Directories :
ค้นหาจาก Web OPAC
ประเภท
คำค้น
 
HIGHLIGHT SERVICES
Classroom On Demand
Science&Tech for Kids
Scientific Game
R&D Journal
3Kings
New Book
Sufficiency Economy
Customized Service
Book Order Request
Suggestion

What's happen @KMUTT Library?

Join us
   

Ask Librarian ให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.


  E-learning (สอนออนไลน์)

E-learning มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://e-learning.tu.ac.th
บทเรียนออนไลน์ที่จัดโดยสถาบันประมวลข้อมูลเพื่อการศึกษาและการพัฒนา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

E-learning มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
http://e-learning.mfu.ac.th/mflu/10.html
บทเรียนออนไลน์ จำนวน 30 รายวิชา คลอบคลุมสาขาวิชาศิลปศาสตร์ การจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการอาหาร และนิติศาสตร์ จัดทำโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมโครงการกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

LearnOnline
http://www.learn.in.th
มิติใหม่แห่งการศึกษาไร้พรมแดน ศูนย์รวมแหล่งความรู้ทางวิชาการทางอินเทอร์เน็ต และการศึกษาผ่านดาวเทียมแห่งแรกของประเทศไทย หากต้องการเพิ่มทักษะใหม่ๆ ในด้านคอมพิวเตอร์ อยากใช้เวลาของชีวิตให้คุ้มค่า และมีสาระเพิ่มขึ้น อยากมีเพื่อนใหม่ในสังคมไซเบอร์ที่มีความ สนใจตรงกันในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในด้านสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ

LearnSquare
http://elearning.nectec.or.th
เว็บไซต์ในโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่นำเสนอสื่อการสอนแบบออนไลน์ตามหลักสูตรดังนี้ Computer & Technology, e-Learning, ซอฟต์แวร์นำเสนอ, Technical School, เทคโนโลยีเว็บและภาษา HTML, Multimedia e-Book, แนะนำหลักสูตร, ซอฟต์แวร์คำนวณ, Variety School, และซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ

Online Training
www.onlinetraining.in.th
ส่งเสริมการเรียนรู้ทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ThaiWBI  http://www.thaiwbi.com
มุ่งพัฒนาระบบการเรียน การสอน การฝึกอบรม ในรูปแบบ E-Learning โดยใช้ Web based instruction เป็นเครื่องมือ (Tool) หรือเรียกกันว่า WBI ซึ่งเป็นการจำลองสถานการณ์การเรียนการสอนในห้องเรียน เป็นลักษณะ Virtual Classroom เหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษา Internet และ ผู้ที่ต้องการหาความรู้เพิ่มเติมทั่วไป 

Welearnnet
http://www.welearnnet.com/elearning
ให้ความรู้เกี่ยวกับ Internet เบื้องต้น และ เป็น Web based Training

Worldwidelearn
http://www.worldwidelearn.com
รวมหลักสูตรการเรียนแบบออนไลน์ในวิชาต่างๆ ทุกระดับ จากทุกสถาบัน

การวัดและประเมินผลการศึกษา
http://staff1.kmutt.ac.th/~isumalor/kap_web
สื่อการสอนออนไลน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับความหมายของการวัดและการประเมินผล การสร้างตารางวิเคราะห์หลักสูตร เพื่อเขียนข้อสอบ การประเมินผล เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับคุณค่าคุณภาพผลลัพธ์ และคุณลักษณะของข้อมูลที่รวบรวมได้แนะนำไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่วางไว้

คณิตดอทคอม
http://www.kanid.com
สื่อการสอนออนไลน์ เพื่อการเรียนรู้ทางด้านสาขาคณิตศาสตร์ สาระ ความรู้ บทความแบบทดสอบเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์

ครูเทคโนดอทคอม
http://www.krootechno.com
เว็บไซต์สำหรับพัฒนาสื่อการเรียนการสอน บทเรียนถ่ายภาพเบื้องต้น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์กราฟิก แลกเปลี่ยนทัศนะและความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา

โครงการการศึกษาทางไกล สถาบันพระปกเกล้า http://www.kpi-learning.com
โครงการศึกษาทางไกลและเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบไปด้วยตัวอย่างบทเรียนออนไลน์ วิธีการใช้งานระบบการเรียนทางไกล ห้องสมุดมัลติมีเดีย และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับสถาบัน

โครงการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยีในแบบออนไลน์ (e-Learning)
http://elearning.most.go.th/lms/html
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยศูนย์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาตร์ และเทคโนโลยีในแบบออนไลน์ (e-Learning) เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับประชาชนทั่วไปโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่านสื่ออินเตอร์เนท ไม่จำกัดเวลาและสถานที่

โครงการเรียนรู้แบบออนไลน์แห่ง สวทช.
http://www.thai2learn.com/home.php?page=catalog&hi=1000
อบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์ ซึ่งท่านสามารถเลือกเรียนหลักสูตรต่าง ๆ ที่เราได้เปิดอบรมได้โดยไม่จำกัด เวลา และสถานที่

โครงการเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ http://obeclms.obec.go.th/lesa/lesa/index.html
รวบรวมสื่อการสอนแบบออนไลน์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโลกและอวกาศ เป็นโครงการวิจัยโดย หอดูดาวเกิดแก้ว ภายใต้การอุดหนุนทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างมีส่วนร่วม

เงินทองของมีค่า
http://www.tsi-thailand.org/Financeforyouth_2/e-Learning-course/index-e-learning.html
จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พัฒนา e-learning ชุด “เงินทอง ของมีค่า” ขึ้น เพื่อให้เป็นสาระความรู้พื้นฐานด้านการเงิน ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  ซึ่งประกอบด้วย 4 ช่วงชั้น ได้แก่ ช่วงชั้นที่ 1 ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-3), ช่วงชั้นที่ 2 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-6), ช่วงชั้นที่ 3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3), ช่วงชั้นที่ 4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6)

จุฬาออนไลน์ http://www.chulaonline.com
เว็บไซต์ Web E-Learning มีบทเรียนต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีนกลาง, ภาษาญี่ปุ่น, วิชามัธยมปลาย 18 วิชา, ข้อสอบ Ent' 4,000 ข้อ, บทเรียน ToEFL และ ToEIC, หลักสูตรการบริหารการจัดการ, หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs

ชีวิตและวิวัฒนาการ
http://www.geocities.com/anek04/evolution/index.html
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ชีวิตและวิวัฒนาการ ประกอบด้วยเนื้อหาต่าง ๆ ดังนี้ กำเนิดสิ่งมีชีวิต วิวัฒนาการ หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการ แนวคิดเกี่ยวกับวิวัฒนาการ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ

เด็กเก่ง
http://www.dekgeng.com
รวบรวมแบบทดสอบมากมายหลากหลายวิชา และคำแนะนำวิเคราะห์การเรียนในแต่ละวิชาข้อมูลข่าวสารเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มพูนความสามารถ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
http://dusithost.dusit.ac.th/~librarian/it107/index107.html
ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) และคอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ เครื่องอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การจัดการ และการใช้งานข้อมูล การใช้โปรแกรมระบบ และ โปรแกรมประยุกต์ เพื่อการสืบค้น ข้อมูล การแสวงหาความรู้ และการสื่อสารข้อมูล บนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และจากระบบฐานข้อมูล และแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น internet, LAN, CD-ROM, E-Mail, FTP, BBP, ICQ ฯลฯ

ทำแมท
http://www.tummath.com
สื่อการสอนคณิตศาสตร์ ใช้ตัวการ์ตูนเข้ามาช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียน ผูกเป็นเรื่องให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกคล้อยตาม มีอารมณ์ร่วมในบทบาทของตัวการ์ตูร บทเรียนที่มีการ์ตูนเป็ฯตัวเดินเรื่องนี้ ผู้เรียนจะต้องศึกษาเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์จากบทเรียนการ์ตูน จนสารมารถค้นพบคอนเซ็ปได้ด้วยตนเอง

บทเรียนช่วยสอนเรื่องอลูมิเนียม
http://www.aluminiumlearning.com
บทเรียนช่วยสอน เรื่องอลูมิเนียมและคุณลักษณะของอลูมิเนียม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้ข้อมูลความรู้เรื่องอลูมิเนียม (Aluminium) เป็นภาษาไทย จัดทำโดยภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร

บทเรียนผ่านเว็บ วิชาเศรษฐศาสตร์
http://www.ceted.org/course/economic/Web
เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(หมวดวิชาพัฒนาสังคมและชุมชน)

บทเรียนวิจัยออนไลน์
http://www.elearning.nrct.net/index1.php
บทเรียนออนไลน์สำหรับนักวิจัยระดับพื้นฐานจำนวน 9 บทเรียน จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัย เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการวิจัยเบื้องต้น และสามารถปฏิบัติการวิจัยเบื้องต้นได้ เพื่อให้นำความรู้เกี่ยวกับการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานได้

บทเรียนออนไลน์ http://www.moe.go.th/webpdit
บทเรียนออนไลน์ที่จัดทำขึ้นโดยกลุ่มแผนเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. ศธ. ซึ่งประกอบไปด้วยวิชาคอมพิวเตอร์, ระบบปฏิบัติการ, Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint

บทเรียนออนไลน์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) http://www.elearning.nrct.net/index1.php
ระบบการเรียนออนไลน์ E-Learning หรือ บทเรียนออนไลน์ จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

แบบทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ http://www.ceted.org/multi/multi_01.html
เหมาะสำหรับผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่อง Situation Listening และ Grammar ให้เลือกทดสอบกัน

พลังงานกับคุณภาพชีวิต http://202.129.53.76/boossakon/Capter4/Capter4.cfm.htm
สื่อการสอนออนไลน์ที่สอนถึง ความหมายของพลังงาน แหล่งพลังงาน ประเภทของพลังงาน พลังงานในชีวิตประจำวัน เช่น พลังงานจากถ่านหิน พลังงานจากปิโตรเลียม พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ พลังงานจากลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานชีวมวล พลังงานไฟฟ้า รวมไปถึงแนวทางการประหยัดพลังงานและการเลือกซื้อและใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ซึ่งจัดทำขึ้นโดย สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยทักษิณ อีเลิร์นนิ่ง
http://lms.tsu.ac.th/vclass
Web Based Learning การเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทักษิณ แบ่งหัวข้อการเรียนออกเป็นรายวิชาต่าง ๆ

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม http://www.dlf.ac.th/dltv/index.php?lang=th
การเรียนการสอนจากโครงการ DLF e-Learning ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม โดยศึกษาผ่านอินเตอร์เนต โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเรื่องเนื้อหาวิชา (free-of-charge web-based information content) ทั้งในลักษณะ Live Broadcast และ On Demand

แรง มวล และกฎการเคลื่อนที่  http://www.edu.nu.ac.th/techno/wbi/mass
บทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาหลักการพื้นฐานของเสียงและการเคลื่อนที่ของวัตถุในเรื่องของเสียง ปรากฏการณ์ดอฟเพลอร์และคลื่นกระแทก วิธีการบอกตำแหน่งวัตถุและวิธีการบอกสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุ ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แนวตรง กฏการเคลื่อนที่ของนิวตันและกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล รวมทั้งฝึกปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อนำความรู้และหลักการไปใช้อธิบายปรากฏการณ์ หรือแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับเสียงและการเคลื่อนที่ของวัตถุ

ระบบฝึกอบรมอุตสาหกรรม http://elearning.dip.go.th
เว็บไซต์ e-Learning ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมที่จัดทำขึ้นพื่อเป็นแหล่งความรู้ ที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าไปเรียนรู้เพื่อความเข้าใจในสาขาวิชาต่างๆ ที่จำเป็นต่อการประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม ซึ่งประกอบด้วยเรื่องเกี่ยวกับ เทคนิคการผลิต การตลาด การจัดการ บัญชีและการเงิน ตลอดจนเทปบันทึกรายการคลินิกอุตสาหกรรม ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถเรียนได้ตลอดเวลาทางเว็บไซต์แห่งนี้ 

เลิร์นสแควร์
http://www.learnsquare.com
สื่อเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค)

ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
http://www.ram.edu/ru%5Fpages/newweb/aspfile
เสนอการเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ต การเรียนทางเว็บไซต์ การเรียนรู้แบบออนไลน์ ห้องเรียนเสมือน (Virtual Classroom) การเรียนโดยใช้สื่อทางอิเล็กทรอนิกส์

สื่อการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ http://www.nectec.or.th/courseware/royal-project/index.html
สื่อการสอนที่รวบรวมเกี่ยวความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ไว้อย่างหลากหลาย ซึ่งสื่อการสอนนี้จัดทำขึ้นโดย โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา http://www.thaiedunet.com/multimedia
เหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป มีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องความหมาย การนำไปใช้ การผลิต ประโยชน์ และข้อดีข้อเสีย ของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา

สนุกกับภาษาไทย http://www.ceted.org/course/thai/#
เหมาะสำหรับผู้เรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น มีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง 5 สาระ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน และหลักการใช้ภาษา

สื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ http://www.braille-cet.in.th/braille/index.php
ให้บริการด้านสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการจัดทำขึ้นโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาผลิตและเผยแพร่ 

สื่อการศึกษาออนไลน์  http://www.ceted.org/cet_media/index.php
สื่อที่ให้บริการมีทั้งสื่อการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาในระบบ และนอกระบบโรงเรียนทุกหมวดวิชา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น งานอาชีพ สอนภาษาต่างประเทศหลายภาษา และอื่นๆ ผู้เข้าชมสามารถดูรายละเอียดเนื้อหา ในแต่ละหมวด ชมและฟังตัวอย่างรายการได้ 

ศูนย์สอบออนไลน์  http://www.thaiabc.com/quiz/indexo.html
เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมแบบทดสอบไว้มากมาย หลายสาขาวิชา สามารถทำแบบทดสอบได้แบบออนไลน์

อัสสัมชัญ อีเลิร์นนิ่ง http://www.e-learning.sg.or.th
เป็นเว็บไซต์ที่ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ที่เป็นประโยชน์มากมาย ทั้งเนื้อหาวิชาต่างๆ รวมไปถึงกิจกรรมที่น่าสนใจให้ร่วมสนุก

อาจารย์ อร ขันธประดิษฐhttp://www.ajarn-orn-khunthapradit.biz
เพื่อเป็นการสื่อสารในด้านการเรียนการสอนวิชาภาษาฝรั่งเศส และภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป นำเสนอในรูปแบบ E-Learning

อิเล็กทรอนิกส์ อีเลิร์นนิ่ง http://www.geocities.com/siam2516/index.html
การเรียนวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งเสนอข่าว กิจกรรมของวิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด จังหวัดระยอง และรวมเว็บไซต์เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์และวิทยาลัยต่างๆ

 

About Us | Staff | Vision | Policy | Holiday | Statistic |

The Library of King Mongkut's University of Technology Thonburi
Tel. 0-2470-8211, Fax 0-2470-8212, info@lib.kmutt.ac.th