 07230 "ความรู้สู้วิกฤติ," ไทยรัฐ. วันที่ 15 เมษายน 2541 หน้า 7.
กฤตภาค 11570 "พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตพอเพียง," ไทยรัฐ. วันที่ 5 ธันวาคม 2546 หน้า 24.
กฤตภาค 11839 จีร์ ศรชัย. "ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ," เดลินิวส์. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 หน้า 12.
กฤตภาค 12164 กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ. "กองทัพเรือ สนองแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง จัดทำโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา," สยามรัฐ. วันที่ 6 มกราคม 2547. หน้า 12.
กฤตภาค 12971 "บริษัท สุวรรณชาด จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์)ต้นแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง," สยามรัฐ. วันที่ 25กันยายน 2546 หน้า 12.
กฤตภาค 14964 "เศรษฐศาสตร์มัชฌิมา เศรษฐศาสตร์พอเพียง," โพสต์ทูเดย์. วันที่ 25 มกราคม 2547 หน้า B7 Number.
กฤตภาค 16275 สุรัตน์ อัตตะ. "ท่อง 'ศูนย์เรียนรู้' ค่ายสุรนารีดูวิถีชีวิตพอเพียงคนอีสาน," คม ชัด ลึก. วันที่ 26 กันยายน 2547 หน้า 8.
กฤตภาค 16651 สุเมธ ตันติเวชกุล. "การดำรงตนตามรอยเบื้องพระยุคลบาท," โพสต์ทูเดย์. 5 ธันวาคม 2547 หน้า A3.
กฤตภาค 20485 "อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ณ ชุมชนอัมพวา สู่เศรษฐกิจพอเพียง," สยามรัฐ. วันที่ 17 กรกฎาคม 2547 หน้า 12.
กฤตภาค 21402 "ยูเอ็น ราชสดุดี แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง," มติชน. วันที่ 26 พฤษภาคม 2549.
กฤตภาค 21755 "ชวนคนกรุงร้อยดวงใจ ถวายพ่อหลวง ตั้งมั่นใช้ชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริ," เดลินิวส์.วันที่ 5 ธันวาคม 2548 หน้า 32.
กฤตภาค 21758 ภูพาน ภูมิพงศ์ ฉู้วงศ์. "'ในหลวง' ทรงย้ำยึด 'เศรษฐกิจพอเพียง' ช่วยนำพาบ้านเมืองให้อยู่รอด," เดลินิวส์. วันที่ 7 ธันวาคม 2548 หน้า 2.
กฤตภาค 21803 "ทรงสนับสนุนเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาสนองพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง," เดลินิวส์. วันที่ 12 ธันวาคม 2548 หน้า 25.
กฤตภาค 22624 "เชิดชูกษัตริย์นักพัฒนายูเอ็นแนะนานาชาติยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง," สยามรัฐ. วันที่ 27 พฤษภาคม 2549 หน้า 1.
กฤตภาค 23360 "ญี่ปุ่นจัดสวน รู้ความพอสะท้อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง," เดลินิวส์. วันที่ 14 ตุลาคม 2549 หน้า 12.
กฤตภาค 23701 เกษม วัฒนชัย. "รู้จริงเศรษฐกิจพอเพียง," ไทยรัฐ. วันที่ 21 สิงหาคม 2549.
กฤตภาค 23702 สุเมธ ตันติเวชกุล. "เตือนคนไทยเลิกบริโภคนิยม," เดลินิวส์. ฉบับวันที่ 7 พฤศจิกายน 2549.
กฤตภาค 23901 "ฝรั่งถวิลหาเศรษฐกิจพอเพียง," ไทยโพสต์ เอ็กซ์-ไซท์์. ฉบับวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2549.
จุลสาร 001900 พอเพียง / เกษม วัฒนชัย
จุลสาร 001916 การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง : บทสรุปผู้บริหาร / คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง...
จุลสาร 002259 เศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2550 / สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
08000318 เศรษฐกิจพอเพียงกับทิศทางการพัฒนาประเทศไทย
08000352 พระราชดำรัสยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจของชาติ
08002543 ทฤษฎีใหม่ มิติที่ยิ่งใหญ่ทางความคิด
08002613 การเกษตรแบบพอเพียง
08007191 ผลแห่งการพัฒนา : เศรษฐกิจชุมชนมุมมองจากองค์กรธุรกิจชุมชน 
08007784 แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง = Self-Sufficient Economy
08009087 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : เข็มมุ่งสู่การปฏิรูปการเรียนรู้
08010054 เศรษฐกิจพอเพียง : เกษตรเลี้ยงชีพ = Self-Sufficiency Economy
08011688 เศรษฐกิจพอเพียง : พระอัจฉริยภาพทางมนุษยนิเวศวิทยาแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
08012282 ทฤษฎีใหม่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับทฤษฎีประชาธิปไตยใหม่สำหรับโลกในสหัสวรรษที่ 3
08014607 เศรษฐกิจพอเพียง : ยุทธศาสตร์สู่ฐานเศรษฐกิจสามัญชน
08016138 เศรษฐกิจพอเพียงในระดับชุมชนกับการพัฒนาประเทศไทย
08016359 แนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่กับบทบาทของโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
08017143 เศรษฐกิจพอเพียง แก้ปัญหายากจนในทุกส่วนของสังคม
08017586 การบริหารจัดการเทคโนโลยีกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
08018205 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบดีเด่น
08018211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
08018725 แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในชนบท
08018883 การพัฒนางานเกษตรของประเทศ ในลักษณะของเศรษฐกิจพอเพียง
08019051 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง...การปรับใช้กับตัวเองและการพัฒนาเศรษฐกิจ
08019505 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 พัฒนาคนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
08019604 การวิจัยเพื่อส่งเสริมและ สนันสนุนกิจกรรมตามแนวพระราชดำริ "เศรษฐกิจพอเพียง"
ของคณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
08019605 อุตสาหกรรมไทยภายใต้แนวคิด...เศรษฐกิจพอเพียง
08019606 คุณเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงดีแล้วหรือยัง
08019629 เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ : การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อผู้ส่งออก
08019737 นโยบายด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของรัฐบาลใหม่
08019739 เศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารธุรกิจ
08019740 พอเพียงอย่างยั่งยืน ทางออกสังคมยุคโลกาภิวัตน์
08019760 ทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน
08019778 ธุรกิจไทยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงรับความเปลี่ยนแปลงยุคโลกาภิวัฒน์
08019822 การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบพอเพียง
08019901 เศรษฐกิจพอเพียง
08019894 เศรษฐกิจพอเพียงแบบเกษตรผสมผสานครูผอง ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 5
08019897 เศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินชีวิต
08019984 ทฤษฎีใหม่ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงกับการปรับตัวของชาวบ้านในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
08020091 ว่าด้วยเรื่องของความพอเพียงกับโลกแห่งเศรษฐกิจพอเพียง
08020092 การบริหารเศรษฐกิจภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
08020130 Productivity กับเศรษฐกิจพอเพียง
08020153 ทิศทางเศรษฐกิจไทยภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
08020154 แผนแม่บทโลจิสติกส์กับการพัฒนายุค 'เศรษฐกิจพอเพียง'
08020312 เศรษฐกิจพอเพียง บนกระแสโลกาภิวัฒน์
08020354 เศรษฐกิจพอเพียง
08020541 เศรษฐกิจพอเพียง
08020542 ทำไมต้องเศรษฐกิจพอเพียง
08020543 เศรษฐกิจพอเพียง : ภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับสังคมไทย
08020544 ธุรกิจชุมชนกับเศรษฐกิจพอเพียง
08020545 ศูนย์การเรียนรู้ธรรมชาติ สนองแนวพระราชดำริ 'เศรษฐกิจพอเพียง' โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
08020547 เศรษฐกิจโลก เศรษฐกิจพอเพียง
08020575 เศรษฐกิจพอเพียงทางรอดของเศรษฐกิจและสังคมไทย
08020605 เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาแห่งการดำรงอยู่ของคนทุกระดับ
08020640 จริยธรรมสิ่งแวดล้อมกับการอยู่อย่างพอเพียง
08020730 เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
08020982 ดับทุกข์คดีล้นศาลด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
08020983 ความเป็นอิสระของผู้พิพากษากับเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ...องค์ผู้ดลธรรม
08021056 เศรษฐกิจพอเพียงกับกระแสโลกาภิวัฒน์
08021289 ปัญหาหนี้สินของข้าราชการครูกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
08021612 การสร้างเสริมคุณค่าให้ชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มันทนา อินไชย. "การพัฒนาเศรษฐกิจไทย : จากกลยุทธ์การพัมนาแบบไม่สมดุลสู่เศรษฐกิจพอเพียง," วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 : มกราคม 2550 : หน้า 4-19.
"ขาดทุนคือกำไร ยิ่งทำยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งมี แนวพระราชดำริ พลิกชีวิตใหม่ ชุมพร คาบาน่า," Engineering Today. ปีที่ 5 ฉบับที่ 52 : เมษายน 2550 : หน้า 68-70.
ชุมพล พูลศิริ. "การประเมินเชิงศึกษาฟาร์มตัวอย่างเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา : นายสมชาย นิลอนันต์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี," วารสารเศรษฐกิจการเกษตร . ปีที่ 53 ฉบับที่ 605 : เมษายน 2550 : หน้า 2550.
"นานาทัศนะ : เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงไทยทำได้ รวยได้," วารสารทางวิชาการราชภัฏกรุงเก่า. ปีที่ 14 ฉบับที่ 23 : 2550 : หน้า 46-47.
เพลินตา โมสกุล. "เศรษฐกิจพอเพียงที่เพียงพอ," วารสารทางวิชาการราชภัฏกรุงเก่า. ปีที่ 14 ฉบับที่ 23 : 2550 : หน้า 88.
สุเมธ ตันติเวชกุล . "เศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , " วารสารเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 : เมษายน 2550 : 1-3.
สุรเดช ไสยกิจ. "การอยู่อย่างพอเพียงท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ , " วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 : เมกราคม-มิถุนายน 2550 : 15-18.
นวลละออ สุภาผล. "ผลของการใช้สารชักจูงในการยอมรับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง," วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ปีที่ 4 : มกราคม-มิถุนายน 2550 : 66-88.
อำนวย คำตื้อ. "การพัฒนาชนบทเชิงบูรณาการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง," วารสารศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1-2 : มกราคม-มิถุนายน 2550 : 38-41.
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. "การบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน," รัฐสภาสาร. ปีที่ 15 ฉบับที่ 4 : เมษายน : 21-60.
ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์. "การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง," วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . ปีที่ 14 ฉบับที่ 22 : กันยายน-ธันวาคม 2549 : 131-140.
สายสุรางค์ โชติพานิช. "น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง," วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 : เมษายน-มิถุนายน 2550 : หน้า 5-10.
อลิสรา คูประสิทธ์. "งานวิจัยไอที ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง," วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 : เมษายน-มิถุนายน 2550 : หน้า 17-22.
พิชัย นิรมานสกุล. "การสร้างแบรนด์องค์การตามแรวคิดเศรษฐกิจพอเพียง," วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. ปีที่ 3 ฉบับที่ 27 : กันยายน-ธันวาคม : หน้า 273-249.
สนิท อักษรแก้ว. "ป่าชายเลน...ขุมทรัพย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนชายฝั่งทะเล," วารสารการจัดการป่าไม้. ปีที่1 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายน 2550 : หน้า 1-13.
ดุจเดือน พันธุมนาวิน. "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ," วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. ปีที่ 47 ฉบับที่ 1/2549 : หน้า 1-20.
ณัฏฐพงศ์ ทองภักดี. "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ความเป็นมาและความหมาย," วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. ปีที่ 47 ฉบับที่ 1/2550 : หน้า 1-26.
ดุจเดือน พันธุมนาวิน. "หลักเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคล : ทฤษฎีและผลการวิจัยเพื่อสร้างดัชนีในแนวพฤติกรรมศาสตร์," วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. ปีที่ 47 ฉบับที่ 1/2550 : หน้า 27-80.
ธวัชชัย ศุภดิษฐ์. "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการจัดการทรัพยากรดิน," วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. ปีที่ 47 ฉบับที่ 1/2550 : หน้า 81-118.
วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล. "การประกันสังคมเกษตรกรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง," วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. ปีที่ 47 ฉบับที่ 1/2550 : หน้า 119-158.
ประสพโชค มั่งสวัสดิ์. "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารเศรษฐกิจ," วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. ปีที่ 47 ฉบับที่ 1/2550 : หน้า 159-180.
นิรุต ถึงนาค. "การวิจัยและพัฒนากรณีศึกษาเกษตรกรที่ดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมหาสารคาม," วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. ปีที่ 47 ฉบับที่ 1/2550 : หน้า 181-194.
เพ็ญศรี เปลี่ยนขำ. "วิถีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง," วารสารวิชาการราชภัฎตะวันตก. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 : กรกฎาคม-ธันวาคม 2550. หน้า 27-37.
อุกฤษ กาลายี. "ปราชญ์ชาวบ้าน...คนต้นแบบเกษตรพอเพียง," รากแก้ว. ฉบับที่ 3 : มีนาคม 2551 : 51-54.
ดุจเดือน พันธุมนาวิน. "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ," วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. ปีที่ 46 ฉบับที่ 1/2549 : 1-20.
ทินกร ตัณฑากาศ. "การพัฒนาการต่อเรือของกองทัพเรือภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง," วารสารกรมอู่ทหารเรือ. ประจำปี 2551 ฉบับที่ 1 : 27-61.
นิดา มีสุข. "การสร้างตนของมะกะโทกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง," วารสารปาริชาต. ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 : ตุลาคม 2549 : 67-87.
"เศรษฐกิจพอเพียงกับฐานวิจัยและพัฒนาเครื่องฝึกจำลอง NWS 980 เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550," วารสารกองทัพไทย. ปีที่ 46 ฉบับพิเศษ ธันวาคม 2550-มีนาคม 2551 : 51-55.
"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : การตีความเชิงวิพากษ์ว่าด้วยมิติทางวัฒนธรรมจากมุมมองหลังสมัยใหม่," วารสารพัฒนบริหารศาสตร์. ปีที่ 47 ฉบับที่ 3/2550 : 1-44.
"ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาบ้านตำแย ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี," วารสารพิชญทรรศน์ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มิถุนายน 2551 : 63-78.
เฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ. "เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ," วารสารนนทรี. เมษายน-มิถุนายน, 2551 : 46-50.
พิทักษ์พงศ์ ปันต๊ะ. "เศรษฐกิจพอเพียงสู่ระบบสุขภาพพอเพียง," ภูกามยาวนิวส์.. ปีที่ 5 ฉบับที่ 39 พฤษภาคม 2551 : หน้า 9.
ปิยกนิฏฐ์ โชติวนิช. "ตามรอยพ่อ...เพียงพอ พอดี มีสุข : หลักเศรษฐศาสตร์ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข," วารสารวิทยาการจัดการ.. ปีที่ 5 ฉบับที่ 7 : มกราคม-มิถุนายน 2551 : หน้า 10-19.
โสภนา ศรีจำปา. "อินเดียกับเศรษฐกิจพอเพียง," จดหมายข่าวสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท. ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม-ธันวาคม 2550 : หน้า 2-3.
โสภนา ศรีจำปา. "แนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับแนวคิดการพึ่งพาตนเองของมหาตมา คานธี," จดหมายข่าวสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท. ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มีนาคม 2551 : หน้า 8-9
สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์. "การวิเคราะห์การก่อเกิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง," วารสารวิชาการราชภัฎตะวันตก. ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 : กรกฎาคม-ธันวาคม 2551 : หน้า 52-73.
หนังสือ
BF636.A2 ย-ย 2550 24 ทักษะสู่การบริหารอย่างพอเพียง
BJ1588 น-ป 2550 เปิดโลกความสุข GNH
DS570.5 ส-ข 2549 "เศรษฐกิจพอเพียง," ใน ข้าแผ่นดินสอนลูก
DS586 ก-ท 2549 "เศรษฐกิจพอเพียง ชี้ทางสายกลาง เพิ่มความสุข," ใน ทรงสร้างงาน ส่งเสริมอาชีพตลอด 60 ปี แห่งการครองราชย์ : ทุกก้าวย่างพระบาท เพื่อสุขประชาราษฎร์ไทย
DS586 ค 2549 King Bhumibol พระมหากษัตริย์ยอดพัฒนา
DS586 ณ-ช 2549 ชีวิตของพ่อ
DS586 ต 2544 ตามรอยพระยุคลบาทสู่เศรษฐกิจพอเพียง : มิติใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
DS586 ธ-ร 2549 รักในหลวงต้องทำ...เพื่อในหลวง
DS586 ป-พ 2549 พระเจ้าอยู่หัวกับรหัสพัฒนาใหม่
DS586 พ-น 2549 ในหลวงฯ กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่
DS586 ม-ร 2549 ราชสดุดี 60 ปี ทรงครองราชย์ : ปาฐกถาพิเศษ "เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชครบ 60 ปี"
DS586 ว-ม 2549 เมื่อฟ้าโอบและดินอุ่น ขอตามรอยพระบาทพ่อที่พอเพียง
DS586 ส-ต 2546 "เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ," ใน ใต้เบื้องพระยุคลบาท
DS586 ส-พ 2549 "เศรษฐกิจพอเพียง,"พระบารมีปกเกล้าฯ
DS586 ส-พ 2549 พระมหากษัตริย์นักพัฒนาการศึกษาเพื่อชีวิตราษฎร
DS586 ส-ห 2549 60 ปี ครองราชย์ประโยชน์สุข ประชาราษฎร์
DS586 ส-ห 2549 หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท
GB795.T7 พ 2550 "ผักพื้นบ้านสู่ความหลากหลายทางชีวภาพและเศรษฐกิจพอเพียง," ใน พลิกฟื้นท่าจีน-แม่กลองสู่สังคมภูมิปัญญา
H62 จ-ป 2550 นพนันท์ ตาปนนท์ และคณะ. "การศึกษาการพัฒนาโดยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมทางกายภาพของจังหวัดน่าน,"ประมวลเรื่องการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยโครงการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ
H62.A5 น 2550 นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว
HB3644.55.A3 ณ-ป ณรงค์ อิ่มเย็น. "เศรษฐกิจพอเพียง : เสริมสร้างราชการและประเทศไทยใสสะอาด,"ประชาชนของพระเจ้าอยู่หัว
HD30.2 บ 2550 "เกษตรพอเพียง ความยั่งยืนในอนาคต," ในปลอดพิษ...ปลอดภัย บทเรียนชุมชนคนลุ่มน้ำท่าจีน-แม่กลอง
HC445 ช-ห 2549 หลากหลาย พอเพียง ยั่งยืน
HC445 ป-ศ 2542 เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม : แนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจสังคม / ประเวศ วะสี
HC445 ป-ศ 2544 เศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม : แนวทางพลิกฟื้นเศรษฐกิจสังคม / ประเวศ วะสี
HC445 ม-ศ 2549 เศรษฐกิจพอเพียง / คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
HC445.Z7S23 ก การประชุมนิเทศก์และติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ...
HC445.Z7S23 ก-ค 2549 คู่มือปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนเพื่อยกระดับรายได้ครัวเรือน / สำนักส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมพัฒนาชุมชน
HC445.Z7S23 ก-ต 2549 ตามรอยเท้าพ่อ พอเพียง...เพื่อเพียงพอ
HC445.Z7S23 ก-ป 2550 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
HC445.Z7S23 ก-ผ 2550 แผนพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พุทธศักราช 2550
HC445.Z7S23 ก-ม 2544 มิติทางวัฒนธรรมในยุคเศรษฐกิจพอเพียง : รายงานการสัมมนา / ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
HC445.Z7S23 ก-ศ 2550 เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย...จากปรัชญาสู่การปฏิบัติ
HC445.Z7S23 ค-ร 2543 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม พ.ศ. 2542-2543 
HC445.Z7S23 จ 2549 จากภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่..ปฏิบัติการพึ่งตนเอง
HC445.Z7S23 ท-ก 2548 การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการเส้นทางสายฝ้าย 
HC445.Z7S23 ท-ศ 2550 เศรษฐกิจพอเพียง : ความพอเพียงมวลรวมในประเทศ 
HC445.Z7S23 พ-ว 2549 วิเคราะห์แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของพระพุทธศาสนา
HC445.Z7S23 ม-ด 2549 เดินตามรอยเท้าพ่อ...เศรษฐกิจพอเพียง
HC445.Z7S23 ม-ธ 2549 ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
HC445.Z7S23 ม-ร 2543 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมจังหวัด พ.ศ. 2542 / โดย มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา 
HC445.Z7S23 ม-ร 2544 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมจังหวัด พ.ศ. 2542 / โดย มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย
HC445.Z7S23 ม-ร 2544 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง และประชาสังคม / โดยฝ่ายบริการฯ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
HC445.Z7S23 ม-ร 2544 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง และประชาสังคม / โดย มูลนิธิฮักเมืองน่าน
HC445.Z7S23 ม-ร 2544 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาศักยภาพ ศูนย์ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง และประชาสังคม / โดย มูลนิธิพัฒนาชุมชน จ.ขอนแก่น
HC445.Z7S23 ม-ร 2544 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมจังหวัด / โดย มูลนิธิพัฒนาศักยภาพชุมชน
HC445.Z7S23 ม-ร 2545 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมจังหวัด พ.ศ. 2542 / โดย มูลนิธิพัฒนาไท
HC445.Z7S23 ศ 2549 เศรษฐกิจพอเพียง : ร่วมเรียนรู้ สานข่าย ขยายผล
HC445.Z7S23 ส 2549 สวนบ้านนา หลังคาแดง [videorecording] / ประพจน์ ภู่ทองคำ, ดำเนินรายการ
HC445.Z7S23 ส-ค 2547 เด็กชายเล / ชลลดา ปะการัง
HC445.Z7S23 ส-จ 7 ขั้นตอนของการประพฤติปฎิบัติสู่เศรษฐกิจพอเพียง
HC445.Z7S23 ส-ต 2549 โต้คลื่นลูกที่ 4 เมื่อความพอเพียงคือคำตอบ
HC445.Z7S23 ส-ต 2547 ตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงที่ข้าพเจ้ารู้จัก / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
HC445.Z7S23 ส-น 2550 แนวทางปฏิบัติ 7 ขั้นสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
HC445.Z7S23 ส-น 2547 นานาคำถามเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
HC445.Z7S23 ส-ร 2543 รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและประชาสังคม พ.ศ. 2542-2543 / โดย สถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
HC445.Z7S23 ส-ศ 2549 เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนายั่งยืน
HC445.Z7S23 ส-ศ 2549 เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
HC445.Z7S23 ส-ศ 2544 เศรษฐกิจพอเพียง : พื้นฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน / สรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม
HC445.Z7S23 ส-ส 2550 สรุปผลการประชุมทางวิชาการ
HC445.Z7S23 ส-ส 2550 สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย 2550
HC445.Z7S23 ส-ส 2549 สังเคราะห์องค์ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง / โดย อภิชัย พันธเสน ; คณะผู้วิจัย ปรีชา เปี่ยมพงศ์สานต์, ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน, สุวัจฉรา เปี่ยมญาติ
HC445.Z7S23 ส-อ 2550 อยู่ได้ภายใต้วิกฤตถ้าใช้ชีวิตแบบพอเพียง
HC445.Z7S23 อ-ป 2549 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพระเจ้าอยู่หัว
HC497.S5 ส-ร 2549 "ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน," ใน รายงานประจำปี 2548 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
HC497.T7 ก-ง 2548 งอกงามด้วยโอกาส : บันทึกถึงการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
HC497.T7 ก-ศ 2541 เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง : แนวความคิดและยุทธศาสตร์ / กระทรวงมหาดไทย
HC497.T7 ก-ห 2549 114 ปี ก้าวย่างสร้างสุขด้วยเศรษฐกิจพอเพียง, 1 เมษายน 2549 [videorecording] / กองเกษตรสารนิเทศ สำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
HC497.T7 ค 2542 ดร.ภูษณ ปรีย์มาโนช : นักคิดร่วมสมัยอีกทางเลือกของสังคมไทย
HC497.T7 จ-ศ 2546 เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคเหนือตอนล่าง / จิราภรณ์ สถาปนะวรรธนะ
HC497.T7 ฉ-น 2544 แนวคิดเศรษฐกิจชุมชน : ข้อเสนอทางทฤษฎีในบริบทต่างสังคม / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
HC497.T7 ช-ศ 2546 เศรษฐกิจและสวัสดิการชุมชน : การบริหารที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน / ชัยวัชน์ หน่อรัตน์
HC497.T7 ส-ศ 2546 เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงกับการวิเคราะห์ความหมายของนักเศรษฐศาสตร์ / คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
HC497.T7 ส-ศ 2546 เศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านอีสานใต้ :  ความอยู่รอดของชุมชนท่ามกลางความเปลี่ยนแปลง / คณะผู้วิจัย: สมคิด พรมจุ้ย ... [และคนอื่นๆ]
HC497.T7 อ-ก 2546 การประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม / อภิชัย พันธเสน ; สรวิชญ์ เปรมชื่น และพิเชษฐ์ เกียรติเดชปัญญา
HD2341 ส-ก การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
HD2341 อ-จ 2546 จะประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างไร
HF5411 ก-ค 2549 ปรัชญาเศรษฐิจพอเพียงกับการบริหารการตลาด ใน คุณค่าการตลาดกับบทบาทการสร้างสรรค์สังคมไทย : การประชุมทางวิชาการทางการตลาดระดับชาติ, ครั้งที่ 1
HM101 ก-ก 2549 การเรียนรู้ที่แท้และพอเพียง
HN49.C6 ช-พ 2546 พลวัตเศรษฐกิจชุมชนหมู่บ้านภาคใต้ตอนบนฝั่งตะวันออก : กรณีศึกษา 4 พื้นที่ / ชลิตา บัณฑุวงศ์ : อนุสรณ์ อุณโณ
HN49.C6 พ-ช 2546 ชุมชนหมู่บ้านลุ่มน้ำขาน / พรพิไล เลิศวิชา, อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว
HN700.592.C6 ก-บ 2546 บทคัดย่องานวิจัยในโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและศรษฐกิจฐานราก : โครงการสัมมนาทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิจัย 
JQ1746.Z3นร ส-ส 2550 "แนวทางการบริหารประเทศตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง," ใน สำนักนายกรัฐมนตรี ปีที่ 75
JQ1746.Z3มท ก-ค 2541 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ แผนยุทธศาสตร์เศณษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง พ.ศ.2542-2543 
JQ1746.Z3มท ก-ว วันพัฒนา 2542 กรมการพัฒนาชุมชน / กระทรวงมหาดไทย
JQ1746.Z3ศธ ก-ห 2550 115 ปี วันคล้ายวันสถาปนา กระทรวงศึกษาธิการ : 1 เมษายน 2550
LG395.B333 ม-ส 2543 สารสนเทศสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2543 / มหาวิทยาลัยมหิดล
LG395.B333 ม-ส 2549 สารสนเทศสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 2549 / มหาวิทยาลัยมหิดล
LG395.H3 ม-ส 2550 "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่," ใน 10 ปี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
NA21 ส-ส 2550 นิจสิรี แววชาญ. "เศรษฐกิจพอเพียง : ปรัชญาทางเลือกในการประกอบวิชาชีพออกแบบ" ใน สารัตถะวิพากษ์
NA21 ส-ส 2550 ธาดา สุทธิธรรม และธรรมวัฒน์ อินทจักร. "การพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับเมืองน่าอยู่และยั่งยืนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ทฤษฎีพึ่งตนเอง (เศรษฐกิจพอเพียง), สิทธิของความเป็นมนุษย์และการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน," ใน สารัตถะวิพากษ์
PN1992.77 ส-ก 2550 การประเมินผลคุณภาพรายการโทรทัศน์ : เวทีแก้จนบนความพอเพียงของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิคเดลฟาย
PN6072 ค-จ 2549 "เศรษฐกิจพอเพียง," ใน ใจถึงใจ. เล่ม 3, มิถุนายน-กันยายน 2549
Q179.9 ส-ว 2543 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเศรษฐกิจพอเพียง / สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
Q181.A2 ส 2549 "ไอเน็ตบทพิสูจน์ 'งานวิจัยทำเงินได้จริง'," ใน สถานีต่อไป...ไฮเทค
S494.5.S86 ก 2547 เกษตรกรรมยั่งยืน : หลายมุมมองส่องทางเกษตรกรรมไทย
S544.5.T4 ฆ-ก 2549 เกษตรก้าวหน้า เศรษฐกิจเข้มแข็ง
S544.5.T4 ส-ก 2543 กลยุทธ์การส่งเสริมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันตกของประเทศไทย
TD313.T4 ส-ห 2550 60 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ


ข่าว/จดหมายข่าว
กมล รัตนวิระกุล. "บริโภคอย่างไรให้พอเพียง," เพื่อนธุรกิจ SMEs. ปีที่ 6 ฉบับที่ 27 : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2549 : หน้า 22.
กรรณิการ์ นวบสนิท. "ตามรอยเท้าพ่อแบบเศรษฐกิจพอเพียง : ชีวิตพลิกผันให้ยืนหยัดอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี," Child's Thainews. ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 : เดือนธันวาคม 2549 : หน้า 1, 3.
กองบรรณาธิการวารสาร กบข. "รู้จักคำว่าขาดทุนกำไร," วารสาร กบข. ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 : กุมภาพันธ์ 2550 : หน้า 10.
กองบรรณาธิการวารสาร กบข. "หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการวางแผนทางการเงิน," วารสาร กบข. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 : เดือนมกราคม 2550 : หน้า 2.
กองบรรณาธิการวารสาร CemenThai. "เศรษฐกิจพอเพียง : ร่ำรวยอย่างมีความสุขและยั่งยืน ," CemenThai. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มีนาคม 2550 : หน้า 64-65.
กองบรรณาธิการเวย์. "ดัชนีความสุขบนโลกไม่เท่าเทียม (และไม่มีวันสมบูรณ์)," Way. issue 03 : December 2006 : 60-65.
กองบรรณาธิการเอ็นจิเนียร์ริ่ง ทูเดย์. "หยุดโลกร้อนด้วยชีวิตพอเพียง," Engineering Today. ปีที่ 5 ฉบับที่ 56 : สิงหาคม 2550 : 51-53.
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์. "เศรษฐกิจพอเพียงและทักษิโณมิกส์," มองไกล ไอเอฟดี. มกราคม -มีนาคม 2550 : หน้า 25-28.
เกศินี. "ก่อร่างสร้างฝันยืนหยัดบนความพอเพียง," ข่าวการปฎิรูปที่ดิน. ปีที่ 28 ฉบับที่ 5 : กุมภาพันธ์ 2550 : หน้า 12-13.
เกษร น้อยทิพย์. "ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ชาย 4 โบสถ์กับเศรษฐกิจพอเพียง สามเวลาหลังอาหาร," มติชนสุดสัปดาห์. ปีที่ 27 ฉบับที่ 1384 : ฉบับประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2550 : หน้า 13.
เกษม วัฒนชัย. "การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน," ข่าวการพัฒนา. ปีที่ 23 ฉบับที่ 6 : 16 พฤศจิกายน-31 ธันวามคม 2549 : หน้า 4-5.
เกษม วัฒนชัย. "บทบาทวิทยาลัยชุมชนในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ," ต้นกล้าชุมชน. ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 : ธันวาคม 2549 : หน้า 3-5.
ใกล้ตา สดสมศรี. "คำเดื่อง...ครุเกษตรธรรมชาติบนฐานชีวิตที่พอเพียง," ในคอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง วารสารการศึกษาไทย. ปีที่ 4 ฉบับที่ 31 : เมษายน 2550 : หน้า 17-21.
"ข้อเสนอแนะจากรายงานของยูเอ็นดีพี เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ภาคปฏิบัติ," ข่าวการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 : 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2550 : หน้า 4.
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง. "เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร?," นิยมไทยสาส์น. ปีที่ 8 : ตุลาคม-ธันวาคม 2549 : หน้า 7-8.
"ความประทับใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง," สารสภานิติบัญญัติแห่งชาติ. ฉบับที่ 13 : หน้า 8-12.
"จะประยุกต์พระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงกับอุตสาหกรรม," เพื่อนธุรกิจ SMEs. ปีที่ 6 ฉบับที่ 27 : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2549 : หน้า 12.
จรรยา เงินมูล. "ปรับชีวิต สู่ยุค...เศรษฐกิจพอเพียง," วารสารโลกพลังงาน. ปีที่ 10 ฉบับที่ 36 : กรกฎาคม-กันายน 2550 : หน้า 41-44.
จุฑานาฏ ผดุงเจริญ. "เศรษฐกิจพอเพียงของฝรั่ง," ประกาย. ปีที่ 4 ฉบับที่ 38 : พฤษภาคม 2550 : หน้า 35-36.
จุมพฎ สายหยุด. "ยิ่งพอเพียงยิ่งโต," พาณิชย์ภูมิภาค. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2550 : หน้า 30-31.
เจษฎา ไชยพงษ์. "โลกาภิวัฒน์กับความพอเพียง," สารศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม. ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม-ธันวาคม 2549 : หน้า 12-13.
ชนิตร ภู่กาญจน์. "อยู่อย่างพอเพียง ชีวิตที่พอเพียง," สารศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม. ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม-ธันวาคม 2549 : หน้า 3-4.
ช่อผกา แก้วใหญ่. "ชวนชาวสภาพัฒน์ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง เสริมภาพลักษณ์องค์กร," สะพานขาว. ปีที่ 5 ฉบับที่ 46 : มิถุนายน 2550 : หน้า 1, 6.
ดวงกมล นาคะวัจนะ. "ตามรอยพ่อ อยู่อย่างพอเพียง," ประกาย. ปีปีที่ 4 ฉบับที่ 38 : พฤษภาคม 2550 : หน้า 3-4.
"ตามไปดู...เกษตรกรเมืองดอกบัวกับการน้อมนำปรัชญาพอเพียงก้าวไปสู่ชีวิตที่เพียงพอ," ประชาคมท้องถิ่น. ปีที่ 7 ฉบับที่ 78 : สิงหาคม 2550 : 61-64.
"ตามรอยพ่อ," ม.นเรศวรสัมพันธ์. ปีที่ 5 ฉบับที่ 70 : ธันวาคม 2549 : 6-7.
"ตามรอยพ่อ เศรษฐกิจพอเพียง พลัง"ธุรกิจ" แกร่ง," วารสารสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ. ฉบับที่ 17 : มกราคม-มีนาคม 2550 : หน้า 30.
"ตามรอยพระยุคลบาทด้วย 'ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง'," เพื่อนธุรกิจ SMEs. ปีที่ 6 ฉบับที่ 27 : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2549 : หน้า 5-9.
"ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารธุรกิจและพัฒนาสังคม," ข่าวการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 : 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2550 : หน้า 2.
ทวารัฐ สูตะบุตร. "เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาพลังงาน," Energy Plus. ฉบับที่ 13 : มกราคม-มีนาคม 2550 : หน้า 30-31.
ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร. "บทสัมภาษณ์ 'เศรษฐกิจพอเพียงกับการทำงานด้านความมั่นคง' พลตรีพิเชษฐ วิสัยจร,"ข่าวปฎิรูปที่ดิน. ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 : เดือนมกราคม 2550 : หน้า 7-8.
ทิพย์พาพร ตันติสุนทร."เพียงแค่รู้จักพอ," สถาบันนโยบายศึกษา : ปฏิรูปการเมือง-กระจายอำนาจ.
ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร. "บทสัมภาษณ์ 'เศรษฐกิจพอเพียงที่ ม.อุบลฯ' ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน," ข่าวปฎิรูปที่ดิน. ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 : เดือนมกราคม 2550 : หน้า 5-6.
ฐิตินันท์ ศรีสถิต. "บางก้าวที่ยั่งยืนของชาวแม่กำปอง," ในคอลัมน์เส้นทางพอเพียง Way. issue 04 : January 2007 : 30-31.
นภางค์ คงเศรษฐกุล. "กระบวนการพลิกฟื้นทุนทางสังคมเพื่อความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน ," วารสารทางวิชาการ สภาอาจารย์ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2549. หน้า 100-119.
นวพร เรืองสกุล. "พอเพียงเรื่องอาหาร," คอลัมน์ เศรษฐศาสตร์ชานเรือน ใน สกุลไทย. ปีที่ 53 ฉบับที่ 2740 :วันอังคารที่ 24 เมษายน 2550 : หน้า 87.
นิธิ เอี่ยวศรีวงศ์. "รัฐอยู่ที่ไหนในเศรษฐกิจพอเพียง," มติชนสุดสัปดาห์. ปีที่ 27 ฉบับที่ 1384 : ฉบับประจำวันที่ 23 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2550 : หน้า 20.
"แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับธุรกิจ SMEs," เพื่อนธุรกิจ SMEs. ปีที่ 6 ฉบับที่ 27 : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2549 : หน้า 12.
"แนวทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง," วารสารข่าวสารตลาดแรงงาน. ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 : มีนาคม 2550 : หน้า 1.
ไพโรจน์ ภัทรนรากุล. "เศรษฐกิจพอเพียง : ปรัชญาและยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบยั่งยืน," 40 ปี นิด้า พัฒนาผู้นำ. หน้า 29-64.
ภวัต ถิรมณี. "โมเดลเถ้าแก่พอเพียง," วารสารส.อ.ท. ปีที่ 16 ฉบับที่ 90 : มกราคม-กุมภาพันธ์ 2550 : หน้า 66-67.
ภูเบศร์ สมุทรจักร. "ความยากของเศรษฐกิจพอเพียง," จุลสารสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 : มกราคม -มีนาคม 2550 : หน้า 4.
มิสเตอร์อินไซเดอร์. "การตลาดพอเพียงสไตล์สิงห์ภูธร 'ฮีโร่มัยซิน'," วารสารหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย. ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 : มกราคม-มีนาคม 2550 : หน้า 72-73.
ยศวดี นรสิงห์. "ชาวไทยภูเขาน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ "ในหลวง" ทรงแนะนำปลูกพืชทดแทนฝิ่น ฟื้นคุณภาพชีวิตที่ดีแบบพอเพียง," Child's Thainews. ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 เดือนธันวาคม 2549 : หน้า 1, 3.
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน). "เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงโลกในระดับรากฐาน," สื่อพลัง. ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2550 : หน้า 30-31.
บัญชา แสงหิรัญ. "29 ปี แห่งการสถาปนาสมาคม ," จุลสารสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย. ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2549 : หน้า 23-25.
"แบรนด์ไทย...แข่งขันอย่างไรด้วยหลัก 'เศรษฐกิจพอเพียง'," ไทยแบรนด์มาร์เก็ตติ้ง. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 เมษายน 2550 : หน้า 1-4.
ป.ชัยภูมิ. "พอเพียงแก้วิกฤติไทย," เส้นทางเศรษฐกิจ. ปีที่ 25 ฉบับที่ 1034 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2550 : หน้า 1.
ประสงค์ ปานเจริญ. "พุทธศาสนากับเศรษฐกิจพอเพียง," จุลสารสภาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยแห่งประเทศไทย. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 : มกราคม -มีนาคม 2550 : หน้า 3.
ปรีนานุช ขุนเณร. "หยุดโลกร้อนด้วยความพอเพียง," นิตยสาร สสวท. ปีที่ 35 ฉบับที่ 148 : พฤษภาคม-มิถุนายน 2550 : หน้า 7-9.
ปัญญธร กรเจริญ. "เศรษฐกิจปีกุน : ประคองตัวอย่างพอเพียง," ใน คอลัมน์โลกธุรกิจ CemenThai. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 : มกราคม-มีนาคม 2550 : หน้า 62-63.
"เปลี่ยนแนวคิด เดินตามรอยเท้าพ่อ," ใน คอลัมน์พ่อสอนให้พอ จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพฉบับสร้างสุข. ปีที่ 4 ฉบับที่ 68 : พฤษภาคม 2550 : หน้า 24-25.
"ผู้ชมชอบทุนนิยม หรือจะชื่นชมความพอเพียง," หลักเมือง. ปีที่ 16 ฉบับที่ 191 : กุมภาพันธ์ 2550 : หน้า 11-13.
พรรณพิชญา สุเสรี. "ตามรอยพ่อ... สร้างสวนยาง แบบพอเพียง," เทคโนโลยีชาวบ้าน. ปีที่ 19 ฉบับที่ 414 : 1 กันยายน 2550 : หน้า 70.
"พลังงานชุมชนที่พอเพียง," Energy Plus. ฉบับที่ 13 : มกราคม-มีนาคม 2550 : หน้า 26-29.
"มช.ริเริ่มพัฒนาเครื่องมือวัดผลการพัฒนาประเทศตามแนวทาง 'เศรษฐกิจพอเพียง'," ข่าวการพัฒนา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ปีที่ 24 ฉบับที่ 1 : 1 มกราคม-15 กุมภาพันธ์ 2550 : หน้า 6, 5.
"เมืองแพร่ ต้นแบบ วิถีพอเพียง," จดหมายข่าวชุมชนคนรักสุขภาพ ฉบับสร้างสุข. ปีที่ 4 ฉบับที่ 71 : สิงหาคม 2550 2550 : หน้า 18-19.
"รักษ์อัมพวา : แบบจำลองเศรษฐกิจพอเพียง," เพื่อนธุรกิจ SMEs. ปีที่ 6 ฉบับที่ 27 : พฤศจิกายน-ธันวาคม 2549 : หน้า 18-20.
"เรารักษ์น้ำ' โครงการ 2 ตามรอยพ่อหลวงส่งเสริม 'เกษตรทฤฎีใหม่' ," เทคโนโลยีชาวบ้าน. ปีที่ 19 ฉบับที่ 413 : 15 สิงหาคม 2550 : หน้า 42.
วัฒนา ศรีสัตย์วาจา. "การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ความเชื่อทางพุทธศาสนาของข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสหวิทยาเขตวังทองหลาง," วารสารโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีที่ 3 มกราคม-ธันวาคม 2549 หน้า 43-54.
"วิถีชีวิตคนคลองบางปู เมืองปากน้ำ : เอื้ออาทรแบ่งปัน...บนฐานความพอเพียง," ในคอลัมน์เศรษฐกิจพอเพียง ประชาคมท้องถิ่น. ปีที่ 6 ฉบับที่ 71 : มกราคม 2550 : หน้า 61-65.
วิพันธุ์ ชมะโชติ. "ชุมชนชีวภาพ พลิกฟื้นทุ่งรังสิต เฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวง," มติชน. วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2550. หน้า 34.
ศรีศักร วัลลิโภดม. "เศรษฐกิจพอเพียงกับโครงสร้างทางสังคม," จดหมายข่าวมูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์. ปีที่ 11 ฉบับที่ 64 : มกราคม-กุมภาพันธ์ 2550 : หน้า 1-4.
ศันสนีย์ วิมลประดิษฐ์. "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 วิศวกรไทยประยุกต์ใช้อย่างยั่งยืน," Engineering Today. ปีที่ 5 ฉบับที่ 56 : สิงหาคม 2550 : 58-60.
ศุภวุฒิ สุตมาศ. "ชุมชนพอเพียงตามรอยพระยุคลบาท," พาณิชย์ภูมิภาค. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 : กุมภาพันธ์ 2550 : หน้า 24-27.
"ศูนย์เรียนรู้ชีววิถี...สู่เศรษฐกิจพอเพียง : การพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนของกฟผ.," ประชาคมท้องถิ่น. ปีที่ 7 ฉบับที่ 78 : สิงหาคม 2550 : 65-69.
"เศรษฐกิจพอเพียง," Business Park. Issue 1 No. 1 November 2006 : หน้า 1-10.
"เศรษฐกิจพอเพียง," วารสารกองทัพไทย. ปีที่ 45 ฉบับที่ 5 : กุมภาพันธ์ 2550 : หน้า 5-9.
"เศรษฐกิจพอเพียง," สายตรงศาสนา. ปีที่ 4 ฉบับที่ 12 : กันยายน 2550 : หน้า 4-6.
"เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ," ในคอลัมน์เรียนรู้จากพ่อ คุณธรรม. ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 : มีนาคม 2550 : หน้า 3-5.
สถาบันนโยบายศึกษา. "ทำงบฯปี 50 สร้างสมดุล “วัตถุ-จริยธรรม,” สถาบันนโยบายศึกษา : ปฏิรูปการเมือง-กระจายอำนาจ. ธันวาคม 2549.
สถาบันนโยบายศึกษา. "นโยบายชาติ ปฏิรูปการเมือง-เศรษฐกิจพอเพียง," สถาบันนโยบายศึกษา : ปฏิรูปการเมือง-กระจายอำนาจ. พฤศจิกายน 2549.
สถาบันนโยบายศึกษา. “เศรษฐกิจพอเพียง...จากปรัชญาสู่สถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน,” สถาบันนโยบายศึกษา : ปฏิรูปการเมือง-กระจายอำนาจ. มกราคม 2550. หน้า 6.
สมจิตร อุดม. “การศึกษาเพื่อพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,” วารสารสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ. ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 : กรกรฏาคม-ธันวาคม 2549 : หน้า 79-89.
สมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. “ยึดแบบอย่างในหลวงจัดการประเด็นอุบัติใหม่ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ในการประชุมสมัชชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ครั้งที่ 6,” มติชน. วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2550. หน้า 34.
สายฝน. ฟาร์เรส. “ไปดูหมู่บ้านนำร่องเศรษฐกิจพอเพียง อ.นาโยง จ.ตรัง," เทคโนโลยีชาวบ้าน. ปีที่ 19 ฉบับที่ 413 : 15 สิงหาคม 2550 : หน้า 36-37.
สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ตามรอยเศรษฐกิจพอเพียง ในแผนฯ 10," ข่าวการพัฒนา. ปีที่ 23 ฉบับที่ 6 : 16 พฤศจิกายน-31 ธันวามคม 2549 : หน้า 3.
สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "นายกย้ำเศรษฐกิจพอเพียงสู้โลกาภิวัฒน์," ข่าวการพัฒนา. ปีที่ 23 ฉบับที่ 6 : 16 พฤศจิกายน-31 ธันวามคม 2549 : หน้า 1, 3, 8.
สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ในช่วงแผนฯ 10," ข่าวการพัฒนา. ปีที่ 23 ฉบับที่ 6 : 16 พฤศจิกายน-31 ธันวามคม 2549 : หน้า 7.
สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "รองนายกฯ "โฆษิต" ชั้นนโยบายเศราฐกิจของรัฐบาล "พอเพียง" จากฐานรากสู่ส่วนรวม," ข่าวการพัฒนา. ปีที่ 23 ฉบับที่ 6 : 16 พฤศจิกายน-31 ธันวามคม 2549 : หน้า 3.
สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "สศช. จัดอบรมสร้างวิทยากรตัวคูณเชื่อมโยง เครือข่ายขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง," สะพานขาว. ปีที่ 5 ฉบับที่ 46 : มิถุนายน 2550 : หน้า 1, 6.
สุชาดา เหล่าพูลสุข. "เหตุเกิด เพราะความไม่พอเพียง," สารศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม. ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม-ธันวาคม 2549 : หน้า 10-11.
สุชาดา เหล่าพูลสุข, กาจบดินทร์ พันธุ์ภักดี, และ อานนท์ คำชู. "สัมภาษณ์พิเศษพระราชวิจิตรปฏิภาณ 'ความพอเพียงในมิติของวัฒนธรรม'," สารศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม. ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม-ธันวาคม 2549 : หน้า 6-7.
สุเมธ ตันติเวชกุล. "แนวคิดหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในสังคมปัจจุบัน," มองไกล ไอเอฟดี. มกราคม -มีนาคม 2550 : หน้า 1-11.
สุเมธ ตันติเวชกุล. "เศรษฐกิจพอเพียงดีอย่างไร," จุลสารสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประทศไทย. ปีที่ 17 ฉบับที่ 43 : มกราคม-มีนาคม 2550 : หน้า 7-12.
สุวรินทร์ ทองกร. "ชีวิตที่รู้จัก "พอ," จุลสาร สสพ. ฉบับที่ 2 : ตุลาคม-ธันวาคม 2549 : หน้า 9-11.
สุวิทย์ สุดสมศรี. "กะลาเคาะกบาลที่บ้านบรรเลง," ในคอลัมน์เส้นทางพอเพียง Way. issue 02 : November 2006 : 30-31.
สุวิทย์ สุดสมศรี. "Cococlub ให้ความสุขนำทางชีวิต," ในคอลัมน์เส้นทางพอเพียง Way. issue 03 : December 2006 : 30-31.
สุวิทย์ สุดสมศรี. "โมเดิร์น ในวัดสวนแก้ว," ในคอลัมน์เส้นทางพอเพียง Way. issue 01 : October 2006 : 30-31.
"หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน," ประกาย. ปีที่ 4 ฉบับที่ 39 : มิถุนายน 2550 : 27-28.
"หลักเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องใกล้ตัวที่ปฏัติได้จริง," ประกาย. ปีที่ 4 ฉบับที่ 40 : กรกฎาคม 2550 : 27-28.
อนันตพงษ์. "อย่างไรจึงจะเรียกว่าพอเพียง," เส้นทางเศรษฐกิจ. ปีที่ 25 ฉบับที่ 1034 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2550 : หน้า 1, 9.
อมร ชัยประสงค์สุข. "การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา," ข่าวสารเขตพื้นที่การศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1. ปีที่ 4 ฉบับที่ 23 : มกราคม-มีนาคม 2550 : หน้า 9-12.
อัคคี บางยี่ขัน. "ทำไมจะต้องพอเพียง," เส้นทางเศรษฐกิจ. ปีที่ 25 ฉบับที่ 1034 : วันที่ 1-31 มีนาคม 2550 : หน้า 1.
อัจฉราพรรณ จรัสวัฒน์. "หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : พลังขับเคลื่อนของการพัฒนาสุขภาวะที่ยั่งยืนของมนุษย์," จดหมายข่าวสาระเพื่พัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว. ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 : มกราคม -กุมภาพันธ์ 2550 : หน้า 1-2.
อานนท์ คำชู. "การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงของนักเรียนไทยในต่างแดน," สารศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม. ปีที่ 4 ฉบับที่ 4 : ตุลาคม-ธันวาคม 2549 : หน้า 8-9.
อานันท์ ปันยารชุน. "เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนทางแห่งการพัฒนาที่สมดุล," CSR Journal. ฉบับที่ 12 : มีนาคม-พฤษภาคม 2550 : หน้า 5-6.
อำพล จินดาวัฒนะ. "พออยู่พอกินเพียง 3 งาน," ใน เที่ยวไป-เรียนรู้ไป หอชาวบ้าน. ปีที่ 28 ฉบับที่ 335 : มีนาคม 2550 : หน้า 86-89.
อ้อมใจ วงษ์มณฑา. "ผู้นำกับการพัฒนาประเทศบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ," วารสารรูสมิแล. ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 : กันยายน-ธันวาคม 2550 : หน้า 15-18.
"อุตสาหกรรมพอเพียง1," วารสารส.อ.ท. ปีที่ 16 ฉบับที่ 90 : มกราคม-กุมภาพันธ์ 2550 : หน้า 4-5.
"อุตสาหกรรมพอเพียง (จบ)," วารสารส.อ.ท. ปีที่ 16 ฉบับที่ 91 : มีนาคม-เมษายน 2550 : หน้า 4-5.

แหล่งข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โครงการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง http://www.sedb.org/history.html
เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมงานที่อยู่ภายใต้โครงการแผนงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการวิจัยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมี ศ.ดร.อภิชัย พันธเสน เป็นผู้ประสานงาน โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาฐานความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความเข้าใจ การถ่ายทอดความรู้ และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ทั้งในการวางนโยบาย แผนและการนำไปปฏิบัติ เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างเครือข่ายทางวิชาการด้านเศรษฐกิจพอเพียง เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาควิชาการ รวมถึงการสร้างนักวิจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนประสานเชื่อมโยง และให้คำปรึกษาแก่โครงการวิจัยอื่นๆ ของ สกว. ที่มีแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง /วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา http://www.chaipat.or.th/chaipat/journal/aug99/thai/self.html
กล่าวถึงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง มีการให้ความหมาย, หลักสำคัญของความพอดี 5 ประการ, กรอบแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง, และการปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง: ตามรอยพระยุคลบาท http://www.chaipat.or.th/chaipat/journal/dec00/thai/t_economy.html
กล่าวถึงการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 9 โดยมีกระบวนการพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นเชิงคุณภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นธรรมในสังคม และความสามารถก้าวทันโลกที่จะอำนวยประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency economy) http://www.doae.go.th/report/SE/
ให้ความหมายของคำว่า เศรษฐกิจพอเพียง, หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง, เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ เพื่อนำไปสู่การพึ่งตนเองได้ และการสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อความคิด และเชื่อมโยงการขยายผล ที่เกิดจาการนำหลักปรัชญาฯ ไปใช้อย่างหลากหลาย
ปรัชญาสาระดีดี สร้างสรรค์สังคม กับ กศน. บ้านแพรก: เศรษฐกิจพอเพียง
ให้ข้อมูลเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ การดำเนินชีวิตในระบบเศรษฐกิจพอเพียงใน 2 ระดับ คือ (1) ระดับบุคคลทั่วไป ให้อยู่อย่างพอประมาณตนตามฐานะ ตามอัตภาพ (2) ระดับเกษตรกร เป็นเศรษฐกิจเพื่อการเกษตรที่เน้นการพึ่งพาตนเอง
สื่อการเรียนการสอน เศรษฐกิจพอเพียง http://eduarea.bkk2ict.net/suffi_econ/
เป็นสื่อการเรียนการสอน หลักสูตร 2 ภาษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) มีข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง, พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่เกี่ยวข้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสุดท้ายมีแบบทดสอบให้ได้ทดลองทำ
ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก http://www.vcharkarn.com/include/article/showarticle.php?Aid=332
เป็นบทความของ ดร. วรัญญู สุจิวรพันธ์พงศ์ ที่เขียนลงในเว็บ วิชาการ.คอม มีเนื้อหา 3 บท ดังนี้  (1) แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  (2) แนวทางปฏิบัติในแบบเศรษฐกิจพอเพียง  และ (3) ประเทศไทยเราโชคดีจริงๆ  ที่มีพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงอัจฉริยะภาพ
การเกษตรที่พึ่งพาตนเอง http://www2.doae.go.th/www/work/web/arune/self%20eff%201.htm
ให้ความหมายของคำว่า เศรษฐกิจพอเพียง, แนวทางการทำการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง เน้นหาข้าวหาปลาก่อนหาเงินหาทอง, และการปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้
เศรษฐกิจแบบพอเพียง /ศูนย์สารสนเทศ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ 
กล่าวถึงแนวพระราชดำริของ  "เศรษฐกิจพอเพียง" ในสถานการณ์ปัจจุบันของเมืองไทย โดยการฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น และขยายเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืน เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต และบริโภคอย่างพออยู่พอกินขึ้นไป ถึงขั้นแปรรูปอุตสาหกรรมครัวเรือน สร้างอาชีพและทักษะวิชาการที่หลากหลาย เกิดตลาดซื้อขาย สะสมทุน  ฯลฯ 
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง http://www.sufficiencyeconomy.org/
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ริเริ่มการสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสานต่อ ความคิดและเชื่อมต่อการขยายผล แนวทางการนำเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ รวมทั้งเพื่อจุดประกายให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ซึ่งจะนำไปสู่การนำหลักปรัชญาฯ ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคมอย่างจริงจัง
โรงเรียนบ้านโคกเพิ่มโคกกลาง http://school.obec.go.th/bpr/
เว็บไซต์โรงเรียนแห่งนี้ ได้จัดทำสารบัญเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ข้อมูลเรื่อง ความหมายเศรษฐกิจพอเพียง, ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, แผนพัฒนาฯ ฉบับที่9, ประมวลพระราชดำรัส,  ทฤษฎีใหม่,  เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่, และการสร้างขบวนการขับเคลื่อน
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ภาคเหนือ http://www.northernstudy.org/index_001.html
เป็นศูนย์การเรียนรู้ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งให้ข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง,  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง,  หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง,เศรษฐกิจพอเพียง กับทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ,  การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,  และพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งขณะนี้ทางศูนย์ฯ ได้ทำแบบฟอร์มการจองเพื่อเข้าเยี่ยมชมศูนย์ฯ ผ่านหน้าเว็บไซต์แล้ว
เศรษฐกิจพอเพียง http://www.porpeang.org/
เว็บไซต์นี้ถือกำเนิดจากการจัดทำโครงการศึกษาพัฒนาการเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดอำนาจเจริญ มีข้อมูลเรื่องกรอบแนวคิดของกิจกรรมหนึ่งไร่พอเพียง, การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, โครงการอันเนื่องมาจากรพระราชดำริ,  หนังสือที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมคู่มือการบันทึกความพอเพียงในรูปแบบของไฟล์ PDF 
Sufficiency Economy Initiative http://sufficiencyeconomy.blogspot.com/
เป็นเว็บไซต์ของสถาบันไทยพัฒน์ (Thaipat Institute) ที่ริเริ่มนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจ และภาคสังคมเมือง ให้ข้อมูลเรื่อง รู้จักเศรษฐกิจพอเพียง, เศรษฐกิจพอเพียงในธุรกิจ และผลผลิตในโครงการซึ่งมี ฐานข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียง, ตัวชี้วัดเศรษฐกิจพอเพียง,   Sufficiency Strategy Map, Sufficiency Alignment Map  และบัญชีแก้มลิง
พ่อหลวงของแผ่นดิน http://www.sudyord.com/ecommerce/king-2002/ouddy-oud/project1.html
ให้ข้อมูลเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ,  ทฤษฎีใหม่,  แก้มลิง,  กังหันน้ำชัยพัฒนา,  หญ้าแฝก,  แกล้งดิน,  ฝนหลวง,  น้ำดีไล่น้ำเสีย,  ทฤษฎีการพัฒนาเพื่อตนเองของเกษตรกร
รากฐานไทย ฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาประเทศ
http://www.rakbankerd.com/01_jam/thaiinfor/country_info/index.html?topic_id=3742&
db_file=&PHPSESSID=2676ade23408abdafaa1dad65307c6ff

เป็นเว็บไซต์ของบริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ให้ข้อมูลเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร,  หลักแนวคิดและปรัชญา,  เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ, การสร้างขบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง,  หกสิบปีทรงครองราชย์: เศรษฐกิจพอเพียงและการแก้ไขความยากจน,  ชีวิตที่พอเพียง,  โครงการ ตามพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมบทความ และบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง
ศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ http://cse.nida.ac.th/
ให้ข้อมูลด้านการเรียนการสอนในหลักสูตรด้านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,  โครงการวิจัยด้านเศรษฐกิจพอเพียง, ประมวลพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส ที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และรวบรวมลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการประยุกต์ใช้ http://www.nesac.go.th/FTA/document/suff_econ.pdf
เป็นบทความของ ดร.ปรียานุช  พิบูลสราวุธ จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  กล่าวถึงการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในระดับต่างๆ อัน ได้แก่ ระดับบุคคล  และภาคธุรกิจเอกชน รวมถึงข้อมูลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง http://www.sufficiencyeconomy.org/mfiles/1073293416/SE%20Appl_Chapter%201.pdf
เป็นบทความแบบไฟล์ PDF  ให้ข้อมูลเรื่องความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงจากมุมมองของชุมชน   และกิจกรรมในชุมชนที่สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง : จุดเริ่มต้นและพัฒนาการ http://www.thaitopic.com/mag/econ/suff.htm
ม้ามังกรเป็นผู้รวบรวมเนื้อหา ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้  บทนำ,  หลักที่มั่นคง: จุดกระแสเริ่มต้นจากพระราชดำรัส,  ผลักดันรูปธรรมผ่าน “ทฤษฎีใหม่”, เศรษฐกิจพอเพียง -เศรษฐกิจพื้นฐาน-เศรษฐกิจชุมชน : มุมมองของหมอประเวศ,  ชุมชนาธิปไตย: วงจรทุนในชุมชน 7 ประเภท สร้างความแข็งแกร่งสู่ความพอเพียง และนวัตกรรมและตัวอย่างความสำเร็จ...แนวโน้มสู่อนาคต
ชุมชนเนียมกล่ำ http://www.chandra.ac.th/center/stcommunity/k/indexg.htm
เป็นชุมชนที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริมีทั้งการเลี้ยงไก่, เป็ด ปลูกพืชผักด้วย เช่น ถั่วฝักยาว เป็นต้น และมีการเลี้ยงชีพของคนใน ชุมชน คือ เศรษฐกิจพอเพียง
จากแนวคิดสู่ภาคปฏิบัติ เส้นทาง "เศรษฐกิจพอเพียง" http://www.thaiurl.com/05/articles05.htm
เป็นบทความข่าวจากหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ  กล่าวถึงการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับภาคธุรกิจเอกชนในมุมมองของ ดร.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ประธานมูลนิธิกองทุนไทย  และงานวิจัยของ “พิพัฒน์” ซึ่งมีข้อมูลจากการสุ่มตัวอย่างพบว่า ในสังคมไทยมีระดับการเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ 3 ระดับ
เศรษฐกิจพอเพียง คิดให้ได้ ทำให้ดี http://www.phongphit.com/index.php?option=com_content&task=view&id=312&Itemid=2
เป็นบทความวิชาการของ ดร.เสรี พงศ์พิศ  กล่าวถึงเศรษฐกิจพอเพียงเริ่มจากวิธีคิด คิดถูก คิดดี คิดชอบ เป็นสัมมาทิฐิอันเป็นข้อแรกของมรรคมีองค์ 8 เมื่อเริ่มด้วยคิดชอบแล้ว ปฏิบัติชอบก็ตามมา ประกอบอาชีพชอบก็ตามมา
สู่หนึ่งทศวรรษหลังวิกฤติเศรษฐกิจ: ได้เรียนรู้และปรับปรุงอะไรบ้าง? http://www.tdri.or.th/ye_06/slides%20and%20photos/pdf/b1/07_dryongyut.pdf
เป็นสไลด์นำเสนอของ ดร.ยงยุทธ  แฉล้มวงษ์  จากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  กล่าวถึงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และท้องถิ่น  ซึ่งรวมรวบเนื้อหาที่น่าสนใจ ได้แก่  ฐานข้อมูลชุมชนที่ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิต,  สู่เศรษฐกิจพอเพียง: การออมของครัวเรือนในจังหวัดสงขลา เป็นต้น
เศรษฐกิจพอเพียงและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยในอนาคต
http://www.bot.or.th/BotHomepage/databank/RegionEcon/hybr/BOTSeminar49_NESDB.pdf
เป็นสไลด์นำเสนอของ จุฑามาศ  บาระมีชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กล่าวถึงทิศทางการ พัฒนาประเทศตามกระบวนทัศน์ใหม่ โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อมุ่งสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน
แก่นแท้เศรษฐกิจพอเพียง http://www.ftawatch.org/news/view.php?id=7248
เป็นบทความข่าวจาก หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ โดยได้รวบรวมความเห็นและมุมมองบุคคลสำคัญ 4 ท่าน ซึ่งถือเป็นผู้ใหญ่ และผู้อาวุโสที่มีประสบการณ์ทางตรง และทางอ้อมในเชิงสังคม เศรษฐกิจ เป็นที่ยอมรับสูง ได้แก่ ศ.น.พ.ประเวศ วะสี, องคมนตรี ศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย,  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา, และดร.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง: หลักปรัชญาสู่การปฏิบัติ http://www.disaster.go.th/html/surat/pong.htm
เป็นบทความข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน  กล่าวถึงเงื่อนไขในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการแก้ไขปัญหา, การแบ่งกลุ่มคน 8 กลุ่ม ในการนำหลักปรัชญาไปปฏิบัติ  และมีสุภาษิต คำพังเพยที่เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงให้นำไปประยุกต์ใช้
เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกต์ใช้ในภาคส่วนต่างๆ http://rescom.trf.or.th/tips/x.asp?Art_ID=113
เป็นบทความวารสารประชาคมวิจัย ที่สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ปรียานุช พิบูลสราวุธ  :  อยู่อย่างสมดุลเพื่อพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง กล่าวถึงที่มาของหลักเศรษฐกิจพอเพียง, แนวทางปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล องค์กร ชุมชน,  ความเห็นเกี่ยวกับ “ความพอเพียง” กับการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์, และงานวิจัย สกว. ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถเชื่อมโยงสู่ การใช้ประโยชน์ในโลกแห่งความเป็นจริง
ดอยตุง-แม่ฟ้าหลวง ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของโลก http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2006q2/2006june29p12.htm
บทสัมภาษณ์ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาดอยตุง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  กล่าวถึงโครงการพัฒนาดอยตุง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ถือได้ว่าเป็นเมกะโปรเจ็กต์ไทย ต้นแบบ "เศรษฐกิจพอเพียงของโลก" หรือศูนย์รวมพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ที่มียุทธศาสตร์การจัดการ เศรษฐกิจยั่งยืนอย่างสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ มนุษย์ (แรงงานชาวเขา) เกษตรแปรรูป ชุมชน วิถีชีวิต วัฒนธรรม และ การท่องเที่ยว ครบวงจร
การจัดฟาร์มตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง http://farmdev.doae.go.th/FarmHomeWeb/Download/farm.ppt
เป็นสไลด์นำเสนอของ นายวิทยา  อธิปอนันท์ ผู้อำนวยการส่งเสริมการจัดการฟาร์มและเคหกิจเกษตร  กล่าวถึงปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทย  และการนำหลัก เศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในภาคการเกษตร ให้มีการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน  เพื่อการพึ่งพาตนเองได้
การประยุกต์ใช้และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
เป็นสไลด์นำเสนอที่กล่าวถึงเรื่องสุขภาพโดยใช้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลัก ในการประยุกต์มีการวางนโยบาย / แนวทาง / แนวคิดด้านสุขภาพ เพื่อเป็นระบบสุขภาพในแผน 10 
เศรษฐกิจพอเพียง http://www.arc.nrru.ac.th/main_menu/king/king.pdf
เป็นไฟล์ PDF กล่าวถึง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง,  ผลสำเร็จของการนำแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ใช้ในศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง 6 ศูนย์ อันมีโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ
หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง : เรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน e-learning http://longlivetheking.kpmax.com/
บริษัท นอลลิจ พาวเวอร์ จำกัด จัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนทราบความเป็นมา ความหมาย แนวทางปฏิบัติ และสามารถนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตต่อไป ผู้สนใจสามารถเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
พ.ศ. พอเพียง http://www.pp-gen.com/
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับบริษทเจ เอส แอล จำกัด ร่วมกันจัดทำโครงการ "พ.ศ. พอเพียง" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนชาวไทยเกิดความตื่นตัวสนใจเห็นคุณค่าและประโยชน์ของเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชน

ปรับปรุงเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 

About Us | Staff | Vision | Policy | Holiday | Statistic |

The Library of King Mongkut's University of Technology Thonburi
Tel. 0-2470-8211, Fax 0-2470-8212, info@lib.kmutt.ac.th